6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych (1)

6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych (1)

PLANOWANY data naboru wniosków od 20.06.2016 do 05.07.2016 Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 - 2020 z dniem 16.05.2016 r. ogłasza konkurs nr RPWP.06.05.00-IZ-00-30-002/16. Ogłoszenie zostało opublikowan..

PLANOWANY data naboru wniosków od 20.06.2016 do 05.07.2016

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 – 2020 z dniem 16.05.2016 r. ogłasza konkurs nr RPWP.06.05.00-IZ-00-30-002/16. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

I kwartał 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Sekretariat Departamentu Wdrażania EFS
(bud. „C”, 1 piętro, pok. 142)
al. Niepodległości 18
61–713 Poznań.

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+)na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl od dnia 20.06.2016 r. od godziny 0.00 do dnia 05.07.2016 r. do godziny 15.30. Przygotowanie wniosków w systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru.
Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać (w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Sekretariacie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań (bud. „C”, 1 piętro, pok. 142) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską.
Decyduje data wpływu dokumentacji do Departamentu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu można realizować wsparcie rozwojowe na rzecz:
a) MŚP, pozwalające na adaptację do zmian w gospodarce, w szczególności usługi doradcze i szkoleniowe, w tym w zakresie poprawy jakości zarządzania, rozwoju MŚP w obszarach regionalnych inteligentnych specjalizacji, wykorzystania nowych technologii czy zarządzania kapitałem ludzkim;
b) rozwoju kompetencji i kwalifikacji osób pracujących w MŚP, w tym w wieku 50 lat i więcej oraz o niskich kwalifikacjach, w szczególności usługi szkoleniowe dostosowujące do potrzeb pracodawcy.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów (PDF 1 MB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% kosztów kwalifikowanych

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

54 792 798,00 zł Ogólna pula środków przeznaczona na konkurs została podzielona i wyodrębniona dla każdego z subregionu, w taki sposób, że: – maksymalny poziom dofinansowania w subregionie kaliskim wynosi 8 574 790,00 zł, – maksymalny poziom dofinansowania w subregionie konińskim wynosi 8 033 680,00 zł, – maksymalny poziom dofinansowania w subregionie leszczyńskim wynosi 7 795 591,00 zł, – maksymalny poziom dofinansowania w subregionie pilskim wynosi 4 754 553,00 zł, – maksymalny poziom dofinansowania w subregionie poznańskim wynosi 25 634 184,00 zł. Do dofinansowania wybrany zostanie jeden projekt z każdego subregionu.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 1 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 524 KB) stanowi załącznik nr 8.4 do Regulaminu konkursu

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 2 MB)stanowi załącznik nr 8.3 do Regulaminu konkursu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w Regulaminie konkursu (PDF 1 MB)

Pytania i odpowiedzi

Zapytania do Instytucji prowadzącej nabór można składać za pomocą:
Poczty elektronicznej na adresy e-mail: info.wrpo@wielkopolskie.pl, info.fe@wielkopolskie.pl
Telefonu: 61 626 61 92;
lub bezpośrednio:w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.

Linki

Strona Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Przejdź na stronę ogłoszenia