6.3 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo – ZIT KOF

6.3 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo – ZIT KOF

PLANOWANY data naboru wniosków od 19.12.2016 do 31.12.2020 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pełniąca funkcję Instytucji Organizującej Nabór ogłasza nabór nr RPSW.06.03.00-IZ.00-26-..

PLANOWANY data naboru wniosków od 19.12.2016 do 31.12.2020

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pełniąca funkcję Instytucji Organizującej Nabór ogłasza nabór nr RPSW.06.03.00-IZ.00-26-080/16 w ramach Osi Priorytetowej 6 – „Rozwój miast” Działania 6.3 „Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo – ZIT KOF” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

czerwiec 2021

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Sekretariat Naboru Wniosków Oddziału Wdrażania Projektów I, ul. Sienkiewicza 63, 25–002 Kielce, pok. 202, w godzinach pracy urzędu.

Sposób składania wniosków

Wersja elektroniczna: Wnioski o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy przesyłać za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w terminie wskazanym w wezwaniu do złożenia wniosku.

Wersja papierowa: Wnioski o dofinansowanie projektu (w dwóch oryginałach wraz z załącznikami) należy składać w terminie wskazanym w wezwaniu do złożenia wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Sekretariat Naboru Wniosków Oddziału Wdrażania Projektów I, ul. Sienkiewicza 63, 25–002 Kielce, pok. 202, w godzinach pracy urzędu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosków uprawnieni są wyłącznie Wnioskodawcy wymienieni w pkt. 11 Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowego RPOWŚ na lata 2014-2020 dla działania 6.3, których projekty znajdują się w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych przez Instytucję Zarządzającą RPOWŚ 2014-2020 w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącego załącznik nr 5 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPOWŚ 2014-2020 i którzy podpisali Umowę wstępną (Pre-umowę).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Nabór obejmuje wszystkie typy projektów wymienione w pkt. 10 opisu Działania 6.3 Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Wsparcie znajdą przedsięwzięcia z zakresu:

  • podnoszenia standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody.
  • opracowywania planów lub programów ochrony dla obszarów cennych przyrodniczo.
  • ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich w oparciu o gatunki rodzime np.: parki miejskie, ogrody botaniczne, geoparki i ekoparki.
  • zabezpieczenia miejsc przyrodniczo cennych na terenach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody.
  • działań inwestycyjnych umożliwiających wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z promocją np.: zbiorniki wodne, stawy widokowe, tereny wypoczynkowe, ścieżki dydaktyczne.
  • tworzenia warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o zasoby przyrodnicze regionu poprzez ich promocję i zagospodarowanie do celów zrównoważonego i przyjaznego środowisku rozwoju turystyki.
  • budowy i modernizacji niezbędnej infrastruktury związanej z ochroną, przywróceniem właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków (również na terenach chronionych).
  • rozbudowy, modernizacji i doposażenia ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej (m.in.: parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody, Geopark, ogrody botaniczne) oraz prowadzenia działań/kampanii informacyjno – edukacyjnych.

Kryteria wyboru projektów

Przedkładane do wsparcia projekty muszą zapewnić uwzględnienie kwestii zmian klimatu w procesie wdrażania Dyrektywa 2007/60/WE Parlamenty Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim oraz powinny być zgodne z „Programem ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego na lata 2015-2020 z perspektywą do 2025 roku” (UCHWAŁA NR XX/290/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 lutego 2016 roku).

Przedkładane do wsparcia projekty muszą być wpisane w Strategię ZIT KOF na lata 2014-2020.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

10 229 626,00 EUR (Przy zastosowaniu kursu 1 Euro = 4,2324 PLN, środki EFRR przeznaczone na nabór wynoszą: 43 295 869,08 PLN. Ze względu na różnice kursowe, alokacja przeznaczona na nabór może w przyszłości ulec zmianie)

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin naboru (PDF 445 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzor formularza wniosku (PDF 847 KB)

Instrukcja wypełniania wniosku (PDF 6 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzor umowy o dofinansowanie (PDF 618 KB)

Zalacznik nr 2 do Umowy o dofinansowanie (PDF 1 MB)

Pozostałe dokumenty:

Instrukcja_obsługi_LSI_Proces rejestracji i logowania (PDF 409 KB)

Instrukcja_wypełnienia_zalacznikow (DOC 1 MB)

Instrukcja_wypelnienia_zalacznikow (PDF 2 MB)

Lista_zalacznikow (RTF 4 MB)

Lista_zalacznikow (PDF 302 KB)

Wymogi_formalne_i_kryteria_oceny_formalnej (PDF 820 KB)

Wzor_karty_weryfikacji_wymogow_formalnych (PDF 236 KB)

Wzor_karty_oceny_formalnej (PDF 546 KB)

Wzor_karty_oceny_merytoryczne (XLSX 240 KB)j

Instrukcja_do_SWI (PDF 2 MB)

Metodyka_dostepnosci_cenowej (PDF 424 KB)

NOWE_RD_480_2014 (PDF 667 KB)

NOWE_RW_2015_207 (PDF 1 MB)

Przewodnik_AKK_wersja_angielska (PDF 6 MB)

Przewodnik_AKK_wersja_polskojezyczna (PDF 7 MB)

Pytania_i_odpowiedzi_z_PGD (PDF 353 KB)

Wariant_Rozwoju_Polski (PDF 199 KB)

Wytyczne_PGD_PH_2014_2020_podpisane_032015 (PDF 841 KB)

Lista_sprawdzajaca_w_zakresie_dokumentacji_OOS (PDF 411 KB)

Regulamin_przeprowadzania_oceny_projektow_pozakonkursowych_w_tym_ZIT (PDF 796 KB)

SZOOP_Dzialanie_6_3 (PDF 275 KB)

Zalacznik_nr_1_SZOOP_wskazniki_6_3 (PDF 425 KB)

Zalacznik_nr_2_SZOOP_kryteria_merytoryczne_6_3 (PDF 851 KB)

Strategia_ZIT_KOF_na_lata_2014-2020 (PDF 19 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza dostępna w regulaminie (PDF 445 KB) na stronie 15

Pytania i odpowiedzi

Pytania_i_odpowiedzi_z_PGD (PDF 353 KB)

Regulamin naboru dostępny jest również w Sekretariacie Naboru Wniosków Oddziału Wdrażania Projektów I Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dodatkowe informacje można również uzyskać w Oddziale Wdrażania Projektów I pod numerami telefonów: 41 365 81 12, 41 365 81 11, 41 365 81 13, 41 365 81 14, 41 365 81 39.

Linki

Strona internetowa Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Ogłoszenie konkursu na stronie internetowej RPOWŚ 2014-2020