7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe (1)

7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe (1)

PLANOWANY data naboru wniosków od 09.01.2017 do 31.01.2017 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-010/17 wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VII –..

PLANOWANY data naboru wniosków od 09.01.2017 do 31.01.2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-010/17 wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VII – Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

lipiec 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ul. płk. L. Lisa-Kuli 20, 35-025 Rzeszów,

Oddział Zamiejscowy WUP w Krośnie ul. Lewakowskiego 27B, 38-400 Krosno,

Oddział Zamiejscowy WUP w Przemyślu ul. Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl,

Oddział Zamiejscowy WUP w Tarnobrzegu ul. 1 Maja 4a, 39-400 Tarnobrzeg.

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać:

1. w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI WUP) do obsługi procesu naboru wniosków o dofinansowanie dostępnego pod adresem https://lsi.wup-rzeszow.pl

oraz

2. w formie papierowej w 2 egzemplarzach wydrukowanych z systemu LSI WUP – osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą w godzinach pracy Urzędu tj. od 7:30 do 15:30.

Decyduje data wpływu wniosku o dofinansowanie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu zgodnie z SZOOP mogą ubiegać się: wszystkie podmioty

– z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym: publiczne służby zatrudnienia, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Programy aktywizacji zawodowej obejmujące jedną lub kilka z następujących form wsparcia:

a) identyfikacja potrzeb uczestnika projektu (między innymi poprzez diagnozowanie potrzeb szkoleniowych) oraz opracowanie/aktualizację dla każdego uczestnika projektu Indywidualnego Planu Działania lub dokumentu równoważnego spełniającego tę samą funkcję (element obligatoryjny każdego projektu, z zastrzeżeniem, że projekty obejmujące wyłącznie ten typ operacji nie będą przyjmowane do dofinansowania),

b) poradnictwo zawodowe lub/i pośrednictwo pracy,

c) staże i praktyki zawodowe,

d) szkolenia prowadzące do nabycia, podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji i kompetencji zawodowych (w tym organizacja szkoleń połączona z praktyką zawodową u pracodawcy),

e) subsydiowane zatrudnienie,

f) refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie konkursu (PDF 238 KB) w Rozdziale 4.2. Ocena formalno-merytoryczna.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

92%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

42800000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 238 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 434 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP 2014-2020 (ZIP 1 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP 2014-2020 (uproszczone metody rozliczania wydatków) (ZIP 1 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Regulaminie konkursu (PDF 238 KB) w Rozdziale 4.5 Procedura odwoławcza.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres e-mail: wup@wup-rzeszow.pl

Dodatkowych informacji udziela Wydział Aktywizacji Zawodowej EFS, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Króla Kazimierza 7,

Tel. 17 747 06 65, 17 747 06 59, 17 747 06 52, 17 747 06 51, 17 747 06 53

oraz

Punkt Informacyjny EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie, ul. płk L. Lisa-Kuli 20,

tel. 17 850 92 00.

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu będzie można uzyskać na spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się w dniu 19 grudnia 2016 r. Wszystkich zainteresowanych udziałem w spotkaniu zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego (DOC 156 KB)

Linki

http://rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow/1109-7-1-poprawa-sytuacji-osob-bezrobotnych-na-rynku-pracy-nabor-nr-rppk-07-01-00-ip-01-18-010-17