7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego (2)

7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego (2)

PLANOWANY data naboru wniosków od 26.06.2017 do 10.07.2017 Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ..

PLANOWANY data naboru wniosków od 26.06.2017 do 10.07.2017

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach:

Osi Priorytetowej VII POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ

Działania 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego

Numer naboru: RPPD.07.03.00-IZ.00-20-001/17

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Przewidywany termin to grudzień 2017 – styczeń 2018Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu oraz czas trwania poszczególnych etapów konkursu został przedstawiony w Regulaminie konkursu w rozdziale IX Postanowienia końcowe

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Poleska 89, 15-874 Białystok.
pok. 19 (kancelaria),
od poniedziałku do piątku w godzinach:
poniedziałek: od 8:00 do 16:00
wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

Sposób składania wniosków

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 (EFS)), w wersji instalacyjnej GWA2014 (EFS) nie starszej niż 1.1.5, która jest dostępna na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl, w terminie od 26.06.2017 r. (godz. 8:30) do 10.07.2017 r. do godziny 15:30.

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami oraz Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie w ciągu 3 dni roboczych (decyduje data wpływu do IOK) licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zakończenia naboru.

Wnioski, które wpłyną po terminach, o których mowa powyżej będą pozostawiane bez rozpatrzenia.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać:
O dofinansowanie w ramach RPOWP może ubiegać się podmiot lub partnerstwo świadczący usługi wsparcia ekonomii społecznej posiadający akredytację na województwo podlaskie, jak i nieposiadający akredytacji, o ile uzyska taką akredytację przed zawarciem umowy o dofinansowanie projektu. Umowa o dofinansowanie projektu nie może zostać zawarta z projektodawcą, który nie przedłoży IZ RPOWP dokumentu potwierdzającego otrzymanie akredytacji na województwo podlaskie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu mogą być składane projekty realizujące następujące typy projektów według SZOOP RPOWP na lata 2014-2020, tj.:
1. Realizowane przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej(*) działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące łącznie typy usług:
(*) Podmiot lub partnerstwo posiadający akredytację, świadczący komplementarnie pakiet usług wsparcia ekonomii społecznej wskazanych w KPRES. Akredytacja jest przyznawana przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w związku ze spełnieniem Standardów Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach Systemu Akredytacji i Standardów Działania Instytucji Wsparcia Ekonomii Społecznej (AKSES).

1.1 usługi animacji lokalnej (usługi animacyjne), w tym: działania o charakterze animacyjnym, umożliwiającym tworzenie podmiotów obywatelskich i wsparcie dla ich rozwoju, tworzenie partnerstw publiczno-społecznych na rzecz rozwoju ekonomii społecznej i partycypacji społecznej, działania animacyjne, edukacyjne i integracyjne oraz przygotowanie i wsparcie lokalnych animatorów, którzy będą rozwijać te działania;

1.2 usługi rozwoju ekonomii społecznej (usługi inkubacyjne), w tym: działania zmierzające do inicjowania tworzenia nowych podmiotów ekonomii społecznej (w tym np. szkolenia, doradztwo indywidualne i grupowe), działania ukierunkowane na ekonomizowanie istniejących organizacji poprzez podjęcie działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej oraz prowadzenie działań edukacyjnych na temat możliwości tworzenia przedsiębiorstw społecznych oraz przygotowanie grup założycielskich;

1.3 usługi wsparcia istniejących przedsiębiorstw społecznych (usługi biznesowe), w tym: doradztwo prawne, księgowe, biznesowe, marketingowe, finansowe, przyznawanie dodatkowego wsparcia związanego z wdrażaniem innowacji lub planów rozwoju;

1.4 wsparcie na założenie, przystąpienie do lub zatrudnienie w przedsiębiorstwie społecznym, obejmujące następujące instrumenty:a) usługi służące nabyciu wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia i/lub przystąpienia i/lub pracy w przedsiębiorstwie społecznym, w tym: szkolenia, warsztaty, doradztwo, mentoring, coaching, wizyty studyjne;b) przyznanie bezzwrotnych środków finansowych na założenie, przystąpienie do lub zatrudnienie w przedsiębiorstwie społecznym
(**) w wysokości do 20 tys. zł na osobę zakładającą, przystępującą lub zatrudnianą w przedsiębiorstwie społecznym;
(**) Maksymalna kwota dotacji dla jednego podmiotu stanowi nie więcej niż 100 tys. zł.c) wsparcie pomostowe
(***) w formie finansowej
(****) lub w formie zindywidualizowanych usług
(*****), o których mowa w pkt 1.3 i 1.4a.
(***) Wsparcie pomostowe ma na celu pomoc przedsiębiorstwu społecznemu w uzyskaniu stabilności funkcjonowania i przygotowaniu go do w pełni samodzielnego funkcjonowania.
(****) Wsparcie pomostowe w formie finansowej przyznawane jest w formie comiesięcznej dotacji w kwocie do 1 tys. zł (wysokość niezbędna do sfinansowania podstawowych kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego) na utworzone miejsce pracy.
(*****) Wsparcie pomostowe w formie zindywidualizowanych usług jest obowiązkowe dla każdego przedsiębiorstwa społecznego.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w Regulaminie konkursu oraz w Załączniku nr 11 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%. Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95% – bez uwzględnienia środków przekazywanych przez Beneficjentów na tworzenie miejsc pracy w ekonomii społecznej, które są dofinansowane w 100%. Przez tworzenie miejsc pracy w ekonomii społecznej należy rozumieć dotacje na tworzenie miejsc pracy. Powyższe oznacza, że Beneficjent nie przewiduje we wniosku o dofinansowanie wnoszenia wkładu własnego do dotacji udzielonych na miejsca pracy utworzone w przedsiębiorstwach społecznych, gdyż te w 85% finansowane są przez środki UE, a w 15% przez środki budżetu państwa.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Całkowita kwota środków w ramach EFS i BP przeznaczonych na konkurs wynosi: 3 502 468,00 PLN W tym wsparcie finansowe EFS: 3 133 787,15 PLN W tym budżet państwa: 368 680,85 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 1 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 273 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Zal nr 7a do Reg konkursu Wzór minimalnego zakresu umowy ze środków EFS kwoty ryczałtowe (DOC 220 KB)

Zal nr 7b do_Reg konkursu Wzór minimalnego zakresu umowy ze środków EFS umowy inne niż rozliczane ryczałtem (DOC 209 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217, z późn. zm.). Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale VIII Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Instytucji Organizującej Konkurs (IOK):

REFERAT WDRAŻANIA WŁĄCZENIE SPOŁECZNE

tel. 85 66 54 254, 85 66 54 258, 85 66 54 281, 85 66 54 251, 85 66 54 273

Anna Łukaszewska, tel. (85) 66 54 254, e-mail anna.lukaszewska@wrotapodlasia.pl
Matylda Wochniak, tel. (85) 66 54 258, e-mail matylda.wochniak@wrotapodlasia.pl
Magdalena Chojnowska, tel. (85) 66 54 281,
Anna Mieczkowska, tel. (85) 66 54 258,
Ewa Fiedorczuk, tel. (85) 66 54 281,
Katarzyna Kulesza, tel. (85) 66 54 251,
Stanisława Polak, tel. (85) 66 54 273,
Iwona Sienicka, tel. (85) 66 54 251,
Dorota Mazur, tel. (85) 66 54 273.

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego ul. Poleska 89, 15-874 Białystok tel. 85 66 54 260 (sekretariat), fax 85 66 54 201e-mail: sekretariat.efs@wrotapodlasia.pl

W sprawach dotyczących funkcjonowania GWA (EFS) informacji udzielają pracownicy IOK:e-mail: gwa_efs@wrotapodlasia.pl (problemy należy zgłaszać na formularzu dostępnym na stronie www.rpo.wrotapodlasia.pl – zakładka Generator Wniosków Aplikacyjnych)
kontakt telefoniczny:(85) 66 54 933

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim:

w Białymstoku, Infolinia: 0 801 308 013, e-mail: gpi@wrotapodlasia.pl;
w Suwałkach, tel. 87 563 02 11, 87 563 02 19, 87 562 02 76, e-mail: lpi@ares.suwalki.pl;
w Łomży, tel. 86 216 33 26, 86 473 53 20, e-mail: lpi@podlaskie.org.pl

Regulamin konkursu jest dostępny w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok oraz na stronie internetowej IOK: www.rpo.wrotapodlasia.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 85 66 54 383.

Linki

Link do ogłoszenia dostępny jest na stronie www.rpo.wrotapodlasia.pl.