7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

AKTUALNY data naboru wniosków od 27.10.2017 do 31.12.2018 Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów grantowych w ramach RLKS ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regiona..

AKTUALNY data naboru wniosków od 27.10.2017 do 31.12.2018

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów grantowych w ramach RLKS ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (nabór Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-146/17).

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

styczeń 2018r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Punkt Informacyjno-Podawczy Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń (parter).

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020 (dalej: GWD)[1] dostępnym na stronie internetowej: https://generator.kujawsko-pomorskie.pl/.

Następnie należy wydrukować i złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w terminie naboru.

Dokumentację projektową należy złożyć w 2 egzemplarzach, zgodnie z zapisami rozdziału 4 Regulaminu (PDF 625 KB).

[1] W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Generatora Wniosków o Dofinansowanie, uwagi i błędy należy zgłaszać na adres: generatorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie na numer: 56 62 18 316.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu powinien zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę tj.:

  • Lokalne Grupy Działania (stowarzyszenia posiadające osobowość prawną działające na podstawie art. 4 ustawy o RLKS), których strategie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (zwane dalej „LSR”) zostały wybrane i zatwierdzone przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zawarto z tymi LGD umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (zwane dalej „umowami ramowymi”), a LSR zawiera działania w ramach realizowanego naboru.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach naboru projektów grantowych w ramach RLKS przewidziano następujące typy projektów:

Projekty grantowe na:

• Wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw – projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty poprzez:

a. rozbudowę przedsiębiorstwa,

b. rozszerzenie zakresu działania przedsiębiorstwa,

c. działania mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego, prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług,

d. zmianę stosowanych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych,

e. zmianę wyrobu i usługi, w tym także zmianę sposobu świadczenia usługi.

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o warunki udzielenia wsparcia dla projektów grantowych i własnych realizowanych przez LGD w ramach RLKS weryfikowanych przez IZ RPO WK-P z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Warunki udzielenia wsparcia zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 5 do Regulaminu. (PDF 120 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitych wydatków kwalifikowanych wynosi 85 %.

Maksymalna wartość grantu w ramach projektu grantowego wynosi 100 tys. zł.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Szacowana wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego została wskazana w Planach Działania poszczególnych Lokalnych Strategii Rozwoju. W zakresie dofinansowania oraz wartości wydatków kwalifikowalnych wnioskodawca powinien stosować również zasady/limity określone w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych oraz w warunkach udzielenia wsparcia.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 625 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 426 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w rozdziale 7 Regulaminu. (PDF 625 KB)

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących naboru udzielają pracownicy punktów informacyjnych czynnych w godzinach: poniedziałki i wtorki 7.30-17.30, środy, czwartki i piątki 7.30-15.30.

Pytania można zgłaszać również przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: http://mojregion.eu/index.php/rpo/formularz-zglaszania-pytan.

Informacji dotyczących naboru udzielają również pracownicy Departamentu Wdrażania EFRR wskazani w wezwaniu do złożenia wniosku.

Linki

Link do ogłoszenia o konkursie wraz z załącznikami