6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach

6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach

PLANOWANY data naboru wniosków od 14.12.2018 do 31.01.2019 Termin ogłoszenia: 04.06.2018 r. Instytucja organizująca konkurs: Centrum Unijnych Projektów Transportowych00-844 Warszawa, Plac Europejski 2. Informacje o naborze Termin rozstrzygnięcia konkursu Dzień zatwierdzenia przez..

PLANOWANY data naboru wniosków od 14.12.2018 do 31.01.2019

Termin ogłoszenia: 04.06.2018 r.

Instytucja organizująca konkurs: Centrum Unijnych Projektów Transportowych00-844 Warszawa, Plac Europejski 2.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Dzień zatwierdzenia przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego listy ocenionych projektów jest dniem rozstrzygnięcia konkursu.

Miejsce składania wniosków

Siedziba Centrum Unijnych Projektów Transportowych, 00-844 Warszawa, Plac Europejski 2.

Sposób składania wniosków

W formie papierowej wraz z wersją elektroniczną zgodnie z Regulaminem konkursu lub listem poleconym przesłanym na wyżej wymieniony adres z dopiskiem na kopercie „wniosek o dofinansowanie do konkursu nr „POIiŚ.6.1/1/18”.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Zgodnie z § 1 art. 6 Regulaminu konkursu dla działania 6.1.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie mogą uzyskać projekty dotyczące elektryfikacji wybranych linii komunikacji miejskiej. Przez elektryfikację rozumie się zastąpienie (pełna lub częściowa wymiana) taboru o napędzie innym niż elektryczny, autobusami elektrycznymi lub trolejbusami wyposażonymi w niezależne elektrochemiczne źródło zasilania.

Typ projektów podlegające dofinansowaniu – taborowe obejmujące:

  • zakup nowych autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania,
  • zakup nowych trolejbusów wyposażonych w niezależne elektrochemiczne źródło zasilania wraz z niezbędną infrastrukturą.

Szczegółowy zakres informacji dotyczący wydatków kwalifikowanych jak również niekwalifikowanych związanych z elektryfikacją linii komunikacji miejskiej określony został w załączniku nr 8 do Regulaminu konkursu pn. „Wdrażanie napędu elektrycznego na liniach komunikacji miejskiej – wstępne warunki konkursu POIŚ 2014-2020”

Kryteria wyboru projektów

Zgodnie z § 4 Regulaminu konkursu dla działania 6.1.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE na poziomie projektu wynosi 85% wydatków kwalifikowanych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Działania 6.1 wynosi: 300 mln zł. Na etapie zawierania umów o dofinansowanie, ostatecznie dostępna alokacja uzależniona będzie od aktualnego na dany moment kursu EUR/PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin (DOC 384 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wniosek (DOCX 398 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Umowa (DOCX 109 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Zgodnie z § 6 Regulaminu konkursu dla działania 6.1.

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące procedury wyboru projektów oraz składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu można przesyłać na email: elektryki@cupt.gov.pl oraz pisemnie.

Pytania wraz z odpowiedziami na nie będą opublikowane na dedykowanej stronie konkursu www.cupt.gov.pl w zakładce FAQ.

Pytania/wątpliwości powinny być zgłoszone najpóźniej do 15 stycznia 2019 r. Pytania/wątpliwości, które wpłyną po tym terminie pozostaną bez odpowiedzi.

Linki

6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach