6.6 Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa – ZIT KOF

6.6 Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa – ZIT KOF

PLANOWANY data naboru wniosków od 13.02.2017 do 30.06.2017 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pełniąca funkcję Instytucji Organizującej Nabór ogłasza nabór nr RPSW.06.06.00-IZ.0..

PLANOWANY data naboru wniosków od 13.02.2017 do 30.06.2017

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

pełniąca funkcję Instytucji Organizującej Nabór

ogłasza nabór nr RPSW.06.06.00-IZ.00-26-090/17 w ramach Osi Priorytetowej 6 – „Rozwój miast” Działania 6.6 „Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa – ZIT KOF” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Grudzień 2017

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Sekretariat Naboru Wniosków Oddziału Wdrażania Projektów I, ul. Sienkiewicza 63, 25–002 Kielce, pok. 202.

Sposób składania wniosków

Wersja elektroniczna:

Wnioski o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy przesyłać za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w terminie wskazanym w wezwaniu do złożenia wniosku.

Wersja papierowa:

Wnioski o dofinansowanie projektu (w dwóch oryginałach wraz z załącznikami) należy składać w terminie wskazanym w wezwaniu do złożenia wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Sekretariat Naboru Wniosków Oddziału Wdrażania Projektów I, ul. Sienkiewicza 63, 25–002 Kielce, pok. 202, w godzinach pracy urzędu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosków uprawnieni są wyłącznie Wnioskodawcy wymienieni w pkt. 11 Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowego RPOWŚ na lata 2014-2020 dla działania 6.6, których projekty znajdują się w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych przez Instytucję Zarządzającą RPOWŚ 2014-2020 w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącego załącznik nr 5 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPOWŚ 2014-2020 i którzy podpisali Umowę wstępną (Pre-umowę).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Nabór obejmuje wszystkie typy projektów wymienione w pkt. 10 opisu Działania 6.6 Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Wsparcie znajdą przedsięwzięcia z zakresu:

  • adaptacji i modernizacji istniejącej infrastruktury jednostek dydaktycznych służących kształceniu zawodowemu i uczeniu się przez całe życie oraz ośrodków i centrów egzaminacyjnych. Budowa nowej infrastruktury może być wsparta tylko w wyjątkowych i należycie uzasadnionych przypadkach, w których adaptacja lub modernizacja istniejącej infrastruktury nie jest możliwa lub nieopłacalna.
  • zakupu niezbędnego wyposażenia na potrzeby działalności tych placówek.

Kryteria wyboru projektów

Przedsięwzięcia muszą uwzględniać tendencje demograficzne w celu zapewnienia długoterminowej opłacalności inwestycji.Wspierane przedsięwzięcia muszą uwzględniać potrzeby osób niepełnosprawnych. Przedkładane do wsparcia projekty muszą być wpisane w Strategię ZIT KOF na lata 2014-2020.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom całkowitego dofinansowania wydatków kwalifikowanych wynosi: 95% dla projektów rewitalizacyjnych, które są ujęte w Programach Rewitalizacji (środki UE w wysokości 85% + środki z budżetu państwa w wysokości 10 %), 85% dla projektów nierewitalizacyjnych. W przypadku Wnioskodawców ubiegających się o dodatkowe środki z budżetu państwa na realizację projektu rewitalizacyjnego, wymagane jest złożenie zatwierdzonego Programu Rewitalizacji, w którym ujęto przedmiotową inwestycję.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

7 909 277,00 EUR, w tym 7 230 513,00 EUR pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 678 764,00 EUR pochodzi z budżetu państwa (Przy zastosowaniu kursu 1 Euro = 4,2324 PLN, środki przeznaczone na nabór wynoszą odpowiednio: EFRR – 30 602 423,22 PLN, środki z budżetu państwa – 2 872 800,75 PLN. Ze względu na różnice kursowe, alokacja przeznaczona na nabór może w przyszłości ulec zmianie).

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin naboru Działanie 6.6 (PDF 439 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 847 KB)

Instrukcja wypełniania wniosku EFRR (PDF 6 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 618 KB)

Zalącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie (PDF 1 MB)

Pozostałe dokumenty (RAR 38 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza dostępna w Regulaminie naboru (PDF 439 KB) na stronie 15

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi z PGD (PDF 353 KB)

Regulamin naboru dostępny jest również w Sekretariacie Naboru Wniosków Oddziału Wdrażania Projektów I Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dodatkowe informacje można również uzyskać w Oddziale Wdrażania Projektów I pod numerami telefonów: 41 365 81 12, 41 365 81 11, 41 365 81 13, 41 365 81 14, 41 365 81 39.

Linki

Strona internetowa Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Ogłoszenie konkursu na stronie internetowej RPOWŚ 2014-2020