6.2 Dziedzictwo naturalne / 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów – Gmina Gołdap

6.2 Dziedzictwo naturalne / 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów – Gmina Gołdap

AKTUALNY data naboru wniosków od 26.05.2017 do 30.06.2017 Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 6..

AKTUALNY data naboru wniosków od 26.05.2017 do 30.06.2017

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 6.2 Dziedzictwo naturalne

Poddziałanie 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów (schemat B) Gminy Gołdap.

Nabór nr RPWM.06.02.03-IZ.00-28-005/17

Ogłoszenie opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

III kwartał 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ul. Kościuszki 89/91

10-554 Olsztyn

I piętro, pok. 101

Godziny pracy:Poniedziałek-piątek: 8:00-15:00

Sposób składania wniosków

Wypełniony wniosek o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy wysłać za pomocą dostępnej w LSI MAKS 2 funkcji „Wyślij wniosek”

Następnie wydrukowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, Wnioskodawca składa w sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie, w dwóch egzemplarzach – dwa oryginały lub oryginał plus kopia oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/nośniku elektronicznym.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosku uprawnieni są wyłącznie Wnioskodawcy, których projekty znajdują się w Wykazie projektów zidentyfikowanych i podpisali Umowę wstępną lub podjęto Uchwałę.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Uzgodnione elementy przedsięwzięć zawarte w Programie rewitalizacji sieci miast CITTASLOW, niezbędne dla rewitalizacji danego obszaru, powiązane z realizowanymi w ramach PI 9b zgodne z poniższym zakresem, tj.:

– Wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych, w tym:

• Schemat B – zagospodarowanie przestrzeni na cele turystyczno-rekreacyjne (z wyłączeniem Schematu A – określonego w Szczegółowym opisie osi priorytetowych):

− budowa, rozbudowa terenów rekreacyjnych, punktów i tarasów widokowych, ścieżek dydaktycznych, tras kajakowych, narciarskich, jeździeckich wraz z infrastrukturą towarzyszącą;

− urządzanie i podnoszenie standardu camperowisk i kempingów, zagospodarowanie terenów przybrzeżnych na cele turystyczne, mała infrastruktura żeglarska[1], uporządkowanie bindug[2] i małych obozowisk poprzez m.in. budowę, remont pomostów wraz z tworzeniem sezonowych programów sanitarnych, zagospodarowanie terenu (jego uporządkowanie, wyposażenie w infrastrukturę w postaci ławek i stołów, wiat chroniących przed deszczem, koszy na śmieci, tablic informacyjnych).

[1] Definicja w słowniku terminologicznym Szczegółowego opisu osi priorytetowych

[2] Definicja w słowniku terminologicznym Szczegółowego opisu osi priorytetowych

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowych oraz w załącznikach do Regulaminu naboru i oceny (PDF 556 KB).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

3 423 431,92 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin naboru (PDF 556 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 402 KB)

Instrukcja wypełniania wniosku (PDF 738 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 1 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 14 Regulaminu naboru i oceny (PDF 556 KB).

Pytania i odpowiedzi

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Tel. 89 512 54 82

89 512 54 83

89 512 54 85

89 512 54 86

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Biuro Regionalne w Elblągu

ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg

Godziny pracy punktu:

poniedziałek 8:00–18:00

wtorek – piątek 7:30–15:30

e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:

55 620 09 13

55 620 09 14

55 620 09 16

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Biuro Regionalne w Ełku

ul. Kajki 10, 19-300 Ełk

Godziny pracy punktu:

poniedziałek 8:00–18:00

wtorek – piątek 7:30–15:30

e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:

87 734 11 09

87 734 11 10

87 610 07 77

lub

Marcin Jasiński m.jasinski@warmia.mazury.pl

Natalia Cieśluk n.ciesluk@warmia.mazury.pl

Magdalena Kruba-Wolfram m.kruba-wolfram@warmia.mazury.pl

Patrycja Lemańczyk p.zalewska@warmia.mazury.pl

Anna Tomporowska a.swiatkowska@warmia.mazury.pl

Katarzyna Malinowska k.malinowska@warmia.mazury.pl

Tel. 89 521 96 44

89 521 96 92

89 521 96 48

89 521 96 57

89 521 93 63

89 521 96 80

Linki

Link do strony z pełna dokumentacją naborową

Szczegółowy opis osi priorytetowych