6.5 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – Nr naboru RPPK.06.05.00-IZ.00-18-002/19

6.5 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – Nr naboru RPPK.06.05.00-IZ.00-18-002/19

PLANOWANY data naboru wniosków od 21.02.2019 do 28.02.2019 Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, ogłasza nabór wniosku o dofinansowan..

PLANOWANY data naboru wniosków od 21.02.2019 do 28.02.2019

Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, ogłasza nabór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w trybie pozakonkursowym, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, dla którego skierowane zostanie indywidualne wezwanie zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy wdrożeniowej.
Oś priorytetowa VI. Spójność przestrzenna i społecznaDziałanie
6.5 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Czerwiec 2019 r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w formie elektronicznej i przesłać za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego RPO WP https://gw.podkarpackie.pl Następnie wniosek wysłany elektronicznie należy wydrukować, podpisać, opieczętować i wraz z wymaganą dokumentacją złożyć osobiście lub przez posłańca w Punkcie Przyjmowania Wniosków w Departamencie Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego – al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie, w godzinach od 7:30 do 15:30 lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów.

Uwaga! O dacie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu decyduje data wpływu wersji papierowej do siedziby Instytucji Organizującej Nabór, a nie data jego nadania.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie musi być przygotowany zgodnie z:

 • Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WP na lata 2014-2020:http://rpo.podkarpackie.pl/index.php/dokumenty-programowe/441-szoop-rpo-wp-2014-2020-w-zakresie-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-oraz-europejskiego-funduszu-spolecznego
 • Regulaminem naboru.

Regulamin naboru udostępniony został na stronie www.rpo.podkarpackie.pl oraz na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku jest Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Beneficjentami mogą być:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia z Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, które są członkami Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego,
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,
 • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
 • Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
 • partnerzy społeczni i gospodarczy,
 • jednostki naukowe,
 • szkoły wyższe,instytucje kultury,
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 • spółdzielnie / wspólnoty mieszkaniowe, TBS,
 • podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiada Skarb Państwa lub posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,porozumienia podmiotów wyżej wymienionych,
 • reprezentowane przez lidera,

realizujące projekty na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Nabór prowadzony jest dla projektu: Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla działania 6.5 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020 znajdują się w załączniku nr 3a do SZOOP oraz w załącznikach nr 7.2 i 8.1 i 9.1 do Regulaminu naboru.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

 • Projekt nieobjęty pomocą publiczną – maks. 75% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu, przy czym część partnerów projektu może wskazywać wyższy poziom dofinansowania pod warunkiem, że poziom dofinansowania zadań partnerów projektu nie przekroczy 85% wydatków kwalifikowanych, a łącznie nie zostanie przekroczony ww. maksymalny poziom 75% dla całego projektu.
 • Na etapie kontraktacji możliwa będzie zmiana montażu finansowego w źródłach finansowania projektu poprzez wprowadzenie środków BP w wysokości nie większej niż 10% wydatków kwalifikowanych projektu, z zastrzeżeniem, że w przypadku zmiany montażu finansowego całkowita wartość dofinansowania projektu (UE+BP) nie przekroczy kwoty 64 700 000,00 PLN. W przypadku, gdy projekt jest w części objęty pomocą publiczną/pomocą de minimis wkład krajowy w ramach części nie objętej regułami wskazanej pomocy może podlegać finansowaniu z budżetu państwa.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

64 700 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin naboru (PDF 620 KB)

Załączniki do Regulaminu naboru (ZIP 13 MB)

Regulamin KOP (DOC 163 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 182 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (ZIP 3 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Realizacja zgłoszonego do naboru projektu powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie – do końca II kwartału 2021 r.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek o dofinansowanie: środki odwoławcze nie przysługują (art. 53 ustawy wdrożeniowej).

Pytania i odpowiedzi

Informacje na temat ogłoszonego naboru można uzyskać poprzez kontakt z Departamentem Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO:

 • e-mail:pi@podkarpackie.pl,
 • telefoniczny: Pani Elżbieta Zielińska – tel.17 747 65 30 Pani Anna Szewc – tel.17 773 60 52 lub
 • bezpośrednio w siedzibie DPI, ul. Cieplińskiego 4, Rzeszów (pok. 14 i 13B).

Informacje dotyczące kwestii środowiskowych uzyskać można poprzez kontakt z Departamentem Ochrony Środowiska pod nr tel.:

 • 17 747 69 29 (p. Barbara Małkowska, p. Joanna Kocur),
 • 17 747 69 24 (p. Barbara Zielenkiewicz, p. Anna Piwowar),
 • 17 747 63 31 (p. Iwona Pieczko, p. Dominika Babiarz),

Informacje dotyczące kwestii pomocy publicznej uzyskać można poprzez kontakt z Departamentem Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO:

 • e-mail: pi@podkarpackie.pl,
 • telefoniczny: Arkadiusz Czerwonka – 17 747 66 26
 • bezpośrednio w siedzibie DPI, ul. Cieplińskiego 4, Rzeszów (pok. 110).

Informacje w kwestiach technicznych związanych z korzystaniem z systemu LSI udzielane są pod nr tel. 17 747 66 53 (p. Paweł Ciejka).

Ponadto informacje dotyczące naboru można uzyskać w sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim:

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów tel.: 17 747 64 15, 17 747 64 82, zapytaj@podkarpackie.pl
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Mielcu ul. Kościuszki 7, 39-300 Mielec, tel.: 798 771 414, zapytaj@podkarpackie.pl
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Krośnie ul. Staszica 20, 38-400 Krosno, tel.: 798 771 192, zapytaj@podkarpackie.pl
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Przemyślu ul. Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl, tel.: 16 678 56 32, 798 771 080, zapytaj@podkarpackie.pl
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Sanoku Rynek 18, 38-500 Sanok, tel.: 798 771 215, zapytaj@podkarpackie.pl
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Tarnobrzegu ul. 1 Maja 4a, 39-400 Tarnobrzeg, tel.: 798 771 220, zapytaj@podkarpackie.pl.

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: Wyjaśnienia dla wnioskodawców osi II-VI RPO WP 2014-2020 http://rpo.podkarpackie.pl/index.php/op-vi-spojnosc-przestrzenna-i-spoleczna

Linki

Lokalny System Informatyczny