6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poddziałania / 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej (schemat A i C)

6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poddziałania / 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej (schemat A i C)

PLANOWANY data naboru wniosków od 22.11.2016 do 01.03.2017 Nabór w trybie konkursowym wniosków na projekty, których celem jest kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym. Konkurs nr RPDS.06.03.04-IP.03-02-173/16..

PLANOWANY data naboru wniosków od 22.11.2016 do 01.03.2017

Nabór w trybie konkursowym wniosków na projekty, których celem jest kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym. Konkurs nr RPDS.06.03.04-IP.03-02-173/16dotyczy projektów w ramach Osi priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW.

Nabór w trybie konkursowym – dla beneficjentów realizujących przedsięwzięcia na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej określonej w Strategii ZIT AW.

Przez konkurs ogłaszany w ramach ZIT AW rozumie się prowadzony w trybie konkursowym nabór wniosków o dofinansowanie ogłaszany na projekty realizowane na obszarze ZIT AW /zasięgu nie wykraczającym poza obszar ZIT AW.

Instytucją Organizującą Konkurs jest Gmina Wałbrzych pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPO WD oraz funkcję Lidera ZIT AW.

Zadania związane z naborem realizuje Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej, ul. Słowackiego 23A, 58-300 Wałbrzych.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

IOK szacuje, że orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu przypadnie na wrzesień 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej,

ul. Słowackiego 23A, 58-300 Wałbrzych.

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – generator wniosków o dofinansowanie EFRR – dostępnej na stronie snow-ipaw.dolnyslask.pl i przesyła wraz z załącznikami do IOK w ramach niniejszego konkursu w terminie:

od godz. 8.00 dnia 22 listopada 2016 r. do godz. 15.00 dnia 1 marca 2017 r.

Logowanie do Generatora Wniosków w celu wypełnienia i złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w czasie trwania naboru wniosków. Aplikacja służy do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. System umożliwia tworzenie, edycję oraz wydruk wniosków o dofinansowanie, a także zapewnia możliwość ich złożenia do właściwej instytucji.

Ponadto do siedziby IOK należy dostarczyć jeden egzemplarz wydrukowanej z aplikacji generator wniosków papierowej wersji wniosku, opatrzonej czytelnym podpisem/ami lub parafą i z pieczęcią imienną osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania Wnioskodawcy (wraz z podpisanymi załącznikami) w terminie do godz. 15.00 dnia 1 marca 2017 r.

Jednocześnie wymaganą analizę finansową (w postaci arkuszy kalkulacyjnych w formacje EXCEL z aktywnymi formułami) przedłożyć należy na nośniku CD.

Załączniki będące kopiami dokumentów muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez osobę/osoby uprawnione do podpisania wniosku o dofinansowanie zgodnie z dokumentami statutowymi lub załączonym do wniosku pełnomocnictwem.

Za datę wpływu do IOK uznaje się datę wpływu wniosku w wersji papierowej.

Papierowa wersja wniosku może zostać dostarczona:

a) osobiście lub za pośrednictwem kuriera do sekretariatu IPAW pod adresem:

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej

Ul. J. Słowackiego 23A

58-300 Wałbrzych

II piętro, pokój nr 203

b) za pośrednictwem polskiego operatora wyznaczonego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, na adres:

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej

Ul. J. Słowackiego 23A

58-300 Wałbrzych

Zgodnie z art. 57 § 5 KPA, termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem nadano pismo w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe. W takim wypadku decyduje data stempla pocztowego. Decyzją Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 30 czerwca 2015 r., wydaną na podstawie art. 71 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, dokonany został wybór operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych na lata 2016-2025, którym została Poczta Polska SA.

Suma kontrolna wersji elektronicznej wniosku ( w systemie) musi być identyczna z sumą kontrolną papierowej wersji wniosku. Załączniki złożone w wersji elektronicznej wniosku muszą być tożsame z załącznikami złożonymi w wersji papierowej wniosku. Wnioski wypełnione odręcznie oraz/lub w języku obcym (obowiązuje język polski), nie będą rozpatrywane.

Wniosek wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) powinien być trwale spięty w kompletny dokument. Wniosek należy umieścić w segregatorze. Grzbiet segregatora powinien być opisany w następujący sposób:

Pełna nazwa Wnioskodawcy wraz z adresem…………………………………

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach naboru…………………

Tytuł projektu………………………………………………………………………………..

Wraz z wnioskiem należy dostarczyć pismo przewodnie, na którym zostanie potwierdzony wpływ wniosku do IOK. Pismo to powinno zawierać te same informacje, które znajdują się na grzbiecie segregatora.

Wnioski złożone wyłącznie w wersji papierowej albo wyłącznie w wersji elektronicznej zostaną uznane za nieskutecznie złożone i pozostawione bez rozpatrzenia. W takim przypadku wersja papierowa wniosku (o ile zostanie złożona) będzie odsyłana na wskazany we wniosku o dofinansowanie adres korespondencyjny w ciągu 14 dni od daty złożenia.

Oświadczenia oraz dane zawarte we wniosku o dofinansowanie projektu są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia do wniosku o dofinansowanie oświadczenia zawierającego klauzulę o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub złożenie fałszywych oświadczeń”.

Wnioskodawca ma możliwość wycofania wniosku o dofinansowanie podczas trwania konkursu oraz na każdym etapie jego oceny. Należy wówczas dostarczyć do IOK pismo z prośbą o wycofanie wniosku podpisane przez osobę uprawnioną do podejmowania decyzji w imieniu wnioskodawcy.

W przypadku ewentualnych problemów z Generatorem, IOK zastrzega sobie możliwość zmiany terminu składania wniosków lub złożenia ich w innej formie niż wyżej opisana. Decyzja w powyższej kwestii zostanie przedstawiona w formie komunikatu we wszystkich miejscach, gdzie opublikowano ogłoszenie.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne jst;
 • jednostki sektora finansów publicznych, inne niż wymienione powyżej;
 • wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe;
 • towarzystwa budownictwa społecznego;
 • organizacje pozarządowe;
 • kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
 • instytucje kultury;
 • LGD;
 • zakłady lecznictwa uzdrowiskowego[1];
 • podmioty lecznicze[2].

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty, które podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

[1] zakłady lecznictwa uzdrowiskowego – podmioty działające na podstawie Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (t.j. z 2012 r. Dz. U. poz. 651 z późn. zm.)

[2]podmioty lecznicze – podmioty rozumiane zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 poz. 618 z późn. zm.)

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursów są następujące typy projektów określone dla działania 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów w Osi Priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej, tj.:

6.3.A Remont, przebudowa, rozbudowa[1], adaptacja, wyposażenie istniejących zdegradowanych budynków[2], obiektów[3], zagospodarowanie terenów i przestrzeni (np. monitoring miejski lub dostosowanie przestrzeni do potrzeb osób niepełnosprawnych) – w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych.

6.3.C Inwestycje w tzw. drogi lokalne (gminne i powiatowe) wraz z infrastrukturą towarzyszącą (tylko przebudowa albo modernizacja dróg).

Wsparcie będzie możliwie jedynie wtedy, gdy inwestycje takie będą stanowiły element szerszej koncepcji związanej z rewitalizacją (fizyczną, gospodarczą i społeczną) i będą stanowiły element lokalnego programu rewitalizacji; Inwestycje w drogi lokalne (gminne i powiatowe) nie mogą być realizowane na obszarach wiejskich. Mogą one być realizowane jedynie na obszarach miejskich i miejskich obszarach funkcjonalnych, jako element programu rewitalizacji jedynie wówczas, gdy przyczynią się do fizycznej, gospodarczej i społecznej rewitalizacji i regeneracji ww. obszarów.

Budowa nowych dróg jest możliwa tylko w przypadku projektów komplementarnych wskazanych w działaniu 1.3 RPO WD, schemat 1.3.A, dotyczących zapewnienia przez wnioskodawcę dostępu do terenów inwestycyjnych.

W przypadku budowy nowej drogi w ramach projektu komplementarnego wskazanego w działaniu 1.3 RPO WD schemat 1.3.A , wnioskodawca winien przedstawić niezbędne informacje we wniosku o dofinansowanie. We wniosku o dofinansowanie należy wskazać nazwę komplementarnego projektu, nazwę wnioskodawcy i numer wniosku o dofinansowanie złożonego w ramach naboru do działania 1.3, schemat 1.3.A, dotyczącego przygotowania terenów inwestycyjnych. Umowa o dofinansowanie projektu może zostać zawarta tylko pod warunkiem zawarcia umowy o dofinansowanie projektu komplementarnego w ramach schematu 1.3.A.

Możliwe są działania poprawiające efektywność energetyczną, analogiczne do działania 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym” (schematy 3.3. A i 3.3. B).

Wartość takich inwestycji nie może przekraczać 49% wartości wydatków kwalifikowalnych na pojedynczy budynek w projekcie.

Wszystkie wspierane przedsięwzięcia powinny uwzględniać konieczność dostosowania infrastruktury i wyposażenia do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Preferowane będą projekty realizowane w partnerstwie.

Wysokość wsparcia projektów w zakresie kultury nie będzie przekraczać 2 mln euro kosztów kwalifikowalnych projektu (tj. 8 613 000 PLN alokację przeliczono po kursie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) obowiązującym w momencie ogłoszenia konkursu, w październiku 2016 r., 1 euro = 4,3065 PLN)

W ramach działania 6.3 nie ma możliwości wsparcia projektów z zakresu mieszkalnictwa wspomaganego (chronionego, treningowego, wspieranego) i socjalnego.

Wszystkie projekty planowane do realizacji muszą być ujęte w lokalnym programie rewitalizacji lub w dokumencie równorzędnym[4] i umieszczone na wykazie pozytywnie zweryfikowanych programów rewitalizacji prowadzonym przez IZ RPO WD (na dzień składania wniosku o dofinansowanie). Obszary rewitalizowane powinny być wyznaczane z uwzględnieniem kryteriów przestrzennych, ekonomicznych oraz społecznych odnoszących się do danej jednostki terytorialnej – gminy.

Umieszczenie projektu w programie rewitalizacji jest warunkiem koniecznym, aby mógł on otrzymać wsparcie w ramach RPO WD 2014-2020. Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeśli projekt wraz z elementami go charakteryzującymi zostanie wpisany do programu rewitalizacji na listę: „A”. Na liście A zostaną umieszczone projekty z działania 6.3 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”.

IZ RPO WD prowadzi wykaz dla wszystkich pozytywnie zweryfikowanych programów rewitalizacji. Dostępny jest on na stronie http://rpo.dolnyslask.pl/o-projekcie/dowiedz-sie-wiecej-o-rewitalizacji-2/

Zgodność projektu z projektem ujętym w programie rewitalizacji:

Możliwe jest przystąpienie partnerów do innego partnerstwa wykazanego wcześniej w programie rewitalizacji lub projektu indywidualnego wskazanego w programie rewitalizacji tworząc nowe partnerstwo. Dodatkowo jest również możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie indywidualnie np. przez Wspólnotę, która wcześniej w programie rewitalizacji była wpisana do projektu partnerskiego. Nie ma natomiast możliwości dołączenia i stworzenia projektu partnerskiego do innej Wspólnoty Mieszkaniowej nie wymienionej wcześniej nigdzie w programie rewitalizacji.

Należy w takich wypadkach, we wniosku o dofinansowanie opisać zaistniałą sytuację (m.in. przyczyny takiej zmiany). Należy ponadto wskazać pierwotny projekt w ramach którego wcześniej znajdował się przedmiotowy projekt w programie rewitalizacji oraz ten do którego jest dopisywany.

W przypadku „podziału” partnerstwa należy również przedstawić sposób podziału całkowitego kosztu pierwotnego przy zmianie, między programem rewitalizacji a składanymi wnioskami. Tytuł projektu może ulec zmianie wobec zapisanego w programie rewitalizacji, jednakże w taki sposób, aby odzwierciedlał ogólny zakres projektu i jego lokalizację.Zakres realizowanych zadań nie może ulec zmianie (podział nie może wpłynąć na zmianę zaplanowanego zakresu prac dla poszczególnych podmiotów).

Co do zasady w każdym projekcie zakres prac wskazany we wniosku o dofinansowanie nie może być większy niż wskazany wcześniej w programie rewitalizacji.

Nie będą finansowane:

– Wydatki na części związane z prowadzeniem działalności administracyjnej we wspieranych w projekcie budynkach/obiektach (schemat 6.3.A)[5];

– Wydatki na uzbrojenie terenów inwestycyjnych[6];

– Wydatki na termomodernizację przekraczające 49% wartości całkowitych wydatków kwalifikowalnych na pojedynczy budynek w projekcie;

– Wydatki na inwestycje drogowe, jeśli nie będą stanowiły elementu szerszej koncepcji związanej z rewitalizacją (fizyczną, gospodarczą i społeczną) i nie będą stanowiły elementu lokalnego programu rewitalizacji;

– Wydatki na inwestycje w drogi lokalne (gminne i powiatowe) na obszarach wiejskich;

– Wydatki na budowę dróg jeśli projekt nie będzie komplementarny ze wskazanym projektem w działaniu 1.3 RPO WD, schemat 1.3.A, dotyczącym zapewnienia przez wnioskodawcę dostępu do terenów inwestycyjnych;

– Wydatki na projekty w zakresie kultury przekraczające 2 mln euro kosztów kwalifikowalnych;

– Wydatki na zakup gruntu (zabudowanego i niezabudowanego) w projektach objętych pomocą publiczną, w tym częściowo objętych pomocą publiczną (tam gdzie występuje efekt zachęty).

Kategorie interwencji dla niniejszych konkursów (zakres interwencji dominujący):

034 Inne drogi przebudowane lub zmodernizowane (autostrady, drogi krajowe, regionalne lub lokalne)

055 Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i lokalnego.

[1] Pod pojęciem rozbudowy rozumie się sytuację, w której rozbudowywana część budynku/obiektu będzie funkcjonalnie i rzeczywiście połączona z istniejącą częścią budynku/obiektu.

[2] Budynek – zgodnie z definicją ujętą w Art. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późn. zm.) – to obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

[3] Obiekt budowlany zgodnie z definicją ujętą w Art. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późn. zm.) – jest to budynek, budowla bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych;

[4] Przez dokument równorzędny należy rozumieć lokalny, miejski lub gminny programy rewitalizacji. Dokument równorzędny to taki, który zawiera wszystkie niezbędne elementy programu rewitalizacji, zgodnie z Wytycznymi opracowanymi przez Ministerstwo Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 oraz wytycznymi programowymi IZ RPO WD dotyczącymi zasad przygotowania lokalnych programów rewitalizacji (lub dokumentów równorzędnych) w perspektywie finansowej 2014-2020.

[5] Wydatki kwalifikowalne nie obejmują wydatków ponoszonych na część związaną z prowadzeniem działalności administracyjnej. Dlatego należy określić procentowy udział powierzchni użytkowej związanej z prowadzeniem działalności administracyjnej w całkowitej powierzchni użytkowej budynku. Następnie należy wg uzyskanej proporcji obniżyć wydatki kwalifikowalne.

[6] Poprzez tereny inwestycyjne rozumie się wyłącznie tereny przeznaczone pod prowadzenie działalności gospodarczej (np. mogą to być tereny inwestycyjne zlokalizowane w strefach ekonomicznych czy też oferowane przez gminy i przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod działalność gospodarczą, w tym usługi turystyczne).

Kryteria wyboru projektów

Wyciąg z Kryteriów wyboru projektów zatwierdzonych przez KM RPO WD 2014-2020 obowiązujących w niniejszym naborze stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

„Kryteria wyboru projektów w ramach RPO WD 2014-2020”, zatwierdzone uchwałą nr 42/16 z dnia 8 września 2016 r. przez Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego są zamieszczone na stronie www.ipaw.walbrzych.eu i www.rpo.dolnyslask.pl.

Dot. kryterium „Poziom zamożności gminy” w ramach tego kryterium przyznane będą punkty w zależności od poziomu zamożności gminy, na terenie której zlokalizowany będzie projekt. Poziom zamożności gminy będzie liczony za pomocą wskaźnika G.

Dokument „Poziom zamożności gminy – wartość wskaźnika G dla gmin województwa dolnośląskiego” umieszczony wraz z dokumentacją na stronie www.ipaw.walbrzych.eu

Dot. kryterium „Realizacja projektu na obszarach wiejskich” – w ramach tego kryterium należy ze strony internetowej EUROSTAT: http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/miscellaneous/index.cfm?TargetUrl=DSP_DEGURBAwybrać tabelę z nagłówkiem „dla roku odniesienia 2012” – EU27 file (MS-Excel format).

Załącznik nr 1 Wyciąg z kryteriów wyboru projektów 6.3.4 – ZIT AW (A i C) (PDF 927 KB)

Poziom zamożności Gminy – wskaźnik G (XLS 52 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% z zastrzeżeniami wymienionymi w regulaminie konkursu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Ogółem alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 9 011 253 EUR, tj. 38 806 961 PLN. Alokacja przeliczona po kursie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) obowiązującym w październiku 2016 r., 1 EUR = 4,3065 Ze względu na kurs euro limit dostępnych środków może ulec zmianie. Z tego powodu dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania Listy ocenionych projektów.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu 6 3 4 Schemat A,C -ZIT AW (PDF 680 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinasowanie projektu, którym należy posługiwać się ubiegając się o dofinansowanie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu i jest zamieszczony na stronie www.ipaw.walbrzych.eu

Na powyższej stronie zamieszczone są również wzory załączników do wniosku o dofinansowanie.

„Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020” zamieszczona jest na stronie www.ipaw.walbrzych.eu w zakładce „Skorzystaj z programu” – Jak skorzystać z programu? – Jak się starać o dofinansowanie?

Dodatkowo dokument zamieszczony jest na stronie www.ipaw.walbrzych.eu pod ogłoszeniem o konkursie.W zależności od specyfiki projektu i sytuacji Wnioskodawcy ostateczny zakres informacji niezbędnych do wypełnienia wniosku w generatorze może być inny niż wskazany w załączniku.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy/decyzji o dofinansowanie projektu, która będzie zawierana z wnioskodawcami projektów wybranych do dofinansowania stanowi załącznik nr 4a i 4b do niniejszego Regulaminu i jest zamieszczony na stronie www.ipaw.walbrzych.eu.

Wzór umowy/decyzji zawiera wszystkie postanowienia wymagane przepisami prawa, w tym wynikające z przepisów ustawy o finansach publicznych, określające elementy umowy/decyzji o dofinansowanie.

Wzór umowy/decyzji uwzględnia prawa i obowiązki beneficjenta oraz właściwej instytucji udzielającej dofinansowania.

W przypadku niniejszego naboru, dla projektów dotyczących budowy dróg umowa o dofinansowanie projektu może zostać zawarta tylko pod warunkiem zawarcia umowy o dofinansowanie projektu komplementarnego w ramach schematu 1.3.A.

Warunki zawarcia umowy o dofinansowanie:

1. Termin na złożenie kompletnych, poprawnych i prawomocnych (jeśli wymagane) załączników do umowy o dofinansowanie wynosi 60 dni od dnia doręczenia informacji o wyborze projektu do dofinansowania.

2. W przypadku niedostarczenia dokumentów o których mowa w punkcie 1 we wskazanym terminie, IOK może odstąpić od podpisania umowy o dofinansowanie.

3. Decyzję o wydłużeniu terminu na złożenie dokumentów o których mowa w punkcie 1 może podjąć dla danego naboru Dyrektor IPAW.

IPAW zastrzega sobie prawo zmiany wzoru umowy.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217).

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w Regulaminie Konkursu.

Pytania i odpowiedzi

IOK udziela wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu i odpowiedzi na zapytania indywidualne poprzez:

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej

ul. Słowackiego 23A

58-300 Wałbrzych

w poniedziałki, środy, czwartki w godz. 7.30 – 15.30

we wtorki w godz. 7.30 – 16.30

w piątki w godz. 7.30 – 14.30

– e – mail: ipaw@ipaw.walbrzych.eu

– telefon: (74) 84 74 150, faks. (74) 84 74 151

– lub bezpośrednio w siedzibie

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz wyjaśnienia o charakterze ogólnym będą zamieszczane na stronie www.ipaw.walbrzych.eu w ramach informacji dotyczących procedury wyboru projektów oraz niezbędnych do przedłożenia wniosku o dofinansowanie.

Po ogłoszeniu konkursu IOK zorganizuje spotkanie dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie. Szczegółowe informacje dotyczące terminów i miejsca spotkań wraz z formularzem zgłoszeniowym będą zamieszczane na stronie internetowej www.ipaw.walbrzych.eu.

Przed zadaniem pytania IOK zaleca zapoznanie się z aktualną dokumentacją konkursową, oraz katalogiem najczęściej zadawanych pytań.Konkurs przeprowadzany jest jawnie z zapewnieniem publicznego dostępu do informacji o zasadach jego przeprowadzania oraz do list projektów ocenionych w poszczególnych etapach oceny i listy projektów wybranych do dofinansowania.

Linki

Wszelkie informacje dotyczące konkursu oraz niezbędne dokumenty dostępne są na stronie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej.