6.6 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne / 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne (2)

6.6 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne / 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne (2)

PLANOWANY data naboru wniosków od 22.12.2016 do 05.01.2017 Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 - 2020 z dniem 21.11.2016 r. ogłasza konkurs nr RPWP.06.06.01-IZ-00-30-005/16. Ogłoszenie zostało opublikowan..

PLANOWANY data naboru wniosków od 22.12.2016 do 05.01.2017

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 – 2020 z dniem 21.11.2016 r. ogłasza konkurs nr RPWP.06.06.01-IZ-00-30-005/16. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

III kwartał 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Sekretariat Departamentu Wdrażania EFS

(bud. „C”, 1 piętro, pok. 142)

al. Niepodległości 18

61–713 Poznań.

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl od dnia 22.12.2016 r. od godziny 0.00 do dnia 05.01.2017 r. do godziny 15.30. Przygotowanie wniosków w systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru.

Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać (w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Sekretariacie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań (bud. „C”, 1 piętro, pok. 142) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu dokumentacji do Departamentu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

– pracodawcy,

– instytucje rynku pracy,

– podmioty ekonomii społecznej,

– organizacje pozarządowe,

– podmioty utworzone przez jst realizujące zadania publiczne,

– jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz utworzone przez nie podmioty,

– podmioty lecznicze utworzone przez jst (a także przedsiębiorcy powstali z ich przekształceń),

– niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, świadczące usługi medyczne w publicznym systemie ochrony zdrowia.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu można realizować projekty obejmujące:­

– rozwój profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka jelita grubego (m.in. poprawa efektywności programów przesiewowych, działania informacyjno-edukacyjne), tj. Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów złośliwych dolnego odcinka przewodu pokarmowego w województwie wielkopolskim w latach 2014-2020. Programy powinny zawsze obejmować podstawowy poziom opieki – lekarzy i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

95% kosztów kwalifikowanych (85% dofinansowania UE+ 10% dofinansowania krajowego)

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

2 256 250,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 1 MB) w ramach Poddziałania 6.6.1.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 525 KB) stanowi załącznik nr 8.5 do Regulaminu konkursu

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 2 MB) stanowi załącznik nr 8.4 do Regulaminu konkursu

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w Regulaminie konkursu

Pytania i odpowiedzi

Zapytania do Instytucji prowadzącej nabór można składać za pomocą:

  • Poczty elektronicznej na adresy e-mail: info.wrpo@wielkopolskie.pl, info.fe@wielkopolskie.pl
  • Telefonu: 61 626 61 92;

lub bezpośrednio:

  • w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.

Linki

Strona Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.