6.4 Gospodarka wodno-ściekowa (1)

6.4 Gospodarka wodno-ściekowa (1)

PLANOWANY data naboru wniosków od 28.04.2017 do 22.05.2017 Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa. Konkurs zamknięty nr RPLU.06.04.00-IZ.00-06-001/17. Informacje o naborze Termin rozstrzygnięc..

PLANOWANY data naboru wniosków od 28.04.2017 do 22.05.2017

Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa.

Konkurs zamknięty nr RPLU.06.04.00-IZ.00-06-001/17.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Do kwietnia 2018

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w formie elektronicznej za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego 2014-2020 (LSI2014).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

– Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.

– Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną.

– Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki.

– Podmioty działające w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne.

– Spółki wodne.

– Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną działające w sferze ochrony środowiska.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. Kompleksowa budowa i modernizacja komunalnych sieci kanalizacyjnych oraz budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych w aglomeracjach od 2 do 10 tys. RLM wraz z zagospodarowaniem osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków, z możliwością lokalizowania oczyszczalni dla wyznaczonej aglomeracji poza jej granicami, w przypadku braku odpowiednich terenów pod inwestycję, pod warunkiem, że przedmiotowa oczyszczalnia ścieków będzie służyła wyłącznie wyznaczonej aglomeracji.

2. Projekty w zakresie gospodarki ściekowej na obszarach osadnictwa rozproszonego (przydomowe oczyszczalnie ścieków) w aglomeracjach od 2 do 10 tys. RLM wraz z zagospodarowaniem osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków.

3. Budowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę, w tym również wyposażenia w systemy zmniejszające straty w dostawach i zmniejszające ryzyko wystąpienia awarii:

– jako element kompleksowych projektów regulujących gospodarkę ściekową lub,

– gdy na danym terenie jest zapewniona sieć kanalizacyjna lub,

– kiedy projekt jest realizowany na obszarach osadnictwa rozproszonego, na terenach wiejskich, obszarach atrakcyjnych turystycznie, obszarach chronionych i w bliskim sąsiedztwie obszarów chronionych pod warunkiem zapewnienia ekonomicznie uzasadnionych i trwałych finansowo rozwiązań (np. przydomowych oczyszczalni ścieków) gwarantujących prawidłowe zagospodarowanie powstałych nieczystości.

W przypadku budowy lub modernizacji infrastruktury uzdatniania lub poboru i przesyłu wody znajdującej się poza terenami opisanymi powyżej, wsparcie tej infrastruktury jest możliwe pod warunkiem spełnienia wymogów związanych z prawidłowym zagospodarowaniem powstałych nieczystości. W przypadku braku infrastruktury gwarantującej prawidłowe zagospodarowanie nieczystości przyłączenie nowych odbiorców nie będzie możliwe.

4. Wyposażenie w odpowiedni sprzęt służb, zajmujących się monitoringiem jakości oczyszczonych ścieków i wody przeznaczonej do celów konsumpcyjnych.

Dodatkowo jako element projektu mogą być także realizowane projekty dotyczące kanalizacji deszczowej.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w Załączniku nr 6 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Nie dotyczy.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 61 136 806,79 PLN, w tym rezerwa finansowa na procedurę odwoławczą 6 113 680,67 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 1 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 182 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (DOC 282 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w Rozdziale VII Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących Działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa informacje udzielane są pod nr tel. (81) 44-16-746,oraz za pomocą poczty elektronicznej defrr@lubelskie.pl

Linki

Ogłoszenie o konkursie

Strona internetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020

Lokalny System Informatyczny LSI2014