7.3 Turystyka przyrodnicza

7.3 Turystyka przyrodnicza

PLANOWANY data naboru wniosków od 29.05.2017 do 12.06.2017 Instytucja Zarządzająca RPO WL 2014-2020 – Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 7.3 Turystyka przyrodnicza w ramach konkursu zamkniętego nr RPLU.07.03.00-IZ.00-06-001/17. ..

PLANOWANY data naboru wniosków od 29.05.2017 do 12.06.2017

Instytucja Zarządzająca RPO WL 2014-2020 – Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 7.3 Turystyka przyrodnicza w ramach konkursu zamkniętego nr RPLU.07.03.00-IZ.00-06-001/17.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Lipiec 2018 rok

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu LSI2014

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

– Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia

– Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną

– Parki narodowe i krajobrazowe

– Podmioty sprawujące nadzór lub zarządzające obszarami chronionymi

– Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

– PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne

– Jednostki naukowe

– Szkoły wyższe

– Organizacje pozarządowe

– Instytucje oświatowe

– Ośrodki edukacji ekologicznej

– Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną działające w sferze ochrony środowiska

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. Roboty budowlane, modernizacja i wyposażenie infrastruktury ułatwiającej dostęp do miejsc i obszarów chronionych oraz służącej rozwojowi aktywnych form turystyki, w tym głównie obiektów służących zabezpieczeniu obszarów chronionych przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów m.in: budowa lub modernizacja ścieżek dydaktycznych, ścieżek rowerowych, szlaków, parkingów, punktów widokowych, wież widokowych, zadaszeń).

2. Roboty budowlane i modernizacja zintegrowanych szlaków turystycznych i wyposażenie ich w niezbędną infrastrukturę.

3. Tworzenie i poprawa funkcjonowania istniejących geoparków, parków krajobrazowych, centrów ochrony bioróżnorodności parków botanicznych, arboretów, ostoi zwierząt, mini zoo, wolier i innych form prezentacji przyrody także na terenach miejskich i wiejskich.

Dopuszcza się realizację następujących działań wyłącznie jako element powyższych typów projektów: – Monitoring i zabezpieczenie obiektów infrastruktury turystycznej na wypadek zagrożeń.

– Zakup i modernizacja wyposażenia do prowadzenia działalności turystycznej w obiektach będących przedmiotem projektu.

– Roboty budowlane i modernizacja infrastruktury technicznej i sanitarnej (w tym z zakresu przystosowania obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych).

– Zagospodarowanie terenu wokół obiektów (m.in. budowa miejsc parkingowych).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w Załączniku nr 6 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

 projekty nieobjęte pomocą publiczną: 85% wydatków kwalifikowalnych (w przypadku projektów generujących dochód zgodnie z luką finansową ).  projekty objęte pomocą de minimis: 85% wydatków kwalifikowalnych,  projekty objęte pomocą publiczną: w przypadku schematu pomocowego, o którym mowa w rozdziale 5.3 pkt 3 kwota pomocy nie przekracza różnicy między kosztami kwalifikowanymi, a zyskiem operacyjnym z inwestycji (z zastrzeżeniem, że maksymalny udział środków UE (EFRR) nie może przekroczyć 85% wydatków kwalifikowalnych). Zysk operacyjny odlicza się od kosztów kwalifikowanych ex ante, na podstawie rozsądnych prognoz.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 17 034 591,86 PLN, w tym rezerwa finansowa na procedurę odwoławczą 1 703 459,18 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 2 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 182 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (DOC 282 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w Rozdziale VII Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących Działania 7.3 Turystyka przyrodnicza informacje udzielane są pod nr telefonu (81) 47-81-472, oraz za pomocą poczty elektronicznej defrr@lubelskie.pl.

Linki

Ogłoszenie o konkursie