6.2 Aktywizacja zawodowa (1)

6.2 Aktywizacja zawodowa (1)

PLANOWANY data naboru wniosków od 31.08.2017 do 15.09.2017 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako Instytucja Pośrednicząca Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów (konkurs nr RPWP.06.02.00-IP-03-30-001/17) ze ś..

PLANOWANY data naboru wniosków od 31.08.2017 do 15.09.2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako Instytucja Pośrednicząca Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów (konkurs nr RPWP.06.02.00-IP-03-30-001/17) ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: Oś Priorytetowa 6 Rynek pracy, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

III kwartał 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu

ul. Szyperska 14

61-754 Poznań

od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 do 15:30

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl od dnia 31.08.2017 r. od godziny 00.00 do dnia 15.09.2017 r. do godziny 15.30.

Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od dnia ogłoszenia konkursu (31.07.2017 r.).

Wersję papierową wniosku wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w siedzibie
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu
ul. Szyperska 14
61-754 Poznań
Punkt Informacyjny
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 15.30

lub wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru bądź przesyłką kurierską.

Decyduje data wpływu do Urzędu.

Dostarczenie egzemplarza wniosku w tożsamej z wersją elektroniczną wersji papierowej (wraz załącznikami), winno nastąpić w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej przedmiotowego wniosku, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Instrumenty i usługi rynku pracy zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, obejmujące m.in.:

– identyfikację potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym diagnozowanie potrzeb szkoleniowych i możliwości doskonalenia zawodowego oraz opracowanie lub aktualizację dla każdego uczestnika projektu Indywidualnego Planu Działania;
– pośrednictwo pracy;
– poradnictwo zawodowe, w tym szkolenia z aktywnego poszukiwania pracy oraz wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących, powracających na rynek pracy i na początkowym etapie zatrudnienia (w tym mentoring);
– staże/praktyki zawodowe/przygotowanie zawodowe dorosłych;
– szkolenia w celu podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych;
– warsztaty lub szkolenia z zakresu kompetencji kluczowych [1];
– dofinansowanie przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia, pracy, stażu lub praktyk zawodowych;
– subsydiowanie zatrudnienia,
– wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy;
– inne aktywne instrumenty rynku pracy wskazane w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w przypadku ich zdiagnozowanego zapotrzebowania [2],
– inne działania zatrudnieniowe, które przyczyniają się do aktywizacji zawodowej, w tym zatrudnienie wspomagane.

[1] Zgodnie z zaleceniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE).
[2] Z wyjątkiem dotacji na podjęcie działalności gospodarczej.

Kryteria wyboru projektów

Informacje na temat kryteriów wyboru projektów szczegółowo opisano w Regulaminie konkursu (PDF 832 KB).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%. Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85% (w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną).

Minimalna wartość projektu:
50 000,00 zł

Minimalny wkład własny:
Do realizacji projektu jest wymagane wniesienie wkładu własnego Wnioskodawcy stanowiącego minimum 5% wydatków kwalifikowalnych (w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:
Ogółem: 95 915 764,71zł
w tym wsparcie finansowe EFS: 81 528 400,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 832 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu (PDF 541 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie projektu (PDF 2 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w Regulaminie konkursu (PDF 832 KB).

Pytania i odpowiedzi

Zapytania do Instytucji Organizującej Konkurs można składać za pomocą:

  • poczty elektronicznej na adres e-mail: infoefs@wup.poznan.pl
  • telefonu: 61 846 38 23
  • lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu
    ul. Szyperska 14
    61-754 Poznań

Linki

www.wrpo.wielkopolskie.pl