7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna (5)

7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna (5)

PLANOWANY data naboru wniosków od 10.07.2019 do 31.07.2019 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pełniąca funkcję Instytucji Organizującej Konkurs:ogłasza jednoetapowy konkurs zamknię..

PLANOWANY data naboru wniosków od 10.07.2019 do 31.07.2019

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pełniąca funkcję Instytucji Organizującej Konkurs:ogłasza jednoetapowy konkurs zamknięty nr: RPSW.07.03.00-IZ.00-26-263/19 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 7 „Sprawne usługi publiczne” Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna (PI 9a)konkurs poświęcony wsparciu regionalnych podmiotów leczniczych, które realizują szpitalne świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie neonatologii i/lub pediatrii

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

grudzień 2019

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego , Departament Inwestycji i Rozwoju, w Oddziale ds. Usług Publicznych i Rewitalizacji pełniącego funkcję Sekretariatu Naboru Wniosków ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce, II piętro, pokój 203.

Sposób składania wniosków

Wersję elektroniczną wniosku o dofinansowanie realizacji projektu należy składać poprzez Lokalny System Informatyczny (LSI), który jest dostępny na stronie internetowej www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl, oraz portalu Funduszy europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl). od dnia 10.07.2019 roku (od godziny 7.30) do dnia 31.07.2019 roku ( do godziny 12:00 – po godzinie 12.00 w ostatnim dniu naboru, możliwość wysłania wersji elektronicznej wniosku w systemie LSI zostanie zablokowana).

Wnioski o dofinansowanie w wersji papierowej (dwa oryginały wraz z wymaganymi załącznikami), należy składać w dniach od 10 lipca 2019 r. do 31 lipca 2019 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego , w Departamencie Inwestycji i Rozwoju, w Oddziale ds. Usług Publicznych i Rewitalizacji pełniącego funkcję Sekretariatu Naboru Wniosków ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce, II piętro, pokój 203, w godzinach pracy urzędu za wyjątkiem ostatniego dnia naboru, w którym wnioski będą przyjmowane do godz.15.00.

Po wyznaczonej godzinie wnioski nie będą przyjmowane.Suma kontrolna wniosku przekazanego przez LSI i suma kontrolna wniosków w wersji papierowej musi być tożsama.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu zamkniętego nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-263/19 są:

podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych: samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, przedsiębiorcy, jednostki budżetowe oraz lekarze i pielęgniarki, które wykonują swój zawód w ramach działalności leczniczej i udzielają świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu wsparciem objęte będą projekty dotyczące:

przeprowadzenia robót budowlanych niezbędnych z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, w tym:

a) projekty, których jedynym celem będzie dostosowanie istniejącej infrastruktury do obowiązujących przepisów będą uważane za niekwalifikowalne. Budowa nowych obiektów jest dopuszczona tylko w uzasadnionych przypadkach i powinna wynikać ze zdiagnozowanych potrzeb zdrowotnych w regionie.

b) doposażenia w sprzęt medyczny niezbędny z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych;

c) rozwiązania w zakresie ICT (oprogramowanie, sprzęt) w zakresie w jakim rozwiązania te nie są związane z realizacją działań wskazanych w Narzędziu 26 Policy Paper – upowszechnienie wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej oraz Narzędziu 27 Policy Paper – upowszechnienie wykorzystania telemedycyny (tylko jako element projektu);

d) przeprowadzenia robót budowlanych i doposażenia pracowni diagnostycznych i innych komórek organizacyjnych, które współpracują przy udzielaniu szpitalnych świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie neonatologii i/lub pediatrii oraz działają w strukturze organizacyjnej podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń zdrowotnych z zakresu objętego wsparciem (tylko jako element projektu).

Inwestycja musi być realizowana na terenie województwa świętokrzyskiego.W ramach konkursu Wnioskodawca może ubiegać się o dofinansowanie jednego projektu.

– Inwestycje realizowane w ramach infrastruktury ochrony zdrowia muszą wynikać z planu działań w sektorze zdrowia na rok 2019 przyjętego Uchwałą Nr 69/2018/XIX Komitetu Sterującego do sprawy koordynacji Interwencji EFSI w sektorze zdrowia z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie przyjęcia Planu działań w sektorze zdrowia na rok 2019 w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego

– Do konkursu nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-263/19 mogą zostać zgłoszone projekty zgodne z Mapą potrzeb zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego dla woj. świętokrzyskiego.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów (XLSX 18 MB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:

– 85% kosztów kwalifikowalnych (środki UE).

Wsparcie w ramach konkursu uzyskają wyłącznie projekty, w których nie wystąpi pomoc publiczna.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosi 7 200 000,00 zł (środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 985 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 635 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (DOC 453 KB)

Załącznik nr 10a – załącznik nr 2 do umowy (DOC 11 MB)

Załącznik nr 10b – załącznik nr 3 do umowy (DOCX 65 KB)

Załącznik nr 10c – załącznik nr 4 do umowy (RTF 958 KB)

Załącznik nr 10d – załącznik nr 5 do umowy (DOC 265 KB)

Pozostałe dokumenty (RAR 11 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Znajdują się w regulaminie

Pytania i odpowiedzi

Szczegółowych informacji na temat konkursu, do czasu zakończenia naboru, udzielają: Pracownicy Oddziału ds. Usług Publicznych i Rewitalizacji w Departamencie Inwestycji i Rozwoju w każdy piątek pod numerami telefonów: 41 36 58 111, 41 36 58 112, 41 36 58 113, 41 36 58 114, 41 36 58 115.

Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich – ul. Św. Leonarda 1, 25-311 Kielce (tel.: 41 343 22 95, 41 340 30 25, 41 301 01 18, infolinia 800 800 440),

Lokalny Punkt Informacyjny w Sandomierzu – ul. Mickiewicza 34, pokój nr 2 i 3, 27-600 Sandomierz (tel.: 15 832 33 54, 15 864 20 74),

Lokalny Punkt Informacyjny w Busku-Zdroju – Al. Mickiewicza 15, pokój nr 5, 28-100 Busko-Zdrój (tel.: 41 378 12 06, 41 370 97 17).

Linki