6.4 Infrastruktura drogowa – ZIT KOF

6.4 Infrastruktura drogowa – ZIT KOF

PLANOWANY data naboru wniosków od 23.01.2017 do 31.08.2018 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pełniąca funkcję Instytucji Organizującej Nabór ogłasza nabór nr RPSW.06.04.00-IZ..

PLANOWANY data naboru wniosków od 23.01.2017 do 31.08.2018

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

pełniąca funkcję Instytucji Organizującej Nabór

ogłasza nabór nr RPSW.06.04.00-IZ.00-26-086/17 w ramach Osi Priorytetowej 6 – „Rozwój miast” Działania 6.4 „Infrastruktura drogowa – ZIT KOF” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

grudzień 2018

Miejsce składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu (w dwóch oryginałach wraz z załącznikami) należy składać do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Sekretariat Naboru Wniosków Oddziału Wdrażania Projektów I, ul. Sienkiewicza 63, 25–002 Kielce, pok. 202, w godzinach pracy urzędu.

Sposób składania wniosków

Wersja elektroniczna:

Wnioski o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy przesyłać za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w terminie wskazanym w wezwaniu do złożenia wniosku.

Wersja papierowa:

Wnioski o dofinansowanie projektu (w dwóch oryginałach wraz z załącznikami) należy składać w terminie wskazanym w wezwaniu do złożenia wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Sekretariat Naboru Wniosków Oddziału Wdrażania Projektów I, ul. Sienkiewicza 63, 25–002 Kielce, pok. 202, w godzinach pracy urzędu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosków uprawnieni są wyłącznie Wnioskodawcy wymienieni w pkt. 11 Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowego RPOWŚ na lata 2014-2020 dla działania 6.4, których projekty znajdują się w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych przez Instytucję Zarządzającą RPOWŚ 2014-2020 w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącego załącznik nr 5 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPOWŚ 2014-2020 i którzy podpisali Umowę wstępną (Pre-umowę).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Nabór obejmuje wszystkie typy projektów wymienione w pkt. 10 opisu Działania 6.4 „Infrastruktura drogowa – ZIT KOF” tj. budowę oraz przebudowę dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych na terenie miasta Kielce oraz obszarze funkcjonalnym Kielc. Projekty powinny tam, gdzie jest to możliwe, uwzględniać budowę ścieżek rowerowych. W przypadku budowy/przebudowy dróg rowerowych/ścieżek rowerowych należy stosować/zaprojektować konstrukcję nawierzchni inną niż z kostki betonowej (np. z mieszanek asfaltowych, z mastyksu grysowego, tartanu lub na bazie żywic syntetycznych) zapewniającą większą trwałość, efektywność oraz bezpieczeństwo i komfort podróżujących.

Realizowane projekty powinny mieć możliwie jak najbardziej kompleksowy charakter tj. uwzględniać zarówno potrzeby inwestowania w infrastrukturę drogową, jak i poprawę bezpieczeństwa drogowego i przepustowości ruchu drogowego.

Zakres projektu może uwzględniać budowę i inne roboty budowlane w zakresie infrastruktury ochrony środowiska (np. ekrany akustyczne, urządzenia gospodarki wodno-ściekowej, przejścia dla zwierząt, zieleń izolacyjną), które stanowią działania mitygacyjne i kompensacyjne w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego. Projekty powinny uwzględniać rozwiązania zapewniające odporność i adaptację do zmian klimatu.

W ramach działania nie będą wspierane prace remontowe i prace dotyczące bieżącego utrzymania infrastruktury drogowej.

Możliwe jest wsparcie inwestycji w drogi lokalne (powiatowe, gminne) na zasadach zapisanych w Umowie Partnerstwa tj. wówczas, gdy zapewnią konieczne bezpośrednie połączenia z siecią TEN-T, przejściami granicznymi, portami lotniczymi, morskimi, terminalami towarowymi, centrami lub platformami logistycznymi. Ponadto inwestycje te nie mogą stanowić więcej niż 15% alokacji programu przeznaczonej na transport drogowy.

Kryteria wyboru projektów

Projekty kwalifikujące się do wsparcia w ramach tego działania dotyczą ciągów drogowych, które posiadają lub będą posiadały (w przypadku budowy) status dróg publicznych zgodnie z Ustawą z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tj. Dz. U. 2013 poz. 260), spełniają wymogi m.in. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2016 poz. 124), oraz Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 Nr 63 poz. 735 z póź. zm.), i które wynikają z Programu Rozwoju Infrastruktury Transportowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Przedkładane do wsparcia projekty muszą być wpisane w Strategię ZIT KOF na lata 2014-2020.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

25 906 807,00 EUR (Przy zastosowaniu kursu 1 Euro = 4,2324 PLN, środki EFRR przeznaczone na nabór wynoszą: 109 647 969,95 PLN. Ze względu na różnice kursowe, alokacja przeznaczona na nabór może w przyszłości ulec zmianie).

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin naboru Działanie 6.4 (PDF 441 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór formularza wniosku EFRR (PDF 847 KB)

Instrukcja wypełnienia wniosku EFRR (PDF 6 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie Projektu z EFRR (PDF 618 KB)

Załącznik nr 2 do Umowy o dofinansowanie Projektu z EFRR (PDF 1 MB)

Pozostałe dokumenty (RAR 39 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza dostępna w regulaminie (PDF 441 KB) naboru na stronie 15

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi z PGD (PDF 353 KB)

Regulamin naboru dostępny jest również w Sekretariacie Naboru Wniosków Oddziału Wdrażania Projektów I Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dodatkowe informacje można również uzyskać w Oddziale Wdrażania Projektów I pod numerami telefonów: 41 365 81 12, 41 365 81 11, 41 365 81 13, 41 365 81 14, 41 365 81 39.

Linki

Strona internetowa Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Ogłoszenie konkursu na stronie internetowej RPOWŚ 2014-2020