6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne – rak piersi i rak szyjki macicy

6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne – rak piersi i rak szyjki macicy

PLANOWANY data naboru wniosków od 28.09.2018 do 26.10.2018 Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 - 2020 z dniem 27.08.2018 r. ogłasza konkurs nr RPWP.06.06.01-IZ-00-30-003/18. Ogłoszenie zostało opublikow..

PLANOWANY data naboru wniosków od 28.09.2018 do 26.10.2018

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 – 2020 z dniem 27.08.2018 r. ogłasza konkurs nr RPWP.06.06.01-IZ-00-30-003/18. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

I kwartał 2019 r.

Miejsce składania wniosków

Sekretariat Departamentu Wdrażania EFS

(bud. „C”, 1 piętro, pok. 142)

al. Niepodległości 18

61–713 Poznań.

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+)na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl od dnia 28.09.2018 r. od godziny 0.00 do dnia 26.10.2018 r. do godziny 15.30. Przygotowanie wniosków w systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru.Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać (w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Sekretariacie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań (bud. „C”, 1 piętro, pok. 142) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską.
Decyduje data wpływu dokumentacji do Departamentu.
Konkurs nie jest podzielony na rundy konkursowe.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

– pracodawcy,
– instytucje rynku pracy,
– podmioty ekonomii społecznej,
– organizacje pozarządowe,
– podmioty utworzone przez jst realizujące zadania publiczne,
– jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz utworzone przez nie podmioty,
– podmioty wykonujące działalność leczniczą na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
– uczelnie lub podmioty posiadające osobowość prawną, dla których organem założycielskim jest uczelnia.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach projektów o charakterze profilaktycznym ukierunkowanych na wczesne wykrywanie raka piersi oraz raka szyjki macicy mogą być realizowane w szczególności następujące działania:
a) działania informacyjno-edukacyjne oraz dotyczące edukacji prozdrowotnej o charakterze lokalnym polegające na zachęcaniu kobiet do badań profilaktycznych. Tego typu działania nie mogą stanowić jedynego działania w ramach projektu. Prowadzenie działań z zakresu edukacji prozdrowotnej możliwe jest wyłącznie przez osoby z wykształceniem lekarskim, pielęgniarskim lub położniczym lub przez absolwentów kierunku zdrowie publiczne. Działania edukacyjne z zakresu profilaktyki mogą być również kierowane do kadr POZ (tj. lekarzy POZ oraz osób współpracujących z placówką POZ lub osób pracujących na rzecz placówki POZ) i kadr medycyny pracy;
b) zapewnianie dojazdu niezbędnego dla realizacji badania w ramach programu profilaktyki raka piersi lub raka szyjki macicy dla danej osoby z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania badania i z powrotem;
c) zapewnienie opieki nad osobą niesamodzielną, którą opiekuje się osoba objęta wsparciem w ramach projektu, w czasie korzystania ze wsparcia.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% kosztów kwalifikowanych

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Ogółem: 5 366 418,00 PLN
W tym wsparcie finansowe EFS: 5 366 418,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu dla Poddziałania 6.6.1 (PDF 770 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie stanowi załącznik nr 8.4 do Regulaminu konkursu (PDF 551 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie stanowi załącznik nr 8.3 do Regulaminu konkursu (PDF 812 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w Regulaminie konkursu

Pytania i odpowiedzi

Zapytania do Instytucji prowadzącej nabór można składać za pomocą:
– Poczty elektronicznej na adresy e-mail: info.wrpo@wielkopolskie.pl, info.fe@wielkopolskie.pl
– Telefonu: 61 626 61 92;
lub bezpośrednio:
– w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.

Linki

Strona Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.