6.3 Gospodarka odpadami

6.3 Gospodarka odpadami

PLANOWANY data naboru wniosków od 27.03.2017 do 10.04.2017 Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 6.3 Gospodarka odpadami w ramach konkursu zamkniętego nr RPLU.06.03.00-IZ.00-06-001/17 Szczegółowe informacje na temat naboru wnioskó..

PLANOWANY data naboru wniosków od 27.03.2017 do 10.04.2017

Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 6.3 Gospodarka odpadami w ramach konkursu zamkniętego nr RPLU.06.03.00-IZ.00-06-001/17

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków zawarto w Regulaminie konkursu dostępnym poniżej.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Czerwiec 2018 roku

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w formie elektronicznej za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego 2014-2020 (LSI2014).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

– Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.

– Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną.

– Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki.

– Podmioty działające w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne.

– Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną działające w sferze ochrony środowiska.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. Infrastruktura do selektywnej zbiórki i przetwarzania odpadów komunalnych (w tym papieru, metalu, plastiku, szkła oraz odpadów biodegradowalnych).

2. Infrastruktura do odzysku i recyklingu odpadów (w tym kompostownie dla odpadów organicznych).

3. Instalacje do odzysku energii z biogazu składowiskowego lub mechaniczno-biologiczne instalacje do utylizacji pozostałych odpadów z wyłączeniem termicznej utylizacji odpadów.

4. Likwidacja nielegalnych wysypisk odpadów oraz rekultywacja zamkniętych składowisk odpadów

5. Gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi, w szczególności w zakresie unieszkodliwiania azbestu poprzez zorganizowanie i wdrożenie kompleksowego systemu unieszkodliwiania azbestu z nieruchomości należących do osób fizycznych, budowę, rozbudowę i dostosowanie istniejących składowisk odpadów niebezpiecznych, w tym budowę kwater przy istniejących składowiskach.

6. Kampanie informacyjne, dotyczące segregacji odpadów, selektywnej zbiórki oraz negatywnego wpływu na środowisko i zdrowie mieszkańców dzikich składowisk i nielegalnych wysypisk odpadów (jako uzupełnienie kompleksowych projektów infrastrukturalnych).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów stanowią załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowalnych. Projekty generujące dochód: 68% wydatków kwalifikowalnych – poziom dofinansowania pomniejszony zgodnie z zastosowaną stawką ryczałtową. W przypadku projektu objętego rekompensatą – w wysokości wynikającej z reguł rekompensaty, ale nie więcej niż 85% wydatków kwalifikowalnych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

43 310 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 1 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 182 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 851 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w Rozdziale VII Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących Działania 6.3 Gospodarka odpadami informacje udzielane są pod nr tel. (81) 44-16-746, (81) 47-81-399oraz za pomocą poczty elektronicznej defrr@lubelskie.pl

Linki

Ogłoszenie o konkursie

Strona internetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020