6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia – tryb pozakonkursowy – RPPK.06.02.01-IZ.00-18-004/17

6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia – tryb pozakonkursowy – RPPK.06.02.01-IZ.00-18-004/17

PLANOWANY data naboru wniosków od 28.04.2017 do 31.05.2017 Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, ogłasza nabór wniosku o dofinansowanie..

PLANOWANY data naboru wniosków od 28.04.2017 do 31.05.2017

Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, ogłasza nabór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w trybie pozakonkursowym, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, dla którego skierowane zostanie indywidualne wezwanie zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy wdrożeniowej.

Oś priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna

Działanie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej

Poddziałanie 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

wrzesień 2017 r

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w Lokalnym Systemie Informatycznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, dostępnym na stronie internetowej https://gw.podkarpackie.pl/.

Wniosek wraz z wymaganą dokumentacją należy złożyć osobiście lub przez posłańca w Punkcie Przyjmowania Wniosków w Departamencie Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego – al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie, w godzinach od 7.30 do 15.30 lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie musi być przygotowany zgodnie z:

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku jest Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Nabór prowadzony jest dla projektu pn. „Koordynowana opieka kardiologiczna w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Ojca Pio w Przemyślu”.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla działania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, poddziałania 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020 znajdują się w załączniku nr 3a do SZOOP oraz w załącznikach nr 7.1, 8.1 do Regulaminu naboru.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania z EFRR – 85% wydatków kwalifikowanych. Projekty w ramach których, uwzględnione zostanie dofinansowanie z budżetu państwa: dofinansowanie do 100% (nie dotyczy projektów generujących dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia 1303/2013 oraz projektów objętych regułami pomocy publicznej, pomocy de minimis). Wkład własny może być zastąpiony środkami budżetu państwa na podstawie zgody Ministerstwa Rozwoju.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

12 600 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin naboru (PDF 386 KB)

Załączniki do regulaminu (ZIP 6 MB)

Mapy potrzeb zdrowotnych:

a. Onkologia plik1 (PDF 19 MB) plik2 (PDF 823 KB),

b. Kardiologia plik1 (PDF 11 MB) plik2 (PDF 802 KB),

c. Lecznictwo szpitalne plik1 (PDF 53 MB) plik2 (PDF 397 KB).

Publikacja „Świadczenia onkologiczne i kardiologiczne w Polsce – podejście ilościowe do oceny jakości leczenia i szacowania potrzeb” (PDF 3 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 196 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (ZIP 11 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

  • Realizacja zgłoszonego do naboru projektu powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie: do końca listopada 2018 r.
  • Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek o dofinansowanie. Środki odwoławcze nie przysługują (art. 53 ustawy wdrożeniowej).

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących ogłoszonego naboru udzielają:

  • Pani Joanna Simko-Rak, tel. 17 747 65 32
  • Pani Ewa Irzyk, tel. 17 747 66 57

Informacji w zakresie kwestii środowiskowych udzielają:

  • Pani Barbara Małkowska, tel. 17 747 69 29
  • Pani Barbara Zielenkiewicz, tel. 17 747 69 24

Linki

Lokalny System Informatyczny (LSI RPO WP 2014-2020)

Link do ogłoszenia na stronie rpo.podkarpackie.pl