7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty pozakonkursowe (3)

7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty pozakonkursowe (3)

AKTUALNY data naboru wniosków od 16.01.2018 do 19.02.2018 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór nr RPPK.07.02.00-IP.01-18-015/18 wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priory..

AKTUALNY data naboru wniosków od 16.01.2018 do 19.02.2018

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór nr RPPK.07.02.00-IP.01-18-015/18 wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII – Regionalny rynek pracy Działanie 7.2 – Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty pozakonkursowe PUP

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nabór w trybie pozakonkursowym

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11
35-055 Rzeszów

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać:

1. w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI WUP)
oraz
2. w formie papierowej w 2 egzemplarzach wydrukowanych z systemu LSI WUP – osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą w godzinach pracy Urzędu tj. od 7:30 do 15:30.

Szczegóły dotyczące sposobu i terminu składania wniosku zostały zamieszczone w dokumentacji naboru.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Powiatowe Urzędy Pracy z terenu województwa podkarpackiego

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Usługi i instrumenty rynku pracy określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z wyłączeniem robót publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1065, z późn. zm.), finansowane ze środków Funduszu Pracy.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Dokumentacji naboru.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% – środki UE + 15% (środki FP do dyspozycji samorządu powiatu)

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

33 718 507,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Dokumentacja naboru

Załączniki do dokumentacji naboru

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy jest w trakcie opracowywania

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Nie dotyczy – projekt wybierany w trybie pozakonkursowym

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres e-mail: wup@wup-rzeszow.pl

Dodatkowych informacji udziela Wydział Aktywizacji Zawodowej EFS, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11, tel. 17 743 28 71, 17 743 28 95,

oraz Punkt Informacyjny EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie, ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11, tel. (17) 85 09 200, (17) 85 09 235, (17) 74 32 805.

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu będzie można uzyskać na spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się w dniu 13 lutego 2018 r. Spotkanie dedykowane jest dla Powiatowych Urzędów Pracy woj. podkarpackiego. Z uwagi na jego roboczy charakter prosimy o udział w nim pracowników, którzy będą zaangażowani merytorycznie w przygotowanie wniosków aplikacyjnych oraz realizację projektów pozakonkursowych. Wszystkich zainteresowanych udziałem w spotkaniu zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego

Linki

Ogłoszenie o naborze na stronie Instytucji Zarządzającej