6.2 Rozwój gospodarki turystycznej / 6.2.2 Rozwój gospodarki turystycznej – miasto Łódź

6.2 Rozwój gospodarki turystycznej / 6.2.2 Rozwój gospodarki turystycznej – miasto Łódź

PLANOWANY data naboru wniosków od 04.09.2017 do 22.09.2017 Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza Konkursu dla naboru nr RPLD.06.02.02-IZ.00-10-001/17 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.2 Rozwój gospod..

PLANOWANY data naboru wniosków od 04.09.2017 do 22.09.2017

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza Konkursu dla naboru nr RPLD.06.02.02-IZ.00-10-001/17 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej, Poddziałanie VI.2.2 Rozwój gospodarki turystycznej – miasto Łódź w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

luty 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego

ul. Traugutta 21/23

90-113 Łódź(pokój 1009 – X piętro)

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć do Instytucji Zarządzającej RPO WŁ 2014-2020, na który składa się podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami:

  • w wersji papierowej oraz elektronicznej (zgodnie z § 5 pkt 2 Regulaminu Konkursu) osobiście w godzinach pracy urzędu (poniedziałek – piątek: 8.00-15.00) lub wysłać listem poleconym / przesyłką kurierską na wskazany powyżej adres urzędu (zgodnie z § 5 pkt 12 Regulaminu Konkursu).

Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są dostępne w § 5 Regulaminu Konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Podmiotami, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach Poddziałania VI.2.2 Rozwój gospodarki turystycznej – miasto Łódź Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 są podmioty wskazane w pkt. 10 Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla Poddziałania VI.2.2 Rozwój gospodarki turystycznej – miasto Łódź

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje typy projektów wymienione w pkt 9 opisu Działania VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej, Poddziałania VI.2.2 Rozwój gospodarki turystycznej – miasto Łódź zamieszczonego w SZOOP RPO WŁ na lata 2014-2020 oraz w § 2 pkt 5 Regulaminu Konkursu tj.:

  1. budowa, przebudowa infrastruktury turystycznej;
  2. prace budowlane w celu przystosowania istniejących obiektów do pełnienia funkcji turystycznych.W ramach ww. typów projektów, wyłącznie jako element projektu zgodnego z celem działania VI.2, mogą być realizowane: a) inwestycje związane z zakupem wyposażenia i sprzętu niezbędnego do realizacji projektu,b) inwestycje polegające na zagospodarowaniu bezpośredniego otoczenia funkcjonalnie powiązanego z realizowanym projektem,c) inwestycje odnoszące się do dziedzictwa kulturowego i infrastruktury kulturalnej (w tym zakup sprzętu i wyposażenia),d) kampanie promujące ofertę turystyczną.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Działania VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej, Poddziałania VI.2.2 Rozwój gospodarki turystycznej – miasto Łódź przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WŁ 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 3 do SZOOP RPO WŁ na lata 2014-2020 oraz w Załączniku nr IV do Regulaminu Konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

4 218 907,01 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawca, którego wniosek otrzymał ocenę negatywną w terminie 14 dni od dnia otrzymania o tym informacji, może złożyć do IZ RPO WŁ, zgodnie z pouczeniem, pisemny protest zawierający zgodnie z art. 54 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020:

  1. oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu, (tj, IZ RPO WŁ, obsługiwanej przez DRPO);
  2. dane Wnioskodawcy;
  3. numer wniosku o dofinansowanie;
  4. wskazanie wszystkich kryteriów wyboru projektu, z których oceną Wnioskodawca się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem;
  5. wskazanie wszystkich zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem Wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem;
  6. podpis Wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub uwierzytelnionej kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania Wnioskodawcy.

Przez ocenę negatywną należy rozumieć, zgodnie z art. 53 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 ocenę w zakresie spełniania przez projekt kryteriów wyboru projektów, w ramach której:

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w § 8 Regulaminu Konkursu.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących Działania VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej, Poddziałania VI.2.2 Rozwój gospodarki turystycznej – miasto Łódź informacji udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Województwie Łódzkim.

Wyjaśnienia i odpowiedzi na kluczowe lub powtarzające się pytania publikowane są na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

Linki

Link bezpośredni do ogłoszenia o naborze na stronie internetowej instytucji ogłaszającej