7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty pozakonkursowe (2)

7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty pozakonkursowe (2)

PLANOWANY data naboru wniosków od 20.02.2017 do 03.03.2017 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór nr RPPK.07.02.00-IP.01-18-013/17 wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś priorytetowa V..

PLANOWANY data naboru wniosków od 20.02.2017 do 03.03.2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór nr RPPK.07.02.00-IP.01-18-013/17 wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś priorytetowa VII – Regionalny rynek pracy, Działanie 7.2 – Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty pozakonkursowe PUP

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nabór jest prowadzony w trybie pozakonkursowym

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. płk. L. Lisa-Kuli 20, 35-025 Rzeszów

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać:

  1. w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI WUP) oraz
  2. w formie papierowej w 2 egzemplarzach wydrukowanych z systemu LSI WUP – osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą w godzinach pracy Urzędu tj. od 7:30 do 15:30.

Decyduje data wpływu wniosku o dofinansowanie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Powiatowe Urzędy Pracy z terenu województwa podkarpackiego

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Usługi i instrumenty rynku pracy określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z wyłączeniem robót publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 674, z późn. zm.), finansowane ze środków Funduszu Pracy

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w punkcie 4 Dokumentacji naboru (PDF 620 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

33 447 847,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Dokumentacja naboru (PDF 620 KB)

Załączniki do dokumentacji naboru (ZIP 3 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 437 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy jest w trakcie opracowywania

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Nie dotyczy – projekt wybierany w trybie pozakonkursowym

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres e-mail: wup@wup-rzeszow.pl

Dodatkowych informacji udziela Wydział Aktywizacji Zawodowej EFS, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Króla Kazimierza 7, tel. 17 747 06 58, 17 747 06 62, 17 747 06 63,

oraz Punkt Informacyjny EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie, ul. płk L. Lisa-Kuli 20, tel. 17 850 92 00

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu będzie można uzyskać na spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się w dniu 24 lutego 2017 r. Spotkanie dedykowane jest dla Powiatowych Urzędów Pracy woj. podkarpackiego. Z uwagi na jego roboczy charakter prosimy o udział w nim pracowników, którzy będą zaangażowani merytorycznie w przygotowanie wniosków aplikacyjnych oraz realizację projektów pozakonkursowych. Wszystkich zainteresowanych udziałem w spotkaniu zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego (DOC 156 KB)

Linki

Ogłoszenie o naborze na stronie Instytucji Zarządzającej