7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna

7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna

PLANOWANY data naboru wniosków od 13.06.2016 do 29.07.2016 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pełniąca funkcję Instytucji Organizującej Konkurs:ogłasza konkurs zamknięty nr: RPSW.07...

PLANOWANY data naboru wniosków od 13.06.2016 do 29.07.2016

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pełniąca funkcję Instytucji Organizującej Konkurs:ogłasza konkurs zamknięty nr: RPSW.07.03.00-IZ.00-26-043/16 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna.Konkurs dedykowany dla podstawowej opieki zdrowotnej, opieki długoterminowej oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej, zlokalizowanej w Obszarze Strategicznej Interwencji – obszary wiejskie o najgorszym dostępie do usług publicznych( z wyłączeniem szpitali).

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

styczeń 2017

Miejsce składania wniosków

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ul. H. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie należy składać za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI) dostępnego na stronach internetowych www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl, www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz osobiście w dwóch egzemplarzach wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami do Sekretariatu Naboru Wniosków II Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego mieszczącego się przy ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce, III piętro, pokój 313. Wersję elektroniczną wniosku o dofinansowanie projektu należy składać poprzez LSI od dnia 13.06.2016r. (od godziny 7.30) do dnia 29 lipca 2016r. (do godziny 12:00 – po godzinie 12.00 w ostatnim dniu naboru, możliwość wysłania wersji elektronicznej wniosku w systemie LSI zostanie zablokowana). Wnioski o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami, należy składać w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego również od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 w Sekretariacie Naboru Wniosków II (III piętro – pok. 313), z zastrzeżeniem, że w ostatnim dniu naboru tj. 29 lipca 2016r., złożenie wniosku w wersji papierowej będzie możliwe do godz. 15.00. Po wyznaczonej godzinie wnioski nie będą przyjmowane. Suma kontrolna wniosku przekazanego przez LSI i suma kontrolna wniosków w wersji papierowej musi być tożsama.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Projekty składane w ramach konkursu muszą być zgodne z postanowieniami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi priorytetowej 7 Sprawne usługi publiczne Działania 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna. Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu zamkniętego nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-043/16 są:

 • w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej:
  podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych: samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, przedsiębiorcy, jednostki budżetowe oraz lekarze i pielęgniarki, którzy wykonują swój zawód w ramach działalności leczniczej i udzielają świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (z wyłączeniem podmiotów, które będą kwalifikowały się do otrzymania wsparcia w zakresie w/w świadczeń zdrowotnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – wyłączenie to nie dotyczy szpitali ponadregionalnych posiadających w swoich strukturach oddziały geriatryczne),
 • w zakresie opieki długoterminowej oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej:
  podmioty wykonujące działalność leczniczą, udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, z wyłączeniem podmiotów, które będą kwalifikowały się do otrzymania wsparcia w zakresie w/w świadczeń zdrowotnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wyłączenie to nie dotyczy szpitali ponadregionalnych posiadających w swoich strukturach oddziały geriatryczne).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu wsparciem objęte będą projekty dotyczące:

 • wyposażenia w sprzęt medyczny niezbędny z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych,
 • przeprowadzenia robót budowlanych niezbędnych z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych.

Inwestycje polegające na dostosowaniu istniejącej infrastruktury do obowiązujących przepisów będą kwalifikowalne, pod warunkiem, że ich realizacja jest uzasadniona z punktu widzenia poprawy efektywności (w tym kosztowej) i dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej. Dopuszcza się jedynie jako element projektu:

 • rozwiązania w zakresie ICT (oprogramowanie, sprzęt) w zakresie w jakim rozwiązania te nie są związane z realizacją działań wskazanych w Narzędziu 26 Policy Paper – upowszechnienie wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej oraz Narzędziu 27 Policy Paper – upowszechnienie wykorzystania telemedycyny,
 • zakup ambulansu do transportu sanitarnego drogowego, zgodnego z warunkami zawierania i realizacji umowy o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej,
 • zakup oprogramowania umożliwiającego wdrożenie, prowadzenie i wymianę elektronicznej dokumentacji medycznej, zgodnej ze standardem HL7 CDA oraz obowiązującymi przepisami.

Inwestycje realizowane w ramach infrastruktury ochrony zdrowia muszą wynikać z planu działań w sektorze zdrowia na rok 2016 przyjętego Uchwałą Nr 16/2016 Komitetu Sterującego do spraw koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia Planu działań w sektorze zdrowia na rok 2016 w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów (PDF 620 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

21 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 803 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 810 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 849 KB)

Pozostałe dokumenty:

Instrukcja wypełniania wniosku (PDF 6 MB)
Instrukcja obsługi LSI (PDF 400 KB)
Lista załączników do wniosku o dofinansowanie (PDF 301 KB)
Instrukcja sporządzania Studium Wykonalności Inwestycji (PDF 1 MB)
Karta weryfikacji wymogów formalnych (PDF 241 KB)
Wzór karty oceny formalnej (PDF 504 KB)
Wzór karty oceny merytorycznej (PDF 379 KB)
Wzór karty ponownej oceny merytorycznej (PDF 468 KB)
Wzór pre-umowy (PDF 725 KB)
Etykieta na segregator (PDF 66 KB)
Wzór karty informacyjnej (PDF 154 KB)
Oświadczenie w sprawie nie wykorzystywania powstałego w wyniku realizacji projektu majątku w celach komercyjnych (PDF 503 KB)
Instrukcja wypełnienia załączników (PDF 2 MB)
Lista sprawdzająca w zakresie dokumentacji dotyczącej ocen oddziaływania na środowisko (PDF 369 KB)
Warunki obniżania wartości korekt finansowych oraz wartości wydatków poniesionych nieprawidłowo (PDF 450 KB)
Obowiązki informacyjne Beneficjenta (PDF 1 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Opis procedury odwoławczej znajduje się w §7 Regulaminu konkursu (PDF 803 KB)

Pytania i odpowiedzi

Szczegółowych informacji na temat konkursu udzielają:

 • Oddział Wdrażania Projektów II – tel. /41/, 36-58-131, 36-58-157, 36-58-158, 36-58-143, 36-58-144, 36-58-145, 36-58-140, 36-58-146, 36-58-147, 36-58-142
 • Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich – ul. Św. Leonarda 1, 25-311 Kielce (tel.: 41 343 22 95, 41 340 30 25, 41 301 01 18, infolinia 800 800 440),
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Sandomierzu – ul. Mickiewicza 34, pokój nr 2 i 3, 27-600 Sandomierz (tel.: 15 832 33 54, 15 864 20 74),
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Busku-Zdroju – Al. Mickiewicza 15, pokój nr 5, 28-100 Busko-Zdrój (tel.: 41 378 12 06, 41 370 97 17).

Linki

Strona internetowa Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Ogłoszenie konkursu na stronie internetowej RPOWŚ 2014-2020

Przejdź na stronę ogłoszenia