7.1 Aktywna integracja / 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe (3)

7.1 Aktywna integracja / 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe (3)

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.06.2018 do 31.07.2018 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako Instytucja Pośrednicząca Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów (konkurs nr RPWP.07.01.02-IP-00-30-001/18) ze śro..

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.06.2018 do 31.07.2018

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako Instytucja Pośrednicząca Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów (konkurs nr RPWP.07.01.02-IP-00-30-001/18) ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

styczeń 2019 r.

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu – Punkt Informacyjny
ul. Szyperska 14
61-754 Poznań
od poniedziałku do piątku
w godzinach: 7:30 do 15:30

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl od dnia 30.06.2018 r. od godziny 00.00 do dnia 31.07.2018 r. do godziny 15.30.

Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od dnia ogłoszenia konkursu (30.05.2018 r.).

Wersję papierową wniosku wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań, Punkt Informacyjny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru bądź przesyłką kurierską.

Decyduje data wpływu do Urzędu.

Dostarczenie egzemplarza wniosku w tożsamej z wersją elektroniczną wersji papierowej (wraz załącznikami), winno nastąpić w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej przedmiotowego wniosku, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się podmioty ekonomii społecznej, którymi – zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 nr MR/2014-2020/18(04) obowiązujących od 9 stycznia 2018 r. – są:

 1. przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. Nr 94, poz. 651, z późn. zm.);
 2. podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: CIS i KIS; ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, z późn. zm.);
 3. organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z póżn.zm.) lub spółka non-profit, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 tej ustawy, o ile udział sektora publicznego w tej spółce wynosi nie więcej niż 50%;
 4. spółdzielnia, której celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnia pracy lub spółdzielnia inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2017 r. poz. 1560, z późn. zm).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu można realizować następujące typy projektów:

1. Projekty z zakresu wsparcia działań, mających na celu integrację i aktywizację społeczno-zawodową osób, rodzin/grup/środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, przez wykorzystanie instrumentów aktywizacji:

a) zawodowej – pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy tj. np. wsparcie usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej świadczonych w Centrach Integracji Społecznej, Klubach Integracji Społecznej, Zakładach Aktywności Zawodowej lub Warsztatach Terapii Zajęciowej [1], [2], zatrudnienie wspierane, zatrudnienie wspomagane, praktyki, staże, prace społecznie użyteczne, usługi asystencko-doradcze wspierające aktywizację zawodową, w tym: trener pracy, asystent pracy, doradca zawodowy, wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy na potrzeby zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością, dostosowanie stanowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, kursy i szkolenia zawodowe (wraz ze stypendiami);
b) edukacyjnej – podniesienie poziomu wykształcenia lub dostosowanie poziomu wykształcenia do potrzeb rynku pracy tj. np. sfinansowanie zajęć szkolnych, związanych z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym dla osób w wieku aktywności zawodowej (wraz ze stypendiami [3]), zajęcia w ramach kształcenia ustawicznego oraz kosztów z nimi związanych w celu uzyskania zawodu lub przygotowania zawodowego [4], sfinansowanie zajęć w ramach podnoszenia kompetencji kluczowych [5], organizacja i sfinansowanie usług wspierających aktywizację edukacyjną (np. brokera edukacyjnego oraz kosztów z nimi związanych);
c) zdrowotnej – wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy (tylko w przypadku gdy stanowi jeden z elementów projektu, w powiązaniu z innymi instrumentami aktywizacji i/lub podejmowanym zatrudnieniem) np.
– finansowanie badań profilaktycznych lub specjalistycznych,
– skierowanie i sfinansowanie terapii psychologicznej, rodzinnej, psychospołecznej dla osób lub rodzin,
– skierowanie i sfinansowanie programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego w przypadku osób uzależnionych od alkoholu [6],
– skierowanie i sfinansowanie programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej dla osób uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających [7],
– sfinansowanie części kosztów zespołów ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo lub zajęć rehabilitacyjnych zgodnie z potrzebami osób z niepełnosprawnościami,
– skierowanie i sfinansowanie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz wsparcie dla osób dotkniętych przemocą, o których mowa w przepisach o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
d) społecznej – nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej np.:
– organizacja i finansowanie usług wspierających osoby z niepełnosprawnościami [8] (m.in. koszty zatrudnienia tłumacza osoby głuchoniemej, przewodnika osoby niewidomej, asystenta osoby niepełnosprawnej),
– finansowanie kosztów dostępu do usług bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego (indywidualnego i grupowego) oraz mediacji rodzinnej i interwencji kryzysowej,
– organizacja i finansowanie kosztów wolontariatu oraz kosztów zatrudnienia osoby prowadzącej klub wolontariuszy [9],
– organizacja i finansowanie treningów kompetencji i umiejętności społecznych, w tym kosztów zatrudnienia i działania osoby prowadzącej klub lub grupę,
– organizacja i finansowanie uczestnictwa w grupach i klubach samopomocowych, w tym kosztów zatrudnienia i działania osoby prowadzącej klub lub grupę,
– organizacja i finansowanie usług wsparcia i aktywizacji rodzin marginalizowanych (m.in. asystent rodziny, mediator),
– koszty zatrudnienia np. asystenta osoby bezdomnej, asystenta osoby opuszczającej zakład karny,
– pokrycie kosztów uczestnictwa w placówkach wsparcia dziennego, świetlicach i klubach [10],
– organizacja i finansowanie usług wspierających animację lokalną, w tym kosztów zatrudnienia animatora lokalnego, lidera klubu integracji społecznej, streetworkera,
– praca socjalna [11];
d) działania o charakterze środowiskowym (wyłącznie przy jednoczesnym zastosowaniu instrumentów aktywizacji zawodowej, społecznej lub edukacyjnej) – m.in. koszty spotkań związanych np. z realizacją programów aktywności lokalnej, organizowanie i inspirowanie udziału mieszkańców w spotkaniach, w szczególności o charakterze integracyjnym, edukacyjnym, kulturalnym; inne działania o charakterze integracyjnym wynikające np. z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, o przeciwdziałaniu narkomanii.

2. Projekty służące sieciowaniu i dostarczaniu narzędzi zwiększających aktywność społeczną osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i działających na ich rzecz oraz wzmacniających deinstytucjonalizację (wyłącznie w powiązaniu z typem 1).
Sieciowanie:
– łączenie podmiotów o podobnym charakterze działań lub podmiotów mających na celu wzmocnienie współpracy interdyscyplinarnej;
– wymiana zasobów i usług (sieci ponadgminne lub sieci ponadpowiatowe) w celu zmniejszenia obszarów wykluczenia społecznego;
– wypracowywanie, dostarczenie, wdrażanie narzędzi zwiększających aktywność społeczną;
– działania edukacyjne/szkoleniowe dla podmiotów odpowiadających za lokalną politykę integracyjną, np. gminy nie realizujące projektów w zakresie aktywnej integracji w okresie 2007-2013;
– doradztwo w zakresie strategicznych inwestycji społecznych o charakterze lokalnym i ponadlokalnym;
– tworzenie partnerstw międzygminnych/powiatowych, mających na celu wymianę usług w zakresie aktywnej integracji i ich realizację w miejscu zapotrzebowania.

[1] W zakresie nie finansowanym przez PFRON.
[2] Co do zasady nie są tworzone nowe CIS, KIS, ZAZ WTZ. Ewentualną decyzję o dopuszczeniu możliwości tworzenia tych podmiotów w ramach RPO podejmuje IZ RPO po przeprowadzeniu analizy potrzeb regionu w tym zakresie oraz zagwarantowaniu trwałości funkcjonowania nowotworzonych podmiotów. Decyzja o możliwości tworzenia podmiotów zostanie podjęta w oparciu o Badanie monitoringowe sektora ekonomii społecznej oraz jakości wsparcia i efektów działań w obszarze reintegracji społecznej i zawodowej podmiotów ekonomii społecznej ze wskazaniem rekomendacji dla systemu monitoringu zleconego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu i zostanie uwzględniona w Regulaminie konkursu dla projektów konkursowych.
[3] Stypendia wypłacane na zasadach określonych w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
[4] W przypadku osoby zarejestrowanej w PUP jako osoba bezrobotna należy poinformować właściwy terytorialnie Powiatowy Urząd Pracy.
[5] Zgodnie z Zaleceniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie, które zawiera w załączniku Europejskie Ramy Odniesienia w zakresie kompetencji kluczowych w uczeniu się przez całe życie, wyodrębniono osiem kompetencji kluczowych: porozumiewanie się w języku ojczystym, porozumiewanie się w językach obcych, kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, kompetencje informatyczne, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie, inicjatywność i przedsiębiorczość, świadomość i ekspresja kulturalna.
[6] W rozumieniu Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
[7] W rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii.
[8] Zgodnie z Konwencją ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.
[9] Zgodnie z przepisami o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
[10] Zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
[11] Działania realizowane przez pracownika socjalnego, mające na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. Praca socjalna jest traktowana jako instrument aktywnej integracji o charakterze społecznym i obowiązkowo stosowana w projektach przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej. Projekty obejmujące wyłącznie pracę socjalną nie będą wybierane do dofinansowania.

Kryteria wyboru projektów

Informacje na temat kryteriów wyboru projektów szczegółowo opisano w Regulaminie konkursu (PDF 1 MB).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%.
Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85% (w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną).

Minimalna wartość projektu: 50 000,00 zł.
Minimalny wkład własny wynosi: 5% wydatków kwalifikowalnych (w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 40 000 000,00 zł, w tym wsparcie finansowe Europejskiego Funduszu Społecznego: 34 000 000,00 zł.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 1 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu (PDF 559 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 2 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w Regulaminie konkursu (PDF 1 MB).

Pytania i odpowiedzi

Zapytania do Instytucji Organizującej Konkurs można składać za pomocą:

 • poczty elektronicznej na adres e-mail: infoefs@wup.poznan.pl
 • telefonu: 61 846 38 23
 • bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu
  ul. Szyperska 14
  61-754 Poznań.

Linki

www.wrpo.wielkopolskie.pl