6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu

6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu

PLANOWANY data naboru wniosków od 22.10.2018 do 05.11.2018 Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza konkurs w ramach Działania 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu, Schemat: Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjn..

PLANOWANY data naboru wniosków od 22.10.2018 do 05.11.2018

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza konkurs w ramach Działania 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu, Schemat: Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez dostosowanie obiektów do pełnienia funkcji na rzecz kultury oraz infrastruktury uzdrowiskowej (konkurs Nr RPKP.06.05.00-IZ.00-04-233/18).

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

marzec 2019r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Punkt Informacyjno-Podawczy, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń (parter).

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (dalej: GWD)[1] dostępnym na stronie internetowej: https://generator.kujawsko-pomorskie.pl/.

Następnie należy wydrukować i złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, w terminie naboru. Dokumentację projektową należy złożyć w 2 egzemplarzach, zgodnie z zapisami rozdziału 4 Regulaminu konkursu (PDF 701 KB).

Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie projektu zostały szczegółowo opisane w rozdziale 4 Regulaminu konkursu (PDF 701 KB).

[1] W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Generatora Wniosków o Dofinansowanie, uwagi i błędy należy zgłaszać na adres: generatorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie na numer: 56 62 18 316.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.:

a) jednostkę samorządu terytorialnego,

b) związek jednostek samorządu terytorialnego,

c) stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego,

d) samorządową jednostkę organizacyjną,

e) organizację pozarządową,

f) przedsiębiorstwo,

g) partnera prywatnego we współpracy z podmiotami publicznymi w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty wpisujące się w obszary zidentyfikowane w dokumencie „Plan Działań dla Priorytetu Inwestycyjnego 8b w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”[1] oraz wpisujące się w następujący typ projektu:

  1. Wykorzystanie i rozwój lokalnych zasobów dziedzictwa kultury – rozbudowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej do pełnienia funkcji na rzecz kultury.
  2. Wykorzystanie i rozwój charakterystycznych walorów miejscowości uzdrowiskowych[2] –rozbudowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury uzdrowiskowej oraz infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w tych miejscowościach.
  3. Zakup wyposażenia i sprzętu związanego z wykorzystaniem i rozwojem lokalnych zasobów dziedzictwa kultury (typ wsparcia możliwy do realizacji wyłącznie w powiązaniu z typem 1).
  4. Zakup wyposażenia i sprzętu związanego z wykorzystaniem i rozwojem charakterystycznych walorów miejscowości uzdrowiskowych (typ wsparcia możliwy do realizacji wyłącznie w powiązaniu z typem 2).

W ramach typu projektu nr 2 planuje się realizację przedsięwzięć związanych z wykorzystaniem i rozwojem specyficznych walorów miejscowości uzdrowiskowych, w szczególności poprzez inwestycje w ogólnodostępne obiekty i infrastrukturę uzdrowiskową oraz budowę i rozbudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w tych miejscowościach.

Dodatkowo, jako część szerszego projektu związanego z rozwojem infrastruktury uzdrowiskowej, turystycznej i rekreacyjnej możliwe będzie dofinansowanie wydatków związanych z infrastrukturą techniczną, w tym m.in. infrastrukturą wodno-kanalizacyjną, drogami wewnętrznymi i parkingami, o ile jest niezbędne do osiągnięcia celu projektu. Wydatki te powinny stanowić mniejszą część wydatków kwalifikowanych w projekcie.

Nie będą uznane za kwalifikowalne wydatki z zakresu infrastruktury sportowej np. hale sportowe, sale gimnastyczne, boiska, lodowiska, kryte baseny, kąpieliska, baseny korzystające ze źródeł geotermalnych, wód leczniczych i mineralnych, budynki służące funkcjom administracyjno-zarządczym, inwestycje dotyczące parków rozrywki i obiektów hotelarskich.

[1] Dokument przyjęty Stanowiskiem Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 czerwca 2018 r. (dalej: „Plan Działań dla PI 8b”), dostępny pod adresem: http://www.mojregion.eu/files/dokumenty%20rpo/3.%20Plan%20dzialan%20PI%208B_zalacznik%201%20-%20Plan%20dzialan.pdf

[2] W województwie kujawsko-pomorskim status uzdrowiska na podstawie ustawy z 28 lipca 2005 o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. 2017 poz. 1056) posiadają Ciechocinek, Inowrocław i Wieniec Zdrój.

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu (ZIP 63 KB).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu, w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną.

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania powinien być zgodny z wymogami właściwych programów pomocowych wskazanych w rozdziale 2 pkt 3 Regulaminu konkursu (PDF 701 KB), jednak nie może być większy niż 85 % wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu.

Szczegóły odnośnie wysokości wkładu własnego znajdują się w kryterium B.6 Prawidłowość określenia wkładu własnego.

Wartość wnioskowanego dofinansowania nie może być mniejsza niż 2 mln zł i nie może przekroczyć kwoty 15 mln zł.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 50 530 260,00 zł [1]

[1] Wskazana w dokumentacji konkursowej wartość alokacji została przeliczona z użyciem kursu EBC EUR/PLN z przedostatniego dnia roboczego miesiąca, poprzedzającego miesiąc w którym ogłoszono nabór, tj. 4,2882 zł. Natomiast kwoty alokacji prezentowane w Harmonogramie naboru wniosków o dofinansowanie projektu dla RPO WK-P 2014-2020 na 2018 rok, były kwotami orientacyjnymi, przeliczonymi z użyciem kursu EUR/PLN 1€ = 4,2432 zł.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 701 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 871 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (ZIP 5 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w rozdziale 7 Regulaminu konkursu (PDF 701 KB).

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy punktów informacyjnych czynnych w godzinach: poniedziałki i wtorki 7.30-17.30, środy, czwartki i piątki 7.30-15.30.

Pytania można zgłaszać również przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: http://mojregion.eu/index.php/rpo/formularz-zglaszania-pytan.

Linki

Link do ogłoszenia o konkursie wraz z załącznikami