7.2 Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów

7.2 Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.12.2016 do 28.02.2017 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pełniąca funkcję Instytucji Organizującej Konkurs:ogłasza dwuetapowy konkurs zamknięty n..

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.12.2016 do 28.02.2017

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pełniąca funkcję Instytucji Organizującej Konkurs:ogłasza dwuetapowy konkurs zamknięty nr: RPSW.07.02.00-IZ.00-26-078/16 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 7 – Sprawne usługi publiczne Działanie 7.2 Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów.Konkurs dla projektów realizowanych w zakresie rozwoju potencjału endogenicznego.Jest to jedyny konkurs przewidziany na Rozwój potencjału endogenicznego jako elementu strategii terytorialnej dla określonych obszarów w ramach Działania 7.2 RPOWŚ na lata 2014-2020.

Instytucją Organizującą Konkurs jest Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, którą stanowi Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, obsługiwany przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

sierpień 2017

Miejsce składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie należy składać za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI) dostępnego na stronach internetowych www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl, www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz osobiście w dwóch egzemplarzach wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami do Sekretariatu Naboru Wniosków II Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego mieszczącego się przy ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce, III piętro, pokój 313.

Sposób składania wniosków

Wersję elektroniczną wniosku o dofinansowanie projektu należy składać poprzez LSI od dnia 30.12.2016r. (od godziny 7.30) do dnia 28 lutego 2017r. (do godziny 12:00 – po godzinie 12.00 w ostatnim dniu naboru, możliwość wysłania wersji elektronicznej wniosku w systemie LSI zostanie zablokowana).

Wnioski o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami, należy składać w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego również od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 w Sekretariacie Naboru Wniosków II (III piętro – pok. 313), z zastrzeżeniem, że w ostatnim dniu naboru tj. 28 lutego 2017r., złożenie wniosku w wersji papierowej będzie możliwe do godz. 15.00. Po wyznaczonej godzinie wnioski nie będą przyjmowane.

Suma kontrolna wniosku przekazanego przez LSI i suma kontrolna wniosków w wersji papierowej musi być tożsama.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.02.00-IZ.00-26-078/16 są:

– Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa [definiowane według załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014)].

– Duże przedsiębiorstwa [zdefiniowane w art. 2 pkt 24 Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014)]

– Jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa świętokrzyskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu wsparciem objęte będą projekty dotyczące:

– budowy, rozbudowy, modernizacji i wyposażenia infrastruktury turystycznej, w tym obiektów noclegowych, gastronomicznych, rekreacyjnych i innej infrastruktury turystycznej, w tym ścieżek, tras i szlaków turystycznych (np. pieszych, rowerowych, konnych, wodnych, narciarskich) w miejscach atrakcyjnych przyrodniczo, kulturowo i turystycznie wraz z infrastrukturą dodatkową (np. systemy oznakowania i miejsca postoju),

– tworzenia nowych produktów turystycznych w oparciu o zasoby dziedzictwa kulturowego, przemysłowego i naturalnego w celu podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej i pobudzenia rozwoju gospodarczego,

– realizacji prac konserwatorskich, restauratorskich, prac zabezpieczających przed zniszczeniem oraz robotami budowlanymi prowadzonymi przy zabytkach nieruchomych wraz z ich otoczeniem wpisanych do rejestru zabytków prowadzonego przez wojewódzkiego konserwatora zabytków lub też wpisanych do ewidencji innej niż rejestr Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

– prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich oraz zabezpieczających przed zniszczeniem, prowadzonych przy zabytkach ruchomychwpisanych do rejestru zabytków ruchomych województwa świętokrzyskiego,

– konserwacji, renowacji, zachowania, modernizacji, adaptacji obiektów historycznych, zabytkowych oraz poprzemysłowych wraz z otoczeniem i ich przystosowaniem na cele turystyczne,

– prac konserwatorskich, prac restauratorskich, prac rekonstrukcyjnych i adaptacji budynków i budowli o znaczeniu historycznym z możliwością nadania im nowych funkcji oraz budowy nowych, rozbudowy i przebudowy istniejących obiektów funkcjonalnie z nimi powiązanych,

– projektów inwestycyjnych realizowanych na obszarach o wysokim stopniu atrakcyjności turystycznej (cenne obiekty zabytkowe oraz walory przyrodnicze i kulturowe),

– rozwoju i modernizacji infrastruktury informacyjnej i promocyjnej, w tym centrami i punktami informacji inwestycyjnej i turystycznej, oznakowaniem obszarów atrakcyjnych inwestycyjnie i turystycznie.

Kryteria wyboru projektów

Projekty składane w ramach konkursu muszą być zgodne z postanowieniami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi priorytetowej 7 – Sprawne usługi publiczne Działania 7.2 Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Do 80%. W przypadku braku występowania pomocy publicznej maksymalna wartość dofinansowania wynosi do 85% kosztów kwalifikowalnych. Nie ma możliwości łączenia rodzajów pomocy w ramach jednego projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

55 499 229,00 zł PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin_7_ 2_dwuetapowy (PDF 1 MB)

Uchwała_przyjecia_regulaminu_7.2 (PDF 440 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Zal_2_wzor_wniosku_o_dofinansowanie (PDF 810 KB)

Zal_nr_3_Instrukcja_wypelnienia_wniosku_EFRR (PDF 6 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Zal_12_wzor_umowy_o_dofinansowanie (PDF 744 KB)

Zal_nr_12_zal_nr_2_do_umowy_o_dofinansowanie_Projektu (PDF 1 MB)

Zal_nr_12_zal_nr_3_do_Umowy_o_dofinansowanie_Projektu (PDF 1 MB)

Pozostałe dokumenty:

Zal_nr_4_Instrukcja_obługi_LSI_w_zakresie_procesu_rejestracji_i_logowania_ 01_11_2015 (PDF 400 KB)

Zal_nr_5_Lista_załacznikow_EFRR (PDF 301 KB)

Zal_nr_5_Lista_załacznikow_EFRR (DOCX 94 KB)

Zal_nr_6_Instrukcja_do_SWI_RPOWS_2014_2020 (DOCX 297 KB)

Zal_nr_7_Karta_formalna_wymogi (PDF 241 KB)

Zal_nr_8_Wzor_karty_oceny_formalnej_EFRR (PDF 667 KB)

Zal_nr_8_Karta_oceny_formalnej_EFRR (DOC 283 KB)

Zal_nr_9_Wzor_karty_oceny_merytorycznej (XLSX 249 KB)

Zal_nr_10_nr_1_do_Uchwaly_KM_nr_57_Dzialanie_7_2 (PDF 592 KB)

Zal_11_wzor_pre_umowy (PDF 778 KB)

Zal_nr_13_etykieta_na_segregator (PDF 66 KB)

zal_nr_13_etykieta_na_segregator (DOCX 28 KB)

Zal_nr_14_Wzor_karty_informacyjnej (PDF 154 KB)

zal_nr_14_Wzor_karty_informacyjnej (DOCX 78 KB)

Zal_nr_15_Lista_sprawdzajaca_w_zakresie_dokumentacji_OOS (PDF 369 KB)

Zal_16_Instrukcja_wypelniania_zalacznikow (DOC 656 KB)

Zal_17_Regulamin_pracy_KOP (PDF 763 KB)

Zal_18_Opracowanie_PKD_wykluczone_POIR (PDF 886 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza dostępna w regulaminie konkursu na stronie 34

Regulamin_7_ 2_dwuetapowy (PDF 1 MB)

Pytania i odpowiedzi

Szczegółowych informacji na temat konkursu udzielają:

Oddział Wdrażania Projektów II – tel. /41/, 36-58-131, 36-58-140, 36-58-142, 36-58-143, 36-58-144, 36-58-146,

Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich – ul. Św. Leonarda 1, 25-311 Kielce (tel.: 41 343 22 95, 41 340 30 25, 41 301 01 18, infolinia 800 800 440),

Lokalny Punkt Informacyjny w Sandomierzu – ul. Mickiewicza 34, pokój nr 2 i 3, 27-600 Sandomierz (tel.: 15 832 33 54, 15 864 20 74),

Lokalny Punkt Informacyjny w Busku-Zdroju – Al. Mickiewicza 15, pokój nr 5, 28-100 Busko-Zdrój (tel.: 41 378 12 06, 41 370 97 17).

Linki

Strona internetowa Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Ogłoszenie konkursu na stronie internetowej RPOWŚ 2014-2020