7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne (2)

7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne (2)

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.05.2016 do 14.06.2016 Instytucja Zarządzająca RPO WL 2014-2020 – Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty lokalne. Konkurs zamknięty nr RPLU.07.01...

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.05.2016 do 14.06.2016

Instytucja Zarządzająca RPO WL 2014-2020 – Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty lokalne.

Konkurs zamknięty nr RPLU.07.01.00-IZ.00-06-002/16

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Do października 2017 roku.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w formie elektronicznej za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego 2014-2020 (LSI2014).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

– Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia

– Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną

– Parki narodowe i krajobrazowe

– PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne

– Organizacje pozarządowe

– Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki

– Podmioty działające w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne

– Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych

– Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną działające w sferze ochrony środowiska, kultury, turystyki

W przypadkujednostek współprowadzonych z ministrem właściwym ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dofinansowanie projektów będzie możliwe w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Projekty takich jednostek nie będą mogły uzyskać dofinansowania w ramach RPO WL.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu wsparcie mogą uzyskać następujące typy projektów:

1. Prace konserwatorskie, prace restauratorskie, modernizacja i roboty budowlane (z wyłączeniem rozbiórki) dotyczące zabytków i zespołów tych zabytków wraz z otoczeniem i/lub przystosowanie ich na cele kulturalne.

2. Roboty budowlane i modernizacja infrastruktury kultury (w szczególności ośrodki kultury, biblioteki publiczne itp.) przyczyniającej się do aktywnego udziału społeczeństwa w kulturze.

3. Projekty z zakresu ochrony dziedzictwa niematerialnego.

4. Monitoring i zabezpieczenie obiektów infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego na wypadek zagrożeń.

Jednocześnie w ramach 1 i 2 typu projektów dopuszcza się:

– zakup i modernizację wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej w obiektach będących celem projektu,

– roboty budowlane i modernizację infrastruktury technicznej i sanitarnej (w tym z zakresu przystosowania obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych),

– zagospodarowanie terenu wokół obiektów (m.in. budowa miejsc parkingowych),

– działania związane z imprezami kulturalnymi, takimi jak wystawy i festiwale oraz kampanie promocyjne, bezpośrednio związane ze wspartą infrastrukturą kulturalną (do 5% kosztów kwalifikowalnych projektu)

wyłącznie jako jeden z elementów projektu.

Dodatkowo, w ramach możliwych do realizacji typu projektów, dopuszcza się ochronę zabytków ruchomych wyłącznie jako element projektu.

W przypadku, gdy w ramach możliwych do realizacji typów projektów, zakres projektu będzie dotyczył:

– obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO lub uznanych przez Prezydenta RP za Pomniki Historii lub zlokalizowanych na obszarach objętych wpisem na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO lub położonych na obszarach uznanych za Pomniki Prezydenta RP,

– konserwacji, restauracji, rewaloryzacji zabytków drewnianych (zarówno nieruchomych, jak i ruchomych),

– rozwoju czytelnictwa w miastach wojewódzkich,

– rozwoju sztuki współczesnej w miastach wojewódzkich,

– konserwacji, restauracji, rewaloryzacji, adaptacji na cele kulturalne oraz zabezpieczenia przed kradzieżą i zniszczeniem ruchomych i nieruchomych zabytków techniki,

oraz w przypadku projektów wynikających z Kontraktu Terytorialnego,możliwy jest zakup wyposażenia do wysokości 0,5 mln euro.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów (PDF 820 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% kosztów kwalifikowanych

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 60 900 378,46 PLN, w tym rezerwa finansowa na procedurę odwoławczą 6 090 037,84 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 1 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (PDF 182 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 1 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w Rozdziale VII Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty lokalne informacje udzielane są pod nr tel. (81) 44 16 750 i za pomocą poczty elektronicznej defrr@lubelskie.pl

Linki

Strona internetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020

Lokalny System Informatyczny LSI2014

Ogłoszenie o konkursie

Przejdź na stronę ogłoszenia