7.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy

7.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy

PLANOWANY data naboru wniosków od 23.09.2016 do 30.09.2016 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłasza w dniu 23. sierpnia 2016 r. nabór wniosków o dofinansowanie projektów konku..

PLANOWANY data naboru wniosków od 23.09.2016 do 30.09.2016

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU
jako
Instytucja Pośrednicząca
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
ogłasza
w dniu 23. sierpnia 2016 r. nabór wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Konkurencyjny rynek pracy, Działanie 7.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Luty 2017

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
Punkt Informacyjny o EFS
Pokój nr 14
ul. Głogowska 25c,
45-315 Opole

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:

  • Elektronicznej (wypełniony z użyciem panelu wnioskodawcy dostępnego na stronie https://pw.opolskie.pl);
  • Papierowej.

Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFS) znajduje się w Załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu.Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej uznaje się datę wpływu do IOK. O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)[1].

W przypadku przedsiębiorstw – wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego[2].

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015, poz. 2009).

Beneficjentem jest zarówno Wnioskodawca (Lider projektu), jak i Partner projektu, co oznacza, że każdy Partner projektu podobnie jak Wnioskodawca musi być podmiotem uprawnionym do otrzymania wsparcia w ramach Działania 7.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, zgodnie z wyżej wymienionymi warunkami.

UWAGA!

Zgodnie z kryterium merytorycznym szczegółowym nr 1 o charakterze bezwzględnym Wnioskodawca i/lub Partner posiada minimum dwuletnie doświadczenie w obszarze aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy.

[1]W tym powiatowe urzędy pracy, jako beneficjent lub partner, w zakresie zgodnym z przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – w odniesieniu do kwot, stawek, form wsparcia (usługi i instrumenty rynku pracy) oraz grupy docelowej (osoby bezrobotne i poszukujące pracy zarejestrowane we właściwym powiatowym urzędzie pracy).

[2]Oznacza to, że na terenie województwa opolskiego Wnioskodawca posiada główną siedzibę lub oddział lub miejsce prowadzenia działalności. Weryfikacja nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wnioskodawcę odpisu ze stosownego rejestru (ewidencji) – z zastrzeżeniem, że przedmiotowy wpis do rejestru (ewidencji) został dokonany najpóźniej na dzień podpisania umowy o dofinansowanie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla Działania 7.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy w ramach Osi priorytetowej VII Konkurencyjny rynek pracy RPO WO 2014-2020:

1) Usługi rynku pracy mające na celu zidentyfikowanie barier uniemożliwiających wejście lub powrót na rynek pracy, określenie ścieżki zawodowej oraz indywidualizację wsparcia, poprzedzone analizą dotyczącą ofert pracy i odzwierciedlającą popyt na konkretne zawody, w tym[1]:

a) pośrednictwo pracy,

b) poradnictwo zawodowe[2].

2) Programy aktywizacji zawodowej, w tym w zakresie reorientacji zawodowej rolników, obejmujące jedną lub kilka z m.in. następujących form wsparcia:

a) szkolenia (otwarte i zamknięte),
b) staże,
c) wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy,
d) subsydiowanie zatrudnienia,
e) dodatek relokacyjny przyznawany na pokrycie kosztów związanych z podjęciem zatrudnienia w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej poza miejscem stałego zamieszkania[3],
f) wsparcie trenera pracy w zakresie zatrudnienia wspomaganego,
g) wolontariat m.in. poprzez zapewnienie wsparcia szkoleniowego i doradczego dla wolontariusza.

Minimalne wymogi dotyczące realizacji przedsięwzięć na rzecz aktywizacji edukacyjno-zawodowej zostały określone w Załączniku nr 13 do niniejszego Regulaminu, pn. Wymagania jakościowe i zasady realizacji wsparcia w zakresie Działania 7.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy.

3) Upowszechnienie i wdrożenie alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia oraz metod organizacji pracy, w tym m.in. poprzez:
a) grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy w rozumieniu art. 67 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy,
b) subsydiowanie alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia, takich jak m.in.: zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy,
praca w domu,
praca rotacyjna,
job sharing (dzielenie pracą).

[1] W przypadku typów projektów 1-2 istnieje możliwość dofinansowania w projekcie wsparcia towarzyszącego dla uczestników projektu, polegającego na zapewnieniu opieki nad osobami zależnymi, w tym dziećmi do lat 7.

[2]Typ projektu musi być realizowany łącznie z typem projektu nr 2 i/lub nr 3.[3]Oprócz dodatku relokacyjnego możliwe jest sfinansowanie kosztów dojazdu osobie, która spełnia warunki ustalone dla tej formy wsparcia.

Kryteria wyboru projektów

Wnioski o dofinansowanie projektów złożone w ramach konkursu zostaną ocenione przez Komisję Oceny Projektów w oparciu o zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WO 2014-2020 Kryteria wyboru projektów dla Działania 7.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracyw ramach RPO WO 2014-2020, które stanowią Załącznik nr 11 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Zgodnie z Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (Zakres EFS), projekty będą dofinansowane w 95 % przy założeniu, że maksymalny poziom dofinansowania EFS wyniesie 85 %. W przypadku projektów, które kwalifikują się do wsparcia w ramach Programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami ” – 85%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość dofinansowania w ramach RPO WO 2014-2020 dla Działania 7.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy wynosi łącznie: 25 817 647 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (DOC 2 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (DOCX 276 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (DOCX 230 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 46 ust. 3 ww. ustawy, złożyć pisemny protest za pośrednictwem instytucji, o której mowa w art. 39 ust. 1, tj. Instytucji Organizującej Konkurs – IP RPO WO 2014-2020, zgodnie z pouczeniem, o którym mowa w art. 46 ust. 5 ustawy

Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w Rozdziale 15 ustawy wdrożeniowej zamieszczonej na stronie internetowej www.rpo.opolskie.pl w zakładce: Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu oraz pomocy w interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu konkursu, IP Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy.

Zapytania do IOK można składać za pomocą:
– E-maila: punktefs@wup.opole.pl
– Faksu: +48 77 44 16 599
– Telefonu: +48 77 44 16 754
– Bezpośrednio w siedzibie w Punkcie Informacyjnym o Europejskim Funduszu Społecznym (EFS) w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, pokój nr 14.

Linki

  • www.rpo.opolskie.pl
  • http://rpo.wup.opole.pl
  • https://pw.opolskie.pl