6.2 Usługi społeczne / 6.2.2 Rozwój usług społecznych

6.2 Usługi społeczne / 6.2.2 Rozwój usług społecznych

PLANOWANY data naboru wniosków od 01.03.2017 do 31.03.2017 Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego 2014-2020 – Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 6.2.2. Usługi społeczne, w ramach kon..

PLANOWANY data naboru wniosków od 01.03.2017 do 31.03.2017

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego 2014-2020 – Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 6.2.2. Usługi społeczne, w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.06.02.02-IZ.00-22-001/17.

Przedmiotem konkursu jest udzielenie dofinansowania projektom wpisującym się w cel szczegółowy Działania 6.2. Usługi społeczne RPO WP 2014-2020, będącym częścią zintegrowanych projektów rewitalizacyjnych, realizowanym wyłącznie na obszarach rewitalizacji, wskazanych w uzgodnionych przez Zespół ds. rewitalizacji UMWP zakresach zintegrowanych projektów rewitalizacyjnych w ramach RPO WP 2014-2020, powiązanym z projektami realizowanymi w Poddziałaniu 8.1.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza obszarem metropolitalnym Trójmiasta w ramach Osi Priorytetowej 8 Konwersja.

Wyżej wymienione projekty realizowane są w formie projektów zintegrowanych w rozumieniu art. 32 ustawy wdrożeniowej. Na każdy projekt zintegrowany składają się to co najmniej dwa pojedyncze projekty powiązane ze sobą tematycznie w ramach wspólnego celu, jaki ma zostać osiągnięty dzięki ich realizacji:

– infrastrukturalny – realizowany w ramach Działania 8.1.2. współfinansowanego ze środków EFRR

oraz

– nieinfrastrukturalny – realizowany w ramach Podziałania 6.2.2. Usługi społeczne RPO WP 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS.

Zobacz ogłoszenie o naborze w ramach Działania 8.1.2.

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków zawarto w regulaminie konkursu (DOCX 341 KB) dostępnym poniżej.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Do sierpnia 2017 roku

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. Augustyńskiego 2 , 80-819 Gdańsk ( sekretariat – pokój nr 33)

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych dostępnym na stronie www.gwa.pomorskie.eu

Następnie należy złożyć do Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 wniosek, na który składa się podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami:

Dwa jednobrzmiące egzemplarze wniosku w wersji papierowej osobiście w godzinach pracy urzędu (poniedziałek- piątek: 7.45-15.45) lub przesyłać na adres urzędu wskazany powyżej

lub

w wersji elektronicznej za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP na adres: /x7tx0no864/SkrytkaESP

Szczegółowe informacje dotyczące formy składania wniosków o dofinansowanie są zawarte w podrozdziale 2.9 regulaminu konkursu. (DOCX 341 KB)

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do konkursu, jako wnioskodawcy, mogą przystąpić wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego, które uzgodniły zakresy zintegrowanych projektów rewitalizacyjnych w ramach RPO WP 2014-2020 w procesie negocjacji z Zespołem ds. rewitalizacji UMWP.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W konkursie mogą być realizowane wyłącznie następujące typy projektów:

1. Projekty ukierunkowane na zwiększenie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych, spersonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych, świadczonych w lokalnej społeczności, skierowanych do osób o różnym stopniu niesamodzielności, w szczególności do seniorów, osób z niepełnosprawnościami i z chorobami przewlekłymi oraz ich opiekunów w oparciu o diagnozę sytuacji problemowej, poprzez:

a)rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami, w tym prowadzonych w miejscu zamieszkania, obejmujących m.in.:

i)tworzenie miejsc opieki w istniejących lub nowotworzonych ośrodkach zapewniających opiekę dzienną lub całodobową, w tym miejsc opieki krótkoterminowej w zastępstwie osób na co dzień opiekujących się osobami niesamodzielnymi,

ii)usługi dziennych opiekunów, asystentów osób z niepełnosprawnościami, wolontariat opiekuńczy, pomoc sąsiedzka i inne formy samopomocowe,

iii)rozwój usług opiekuńczych w oparciu o nowoczesne technologie, np. teleopieka, aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych (sąsiedzkich) form samopomocy przy wykorzystaniu nowych technologii,

b)rozwój usług w zakresie wsparcia i aktywizacji społecznej osób niesamodzielnych, wyłącznie jako element kompleksowych projektów dotyczących usług asystenckich lub opiekuńczych obejmujący m.in.:

i)tworzenie międzysektorowych zespołów opieki nad osobami z chorobami przewlekłymi,

ii)kształcenie kadr opieki nad osobami niesamodzielnymi,

iii)usługi zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób niesamodzielnych (np.: likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, sfinansowanie wypożyczenia sprzętu niezbędnego do opieki nad osobami niesamodzielnymi lub zwiększającego ich samodzielność, dowożenie posiłków, przewóz do miejsca pracy lub ośrodka wsparcia),

c)działania wspierające opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi obejmujące m.in.:

i)kształcenie, w tym szkolenie i zajęcia praktyczne oraz wymianę doświadczeń dla opiekunów faktycznych, zwiększających ich umiejętności w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi,

ii)poradnictwo, w tym psychologiczne oraz pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po rożnych systemach wsparcia, z których korzystanie jest niezbędne dla sprawowania wysokiej jakości opieki i odciążenia opiekunów faktycznych,

iii)tworzenie miejsc krótkookresowego pobytu w zastępstwie za opiekunów faktycznych w formie pobytu całodobowego lub dziennego,

iv)sfinansowanie usługi asystenckiej lub usługi opiekuńczej w celu umożliwienia opiekunom faktycznym funkcjonowania społecznego, zawodowego lub edukacyjnego,

d) działania na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej opiekunów osób niesamodzielnych jako wsparcie towarzyszące w kompleksowych projektach dotyczących usług asystenckich lub opiekuńczych.

2. Projekty ukierunkowane na zwiększenie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny (w tym rodziny wielodzietnej) i pieczy zastępczej, w szczególności świadczonych w lokalnej społeczności, w oparciu o diagnozę sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, potrzeb[1], poprzez:

a)rozwój usług wspierających rodzinę w prawidłowym pełnieniu jej funkcji, w tym działań profilaktycznych mających ograniczyć umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej, obejmujące m.in:

i)konsultacje i poradnictwo specjalistyczne i rodzinne,

ii)terapię i mediacje,

iii)warsztaty umiejętności rodzicielskich,

iv)wsparcie opiekuńcze i specjalistyczne,

v)pomoc prawną, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego,

vi)organizację grup wsparcia i grup samopomocowych mających na celu wymianę doświadczeń oraz zapobieganie izolacji rodzin,

vii)działania profilaktyczne w postaci pomocy w opiece i wychowaniu dzieci w ramach placówek wsparcia dziennego, o których mowa w art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wsparciu rodziny i pieczy zastępczej prowadzonych w formach: opiekuńczej, specjalistycznej oraz pracy podwórkowej, w tym zarówno tworzenie nowych placówek wsparcia dziennego jak również wsparcie istniejących, pod warunkiem zwiększenia liczby uczestników lub rozszerzenia oferty wsparcia,

viii)wspieranie rodzin w organizacji czasu wolnego,

ix)wzmacnianie środowiskowych form aktywizacji rodziny, w ramach profilaktyki wykluczenia społecznego wśród dzieci i młodzieży (m.in. asystent rodziny, rodziny wspierające, lokalne grupy wsparcia rodziny),

b)wspieranie procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej obejmujące działania prowadzące do powstawania rodzinnych form pieczy zastępczej, obejmujące m.in.:

i)kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego,

ii)doskonalenie kompetencji osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą.

3.Rozwój usług wspierających osoby objęte pieczą zastępczą, w tym osoby usamodzielniane z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb, z wykorzystaniem usług aktywnej integracji[2], o charakterze:

a)społecznym, których celem jest przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności, obejmujących m.in.:

i)poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne,

ii)warsztaty terapeutyczne kształtujące umiejętności osobiste,

iii)poradnictwo prawne i obywatelskie,

iv)wsparcie środowiskowe (np.: animacja pracy, asysta, streetworking),

v)pracę socjalną w przypadku projektów realizowanych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej,

b)zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy, obejmujących m.in.:

i)kursy, szkolenia,

ii)poradnictwo zawodowe,

iii)pośrednictwo pracy,

iv)staże,

v)zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawców,

vi)subsydiowane zatrudnienie,

vii)usługi, w tym asystenckie pomagające uzyskać lub utrzymać zatrudnienie w szczególności w początkowym okresie zatrudnienia,

c)edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia lub jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy, wyłącznie w powiązaniu z usługami o charakterze zawodowym wskazanych w pkt b), obejmujących m.in.:

i)skierowanie i sfinansowanie zajęć szkolnych, związanych z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym oraz kosztów z nimi związanych,

ii)zajęcia o charakterze dydaktyczno-terapeutycznym ukierunkowane na rozwój zainteresowań i aspiracji edukacyjnych,

iii)usługi wspierające aktywizację edukacyjną (np. poprzez brokera edukacyjnego).

Interwencja w ramach poszczególnych typów usług społecznych musi spełniać minimalne wymagania świadczenia tych usług, określone w Standardach realizacji wsparcia w ramach Działania 6.2 Usługi społeczne RPO WP 2014-2020, stanowiących załącznik nr 2 do regulaminu konkursu.

[1] Zgodnie z ustawą z dnia 9 marca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 poz. 575).

[2] Zgodnie z ustawą z dnia 9 marca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 poz. 575).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania 6.2.2. przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 8.3 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 oraz w załączniku nr 1 do regulaminu konkursu (DOCX 290 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 95%, w tym: 85% środki EFS; 10% krajowy wkład publiczny – budżet państwa. Wymagany wkład własny beneficjenta do projektu wynosi 5% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota alokacji środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs wynosi: 49 510 647,06 PLN, w tym: środki EFS w wysokości 44 299 000,00 PLN, krajowy wkład publiczny – budżet państwa w wysokości 5 211 647,06 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (DOCX 341 KB)

Załączniki do regulaminu konkursu (7Z 4 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (DOCX 198 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (DOCX 219 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie – ryczałt (DOC 467 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza prowadzona będzie na podstawie zapisów rozdziału 15 Procedura odwoławcza ustawy wdrożeniowej. Prawo do wniesienia środka zaskarżenia w ramach procedury odwoławczej przysługuje na każdym etapie oceny wniosku o dofinansowanie projektu wybieranego w trybie konkursowym.Środkiem zaskarżenia przysługującym wnioskodawcy jest pisemny protest.

Szczegółowe Informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w podrozdziale 5.3 regulaminu konkursu. (DOCX 341 KB)

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu udziela Instytucja Ogłaszająca Konkurs w odpowiedzi na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: efs.rpo@pomorskie.eu lub telefonicznie: 58 326 81 90 lub za pomocą faksu: 58 326 81 93.

Wyjaśnienia o charakterze ogólnym publikowane są na stronie internetowej RPO WP 2014-2020 www.rpo.pomorskie.eu w zakładce „Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków”.

W przypadku znaczącej liczby pytań mogących negatywnie wpływać na realizację podstawowych zadań, IOK zastrzega sobie prawo do publikowania odpowiedzi na kluczowe lub powtarzające się najczęściej pytania. Odpowiedzi udzielane na pytania związane z procedurą wyboru projektów są wiążące do momentu zmiany odpowiedzi. Jeżeli zmiana odpowiedzi nie wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, wnioskodawcy którzy zastosowali się do danej odpowiedzi i złożyli wniosek o dofinansowanie w oparciu o wskazówki w niej zawarte, nie ponoszą negatywnych konsekwencji związanych ze zmianą odpowiedzi.

IOK zastrzega, iż pytania i odpowiedzi umieszczane na stronie www.rpo.pomorskie.eu są dedykowane konkretnemu konkursowi.