7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych / 7.2.2 Infrastruktura drogowa w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga – ZIT bis

7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych / 7.2.2 Infrastruktura drogowa w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga – ZIT bis

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.11.2016 do 28.02.2017 Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór w ramach Działania 7.2 Infrastruktura drogowa..

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.11.2016 do 28.02.2017

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór w ramach Działania 7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych, Poddziałania 7.2.2. Infrastruktura drogowa w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga – ZIT bis, konkurs RPWM.07.02.02-IZ.00-28-001/16.

Ogłoszenie opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Lipiec 2017

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn, I piętro, pok. 101
Godziny pracy
Poniedziałek–piątek: 8:00–15:00

Sposób składania wniosków

Wypełniony wniosek o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy wysłać za pomocą dostępnej w LSI MAKS2 funkcji „Wyślij wniosek”.

Następnie wydrukowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, Wnioskodawca składa w sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z ogłoszeniem o konkursie, w dwóch egzemplarzach – dwa oryginały lub oryginał plus kopia oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/nośniku elektronicznym.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do złożenia wniosku uprawnione są podmioty, które należą do niżej wymienionych typów potencjalnych Beneficjentów:

 1. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 2. jednostki organizacyjne JST.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach przedmiotowego konkursu mogą być dofinansowane następujące typy projektów: budowa, przebudowa dróg lokalnych w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga obejmująca m.in.:

 • wzmocnienie nawierzchni w klasie nośności od 80 do 115KN/oś,
 • budowę/przebudowę nienormatywnych obiektów inżynierskich,
 • budowę/przebudowę infrastruktury towarzyszącej, m.in.: chodników, przejść dla pieszych, zatok autobusowych, skrzyżowań, zjazdów, sygnalizacji świetlnej, barier ochronnych lub ogrodzeń, ciągów i ścieżek rowerowych, wag drogowych,
 • korektę łuków poziomych i pionowych,
 • poprawę oznakowania poziomego i pionowego,
 • wyprofilowanie poboczy i rowów odwadniających,
 • budowę/przebudowę kanalizacji deszczowej,
 • przebudowę infrastruktury kolidującej,
 • wycinkę kolidujących drzew.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowej oraz w załącznikach do Regulaminu konkursu (PDF 576 KB).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

12 565 435,10 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 576 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 402 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 994 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 14 Regulaminu konkursu (PDF 576 KB)

Pytania i odpowiedzi

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie:
ul. Głowackiego 17,
gpiolsztyn@warmia.mazury.pl
tel.: 89 512 54 82
89 512 54 83
89 512 54 85
89 512 54 86
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu:
lpielblag@warmia.mazury.pl
tel.: 55 620 09 13
55 620 09 14
55 620 09 16
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku:
lpielk@warmia.mazury.pl
tel. 87 734 11 09
tel. 87 734 11 10
tel. 87 610 07 77
lub

Iwona Pykało i.pykalo@warmia.mazury.pl
Michalina Czarkowska m.czarkowska@warmia.mazury.pl
Anna Szukiel a.szukiel@warmia.mazury.pl
Maria Kołacz m.artymowicz@warmia.mazury.pl
Natalia Dzieniszewska-Wysocka n.dzieniszewska-wysocka@warmia.mazury.pl
Marta Kurzyńska m.kurzynska@warmia.mazury.pl
tel.: 89 521 96 49
89 521 96 15
89 521 96 37

Linki

Ogłoszenie o naborze wraz z niezbędnymi załącznikami Instytucji Ogłaszającej Konkurs
Szczegółowy opis osi priorytetowych
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020