7.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia (2)

7.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia (2)

AKTUALNY data naboru wniosków od 23.01.2017 do 03.02.2017 Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach jako Instytucja Pośrednicząca w ramach RPO WSL 2014-2020 ogłasza w dniu 23.01.2017 r. nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy z terenu województwa śląskie..

AKTUALNY data naboru wniosków od 23.01.2017 do 03.02.2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach jako Instytucja Pośrednicząca w ramach RPO WSL 2014-2020 ogłasza w dniu 23.01.2017 r. nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy z terenu województwa śląskiego.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

nie dotyczy

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie składany jest do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Sposób składania wniosków

Wnioski w LSI 2014 należy składać na nabór o nr RPSL.07.02.00-IP.02-24-032/17:

  1. w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem lokalnego systemu informatycznego LSI 2014 oraz
  2. w formie elektronicznej (w formacie PDF utworzonym za pomocą LSI) z wykorzystaniem:

– Platformy SEKAP, dostępnej pod adresem: www.sekap.pl lub

– Skrzynki podawczej ePUAP, dostępnej pod adresem: www.epuap.gov.pl

Wniosek należy podpisać za pomocą: bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem lub certyfikatu CC SEKAP, lub profilu zaufanego ePUAP.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach naboru dofinansowanie mogą otrzymać projekty składane wyłącznie przez powiatowe urzędy pracy z terenu województwa śląskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach projektów mogą być realizowane instrumenty i usługi rynku pracy wynikające z Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z wyłączeniem robót publicznych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w Regulaminie naboru. (PDF 648 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

145 193 525,40 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulaminie naboru (PDF 648 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku (DOCX 68 KB) stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu naboru.

Wzór umowy o dofinansowanie

Umowa z załącznikami (ZIP 6 MB) stanowi załącznik nr 7 do Regulaminu naboru.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Nie dotyczy.

Pytania i odpowiedzi

Dodatkowych informacji dla ubiegających się o dofinansowanie udziela Instytucja organizująca nabór: Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, Zespół ds. Obsługi Projektów Pozakonkursowych:

nr tel.: 032 757 33 13, 032 757 33 14, 032 757 33 16 fax: 032 757 33 16 w godz. 7.30-15.30.

Linki

http://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/180