6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu (1)

6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu (1)

PLANOWANY data naboru wniosków od 22.10.2018 do 05.11.2018 Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs w ramach Działania 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu, Schemat: Rozwój infrastruktury turystyczne..

PLANOWANY data naboru wniosków od 22.10.2018 do 05.11.2018

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs w ramach Działania 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu, Schemat: Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej bazującej na endogenicznych potencjałach obszaru, mającej charakter prozatrudnieniowy – projekt grantowy (konkurs Nr RPKP.06.05.00-IZ.00-04-232/18).

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

marzec 2019r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Punkt Informacyjno-Podawczy, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń (parter).

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (dalej: GWD)[1] dostępnym na stronie internetowej: https://generator.kujawsko-pomorskie.pl/.

Następnie należy wydrukować i złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, w terminie naboru. Dokumentację projektową należy złożyć w 2 egzemplarzach, zgodnie z zapisami rozdziału 4 Regulaminu konkursu (PDF 634 KB).

Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie projektu zostały szczegółowo opisane w rozdziale 4 Regulaminu konkursu (PDF 634 KB).

[1] W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Generatora Wniosków o Dofinansowanie, uwagi i błędy należy zgłaszać na adres: generatorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie na numer: 56 62 18 316.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu powinien zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.:

− instytucję otoczenia biznesu.

Przez Instytucję Otoczenia Biznesu należy rozumieć każdy podmiot bez względu na formę prawną, prowadzący działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności, niedziałający dla zysku lub przeznaczający zysk na cele statutowe zgodnie z zapisami w statucie lub innym równoważnym dokumencie założycielskim, posiadający bazę materialną, techniczną i zasoby ludzkie oraz kompetencyjne niezbędne do świadczenia usług na rzecz sektora MŚP.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekt grantowy:

  • wpisujący się w obszary zidentyfikowane w dokumencie „Plan Działań dla Priorytetu Inwestycyjnego 8b w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”[1] oraz
  • zakładający wsparcie przedsiębiorstw w zakresie następujących typów projektów:
  1. Budowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej związanej z wykorzystaniem i rozwojem lokalnych zasobów przyrodniczych lub krajobrazowych.
  2. Adaptacja obiektów do pełnienia funkcji bazy noclegowej związanej z wykorzystaniem i rozwojem lokalnych zasobów kulturowych, przyrodniczych lub krajobrazowych (z wyłączeniem wsparcia hoteli i moteli).
  3. Zakup wyposażenia i sprzętu związanego z wykorzystaniem i rozwojem lokalnych zasobów przyrodniczych lub krajobrazowych (typ wsparcia możliwy do realizacji wyłącznie w powiązaniu z typem 1).
  4. Zakup wyposażenia i sprzętu związanej z adaptacją obiektów do pełnienia funkcji bazy noclegowej (typ wsparcia możliwy do realizacji wyłącznie w powiązaniu z typem 2).

Nie będą uznane za kwalifikowane wydatki z zakresu infrastruktury sportowej np. hale sportowe, sale gimnastyczne, boiska, lodowiska, kryte baseny (za wyjątkiem basenów korzystających ze źródeł geotermalnych, wód leczniczych i mineralnych), budynki służące funkcjom administracyjno-zarządczym, parki rozrywki.

[1] Dokument przyjęty Stanowiskiem Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 czerwca 2018 r. (dalej: „Plan Działań dla PI 8b”), dostępny pod adresem: http://www.mojregion.eu/files/dokumenty%20rpo/3.%20Plan%20dzialan%20PI%208B_zalacznik%201%20-%20Plan%20dzialan.pdf

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu. (ZIP 63 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu, w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania powinien być zgodny z wymogami właściwych programów pomocowych wskazanych w rozdziale 2 pkt 3 Regulaminu konkursu, jednak nie może być większy niż 85 % wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi co najmniej 90% alokacji przeznaczonej na konkurs.

W ramach konkursu dofinasowanie uzyska tylko 1 projekt, a wartość wydatków kwalifikowanych projektu nie może być mniejsza niż 5.530.032,00 zł.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektu w ramach przedmiotowego konkursu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 6.144.480,00 zł [1]

[1] Wskazana w dokumentacji konkursowej wartość alokacji została przeliczona z użyciem kursu EBC EUR/PLN z przedostatniego dnia roboczego miesiąca, poprzedzającego miesiąc w którym ogłoszono nabór, tj. 4,2882 zł. Natomiast kwoty alokacji prezentowane w Harmonogramie naboru wniosków o dofinansowanie projektu dla RPO WK-P 2014-2020 na 2018 rok, były kwotami orientacyjnymi, przeliczonymi z użyciem kursu EUR/PLN 1€ = 4,2432 zł.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 634 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 872 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (ZIP 2 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w rozdziale 7 Regulaminu konkursu. (PDF 634 KB)

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy punktów informacyjnych czynnych w godzinach: poniedziałki i wtorki 7.30-17.30, środy, czwartki i piątki 7.30-15.30.

Pytania można zgłaszać również przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: http://mojregion.eu/index.php/rpo/formularz-zglaszania-pytan.

Linki

Link do ogłoszenia o konkursie wraz z załącznikami