6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu, nr naboru RPPK.06.01.00-IZ.00-18-001/17

6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu, nr naboru RPPK.06.01.00-IZ.00-18-001/17

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.06.2017 do 29.09.2017 Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, ogłasza nabór wniosków o dofinansowani..

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.06.2017 do 29.09.2017

Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w procedurze konkursowej, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

Oś priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna

Działanie 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

marzec 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w Lokalnym Systemie Informatycznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, dostępnym na stronie internetowej https://gw.podkarpackie.pl/.

Wniosek wraz z wymaganą dokumentacją należy złożyć osobiście lub przez posłańca w Punkcie Przyjmowania Wniosków w Departamencie Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego – al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie, w godzinach od 7.30 do 15.30 lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów.

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie muszą być przygotowane zgodnie z:

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 1. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 2. jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 3. przedsiębiorstwa – podmioty świadczące kompleksowe usługi sanatoryjne / uzdrowiskowe [2] ,
 4. partnerzy społeczni i gospodarczy [3].

[2] Kompleksowa usługa sanatoryjno/uzdrowiskowa –to udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej składające się z kilku czynności, co najmniej pobytu leczniczego tj. zakwaterowania i wyżywienia, zabiegów paramedycznych, opieki lekarskiej i pielęgniarskiej z zakresu leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej [3] Podmioty w rozumieniu art. 5 pkt 7 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649 z późn. zm.), która mówi, iż: partnerzy społeczni i gospodarczy to organizacje pracodawców i organizacje związkowe reprezentatywne w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz.U.2001.100.1080 z późn. zm.), samorządy zawodowe, izby gospodarcze, organizacje pozarządowe oraz jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 z późn. zm.), a także Rada Działalności Pożytku Publicznego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. Roboty budowlane i/lub wyposażenie dotyczące infrastruktury uzdrowiskowej i turystyczno-rekreacyjnej w gminach uzdrowiskowych. Projekty w tym zakresie mogą być realizowane na terenie gmin uzdrowiskowych tj. Iwonicz-Zdrój, Rymanów, Horyniec-Zdrój, Solina.
 2. Roboty budowlane i/lub wyposażenie dotyczące infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w oparciu o istniejące zasoby przyrodnicze, przestrzenne i kulturowe, poza wskazanymi gminami uzdrowiskowymi na terenach, dla których sporządzono operat uzdrowiskowy lub które posiadają status obszaru ochrony uzdrowiskowej.

Wspierane inwestycje będą uwzględniały dostosowanie infrastruktury i wyposażenia do potrzeb osób niepełnosprawnych. Inwestycje w ramach działania 6.1 będą służyły poprawie sytuacji gospodarczej w regionie oraz będą miały wpływ na tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości i zatrudnienia. Projekty stanowić będą część lokalnych planów działania lub innych dokumentów strategicznych spełniających wymogi lokalnego planu działania.[1] Projekty w ramach niniejszego działania mogą być realizowane, jako projekty partnerskie w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, jak również, jako projekty hybrydowe w rozumieniu art. 34 ww. ustawy.

[1] W dokumencie tym konieczne jest uwzględnienie diagnozy, celów rozwojowych, projektów służących realizacji tych celów (tytuł i zakres wniosku o dofinansowanie musi odpowiadać jednemu z tych projektów).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla działania 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 3 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz w załączniku nr 7 i 8 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektów, jako procent wydatków kwalifikowanych objętych dofinansowaniem w ramach działania: Projekty nie objęte pomocą publiczną – maks. 85% wydatków kwalifikowalnych Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami – Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WP na lata 2014 – 2020, Osi VI Spójność przestrzenna i społeczna działanie 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu, pkt. 24.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

84 432 000,00 PLN w tym: dla 1 typu projektu (infrastruktura uzdrowiskowa i turystyczno – rekreacyjna w gminach uzdrowiskowych) – 78 099 600,00 PLN. dla 2 typu projektu (infrastruktura turystyczna i rekreacyjna na terenach, dla których sporządzono operat uzdrowiskowy lub które posiadają status obszaru ochrony uzdrowiskowej) 6 332 400,00 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 419 KB)

Załączniki do Regulaminu konkursu (ZIP 21 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 195 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (ZIP 11 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

 • Zgłoszone w ramach konkursu projekty powinny zostać zakończone (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do końca marca 2020 r.
 • Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek o dofinansowanie w Konkursie. Środki odwoławcze zostały określone w § 16 Regulaminu konkursu – „Procedura odwoławcza”.

Pytania i odpowiedzi

 1. Pani Ewa Irzyk, tel. 17 747 65 47,
 2. Pan Mariusz Pilch, tel. 17 747 66 49,
 3. Pani Monika Małysz – Medaj – tel. 17 747 66 49.

Informacji w zakresie kwestii środowiskowych udziela:

 1. Pani Barbara Małkowska, tel. 17 747 69 29,
 2. Pani Barbara Zielenkiewicz, tel. 17 747 69 24,
 3. Pani Iwona Pieczko, tel. 17 747 63 31,
 4. Pani Dominika Babiarz, tel. 17 747 63 31.

Linki

Lokalny System Informatyczny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

http://rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow/1394-6-1-rozwoj-potencjalu-endogenicznego-regionu-nr-naboru-rppk-06-01-00-iz-00-18-001-17