7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP (2)

7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP (2)

PLANOWANY data naboru wniosków od 01.02.2017 do 20.02.2017 W dniu 30 stycznia 2017 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy (PUP) z terenu województwa opolskiego w ramach Działania 7.1 Aktywizacja zawodowa o..

PLANOWANY data naboru wniosków od 01.02.2017 do 20.02.2017

W dniu 30 stycznia 2017 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy (PUP) z terenu województwa opolskiego w ramach Działania 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020).

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

III kwartał 2017

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu,
ul. Głogowska 25c,
45-315 Opole

Sposób składania wniosków

  1. w formie dokumentu elektronicznego (wypełniony w generatorze wniosku dostępnym na stronie www.pw.opolskie.pl
  2. w formie papierowej.

Dokumenty programowe dotyczące składania i przygotowania projektu pozakonkursowego znajdują się na stronie internetowej:

oraz zostały załączone (wraz z innymi niezbędnymi informacjami) na CD do pisma wzywającego o naborze do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP w ramach RPO WO 2014-2020.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wyłącznie Powiatowe Urzędy Pracy z terenu województwa opolskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach projektu mogą być realizowane instrumenty i usługi wymienione w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645 z późn. zm.)[1], w tym m.in. następujące formy wsparcia:

a) szkolenia,

b) staże,

c) przygotowanie zawodowe dorosłych,

d) wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy,

e) prace interwencyjne,

f) przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym pomoc prawna, konsultacje i doradztwo związane z podjęciem działalności gospodarczej,

g) grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy w rozumieniu art. 67 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. 2016 r., poz. 1666, z późn. zm.) dla skierowanego bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy, posiadającego co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 lat lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną,

h) świadczenie aktywizacyjne za zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy w przypadku rodzica powracającego na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka lub bezrobotnego sprawującego opieką nad osobą zależną, który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną,

i) dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia. Z wyłączeniem robót publicznych.

Kryteria wyboru projektów

Szczegółowe kryteria wyboru projektów pozakonkursowych RPO WO 2014-2020 znajdują się na stronie internetowej :

oraz zostały załączone na CD do pisma wzywającego o naborze do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP w ramach RPO WO 2014-2020.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi projekty będą dofinansowane w 100%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków Funduszu Pracy przeznaczonych na dofinansowanie projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy z terenu województwa opolskiego w 2017 r. w ramach Działania 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP w ramach RPO WO 2014-2020, wynosi 25 131 305,00 zł.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Dokumenty programowe dotyczące składania oraz przygotowania projektu pozakonkursowego zostały załączone (wraz z innymi niezbędnymi informacjami) na CD do pisma wzywającego o naborze do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP w ramach RPO WO 2014-2020.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Zostanie przekazany do poszczególnych PUP.

Wzór umowy o dofinansowanie

Opracowano i zostanie przekazany do poszczególnych PUP.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Dla projektów pozakonkursowych nie przewidziano środków odwoławczych.

Pytania i odpowiedzi

Szczegółowych informacji dotyczących wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu oraz możliwości ubiegania się o środki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego udziela:

  • Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu – Punkt Informacyjny o EFS (adres: ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, pokój nr 14, tel. 77 44 16 754, fax: 77 44 16 599 e-mail: punktpokl@wup.opole.pl, wup@wup.opole.pl, strona internetowa: www.rpo.wup.opole.pl);
  • Wydział ds. RPO i Wdrażania PO WER, tel. 77 44 16 492 lub 77 44 17 462.

Linki