6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne (RPZ rehabilitacja neurologiczna – po udarze)

6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne (RPZ rehabilitacja neurologiczna – po udarze)

PLANOWANY data naboru wniosków od 29.07.2019 do 12.08.2019 Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 - 2020 z dniem 17.06.2019 r. ogłasza konkurs nr RPWP.06.06.01-IZ.00-30-002/19. Ogłoszenie zostało opublikow..

PLANOWANY data naboru wniosków od 29.07.2019 do 12.08.2019

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 – 2020 z dniem 17.06.2019 r. ogłasza konkurs nr RPWP.06.06.01-IZ.00-30-002/19. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

I kwartał 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Sekretariat Departamentu Wdrażania EFS
(bud. „C”, 1 piętro, pok. 142)
al. Niepodległości 18
61–713 Poznań

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+)na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl od dnia 29.07.2019 r. od godziny 0.00 do dnia 12.08.2019 r. do godziny 15.30. Przygotowanie wniosków w systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru.Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać (w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Sekretariacie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań (bud. „C”, 1 piętro, pok. 142) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską.
Decyduje data wpływu dokumentacji do Departamentu.
Konkurs nie jest podzielony na rundy konkursowe.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

– pracodawcy,
– instytucje rynku pracy,
– podmioty ekonomii społecznej,
– organizacje pozarządowe,
– podmioty utworzone przez jst realizujące zadania publiczne,
– jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz utworzone przez nie podmioty,
– podmioty wykonujące działalność leczniczą na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
– uczelnie lub podmioty posiadające osobowość prawną, dla których organem założycielskim jest uczelnia

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu można realizować następujący typ projektu:
– program rehabilitacji zdrowotnej ułatwiającej powrót na rynek pracy tj. regionalny program zdrowotny pn.: Regionalny program zdrowotny w zakresie rehabilitacji neurologicznej dla osób po udarze mózgu wraz z Metodologią wyliczania stawek jednostkowych (opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych nr 64/2019 z dnia 27 maja 2019 r.), stanowiący załącznik do Regulaminu konkursu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

95% kosztów kwalifikowanych (85% dofinansowania UE+ 10% dofinansowania krajowego)

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Ogółem: 28 500 000 PLN
w tym wsparcie finansowe EFS: 25 500 000 PLN
w tym krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 3 000 000 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu dla Poddziałania 6.6.1. (PDF 821 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 552 KB) stanowi załącznik nr 8.5 do Regulaminu konkursu

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 846 KB) stanowi załącznik nr 8.4 do Regulaminu konkursu

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w Regulaminie konkursu (PDF 821 KB)

Pytania i odpowiedzi

Zapytania do Instytucji prowadzącej nabór można składać za pomocą:
– Poczty elektronicznej na adresy e-mail: info.wrpo@wielkopolskie.pl, info.fe@wielkopolskie.pl
– Telefonu: 61 626 61 90, 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 626 72 46;
lub bezpośrednio:
w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.

Linki

Strona Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.