6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich

6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.12.2016 do 30.03.2017 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pełniąca funkcję Instytucji Organizującej Konkurs ogłasza dwuetapowy konkurs zamknięty n..

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.12.2016 do 30.03.2017

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pełniąca funkcję Instytucji Organizującej Konkurs ogłasza dwuetapowy konkurs zamknięty nr RPSW.06.05.00-IZ.00-26-072/16 w ramach Osi Priorytetowej 6 – „Rozwój miast” Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

wrzesień 2017

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Sekretariat Naboru Wniosków Oddziału Wdrażania Projektów I, ul. Sienkiewicza 63, 25–002 Kielce, pok. 202

Sposób składania wniosków

Wersja elektroniczna: Wnioski o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy przesyłać za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w dniach od 30 grudnia 2016 roku do 30 marca 2017 roku (w ostatnim dniu naboru do godziny 15.00).

Wersja papierowa: Wnioski o dofinansowanie projektu (w dwóch oryginałach wraz z załącznikami) należy składać w dniach od 30 grudnia 2016 roku do 30 marca 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Sekretariacie Naboru Wniosków Oddziału Wdrażania Projektów I, ul. Sienkiewicza 63, 25–002 Kielce, pok. 202, w godzinach pracy urzędu, za wyjątkiem ostatniego dnia naboru, w którym wnioski będą przyjmowane do godz. 15.00.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi Wnioskodawcami do składania projektów w ramach konkursu są:

a) samorządy miast powiatowych z terenu województwa świętokrzyskiego (Gmina Busko- Zdrój, Gmina Jędrzejów, Gmina Kazimierza Wielka, Gmina Kielce, Gmina Końskie, Gmina Opatów, Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, Gmina Pińczów, Gmina Sandomierz, Gmina Skarżysko – Kamienna, Gmina Starachowice, Gmina Staszów, Gmina Włoszczowa),

b) jednostki samorządu terytorialnego – powiaty, podmioty działające w imieniu jst, przedsiębiorstwa, partnerzy społeczni i gospodarczy[1], spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, jednostki administracji rządowej i instytucje kultury w ramach kompleksowych projektów koordynowanych przez podmioty wymienione w ppkt. a, realizowanych w granicach administracyjnych miast powiatowych.

[1] Partnerzy społeczni i gospodarczy – organizacje pracodawców i organizacje związkowe reprezentatywne w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080, z późn. zm.1), samorządy zawodowe, izby gospodarcze, izby rolnicze, organizacje pozarządowe oraz jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu wsparcie znajdą przedsięwzięcia z zakresu przebudowy, adaptacji zdegradowanych budynków, obiektów, terenów i przestrzeni w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych lub rekreacyjnych. Przedkładane projekty muszą wynikać z Programów Rewitalizacji oraz powinny mieć charakter kompleksowy i zintegrowany. Ponadto powinny wykazywać wyraźną komplementarność z inwestycjami w ramach EFS, wspierać integrację społeczną, przyczyniać się do zmniejszenia ubóstwa oraz prowadzić do zwiększenia szans zatrudnienia.

W ramach działania wsparcie znajdą przedsięwzięcia dot. rewitalizacji zmarginalizowanych obszarów miast powiatowych. Wsparcie będzie udzielane projektom przyczyniającym się do wzrostu estetyki przestrzeni publicznej w zakresie m.in.: infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej, kulturalnej, edukacyjnej, turystycznej, rekreacyjnej, zaopatrzenia w energię elektryczną, oraz systemów monitorowania bezpieczeństwa w miejscach publicznych. Dominująca w projekcie kategoria kosztów nie może przekraczać 40% kosztów kwalifikowalnych.

Wysokość wsparcia dla kategorii z zakresu kultury w ramach projektu nie może przekraczać 2 mln EUR[1] kosztów kwalifikowalnych. Projekty z zakresu kultury muszą przyczyniać się do osiągania wymiernych i trwałych korzyści społeczno-gospodarczych, w tym poprzez zwiększenie potencjału turystycznego.

[1] (Należy zastosować kurs wymiany EUR/PLN, stanowiący średnią arytmetyczną kursów średnioważonych Narodowego Banku Polskiego, z ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie. Kursy publikowane są na stronie www: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/arch_a.html w tabeli „Kursy średnioważone walut obcych w złotych”).

Kryteria wyboru projektów

Wszystkie wspierane przedsięwzięcia muszą uwzględniać konieczność dostosowania infrastruktury i wyposażenia do potrzeb osób niepełnosprawnych. Preferowane będą projekty uwzględniające zastosowanie konkursu architektonicznego, architektoniczno – urbanistycznego i urbanistycznego oraz zorientowane na efektywne wykorzystanie energii oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

75%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

121 153 846,15 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu 6.5 (PDF 748 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór formularza wniosku EFRR (PDF 847 KB)

Instrukcja wypełnienia wniosku EFRR (PDF 6 MB)

Instrukcja wypełnienia załączników EFRR (DOC 1 MB)

Instrukcja wypełnienia załączników EFRR (PDF 2 MB)

Lista załączników EFRR (RTF 4 MB)

Lista załączników EFRR (PDF 302 KB)

Instrukcja obsługi LSI – Proces rejestracji i logowania (PDF 409 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinasowanie EFRR (PDF 618 KB)

Załącznik nr 2 do Umowy o dofinansowanie EFRR (PDF 1 MB)

Dodatkowe dokumenty:

Wymogi_formalne_i_kryteria_oceny_formalnej (PDF 820 KB)

Wzór karty weryfikacji wymogów formalnych (PDF 236 KB)

Wzór karty oceny formalnej EFRR (PDF 546 KB)

Wzór karty oceny merytorycznej EFRR (XLSX 247 KB)

Wzór Pre-umowy EFRR (PDF 872 KB)

Instrukcja sporządzania SWI RPOWŚ (PDF 2 MB)

Metodyka_dostepnosci_cenowej (PDF 424 KB)

NOWE_RD_480_2014 (PDF 667 KB)

NOWE_RW_2015_207 (PDF 1 MB)

Przewodni_AKK_wersja_angielska (PDF 6 MB)

Przewodnik_AKK_wersja_polskojezyczna (PDF 7 MB)

Pytania_i_odpowiedzi_z_PGD (PDF 353 KB)

Wariant_Rozwoju_Polski (PDF 199 KB)

Wytyczne_PGD_PH_2014_2020_podpisane_032015 (PDF 841 KB)

Lista_sprawdzajaca_w_zakresie_dokumentacji_OOS (PDF 411 KB)

Oswiadczenie_o_zastosowaniu_konkursu_architektonicznego (DOC 91 KB)

Oswiadczenie_o_prowadzeniu_dzialanosci_zarobkowej_w_zakresie_transportu_drogowego_towarow (DOC 108 KB)

Regulamin_ KOP (PDF 895 KB)

SZOOP_dla Dzialania_6_5 (PDF 360 KB)

Zalacznik_nr_1_ SZOOP_tabela_wskaznikow_Dzialanie_6_5 (PDF 402 KB)

Zalacznik_nr_2_do_SZOOP_kryteria_merytoryczne_Dzialanie_6_5 (PDF 878 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza dostępna w regulaminie konkursu na str. 22

Regulamin_konkursu_Dzialanie_6_5 (PDF 748 KB)

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania (PDF 353 KB)

Dodatkowe informacje można również uzyskać w Oddziale Wdrażania Projektów I pod numerami telefonów: 41 365 81 39, 41 365 81 12, 41 365 81 11, 41 365 81 13, 41 365 81 14.

Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich – ul. Św. Leonarda 1, 25-311 Kielce (tel.: 41 343 22 95, 41 340 30 25, 41 301 01 18, infolinia 800 800 440),

Lokalny Punkt Informacyjny w Sandomierzu – ul. Mickiewicza 34, pokój nr 2 i 3, 27-600 Sandomierz (tel.: 15 832 33 54, 15 864 20 74),

Lokalny Punkt Informacyjny w Busku-Zdroju – Al. Mickiewicza 15, pokój nr 5, 28-100 Busko-Zdrój (tel: 41 378 12 06, 41 370 97 17).

Linki

Strona internetowa Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Ogłoszenie konkursu na stronie internetowej RPOWŚ 2014-2020