7.4 Edukacja / 7.4.5 Edukacja ogólna – miasto Łódź (1)

7.4 Edukacja / 7.4.5 Edukacja ogólna – miasto Łódź (1)

PLANOWANY data naboru wniosków od 27.06.2018 do 06.07.2018 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs dla naboru nr RPLD.07.04.05-IZ.00-10-001/18 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.4 Edukacja,..

PLANOWANY data naboru wniosków od 27.06.2018 do 06.07.2018

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs dla naboru nr RPLD.07.04.05-IZ.00-10-001/18 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.4 Edukacja, Poddziałania VII.4.5 Edukacja ogólna – miasto Łódź Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

styczeń 2019 roku

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego
ul. Traugutta 21/23
90-113 Łódź
(pokój 1009 – X piętro)

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć do Instytucji Zarządzającej RPO WŁ 2014-2020 w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem generatora wniosków. Jednocześnie wypełniony formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy wydrukować w 1 egzemplarzu i wraz z załącznikami złożyć w siedzibie IZ RPO (zgodnie z § 5 pkt 2 Regulaminu Konkursu) osobiście w godzinach pracy urzędu (poniedziałek – piątek: 8.00-15.00) lub wysłać listem poleconym / przesyłką kurierską na wskazany powyżej adres urzędu (zgodnie z § 5 pkt 14 Regulaminu Konkursu).

Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są dostępne w § 5 Regulaminu Konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Podmiotem, który może ubiegać się o dofinansowanie w ramach Poddziałania VII.4.5 Edukacja ogólna – miasto Łódź Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 jest Miasto Łódź Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 jest Miasto Łódź. Pozostałymi podmiotami mogącymi się ubiegać o dofinansowanie w konkursie – wyłącznie pod warunkiem realizacji projektu w partnerstwie z Miastem Łodzią – są:

  • osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki.

Rola podmiotów w partnerstwie określana będzie każdorazowo w umowie pomiędzy stronami.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach Konkursu dopuszcza się następujące typy projektów:

  • budowa, przebudowa, adaptacja , modernizacja obiektów na potrzeby działalności edukacyjnej,
  • zakup niezbędnego wyposażenia, sprzętu i oprogramowania dla szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne, które pozwoli na wsparcie kompetencji kluczowych na rynku pracy i będzie stanowić fundament do nauczania eksperymentalnego.

Jako element uzupełniający interwencję zmierzającą do osiągnięcia celu szczegółowego możliwe będą działania, mające wpływ na sprawność fizyczną uczniów, dotyczące budowy, przebudowy bazy sportowej oraz zakup wyposażenia w placówkach edukacyjnych. Realizacja inwestycji możliwa będzie jedynie w przypadku zdiagnozowania istotnych potrzeb (gdy służyć będzie wypełnieniu luk w zakresie niezbędnej infrastruktury w placówkach edukacyjnych). Budowa nowych obiektów lub przebudowa istniejących, związanych bezpośrednio z prowadzeniem działalności edukacyjnej, jest dopuszczalna jedynie w wyjątkowych sytuacjach, gdy nie będzie możliwości adaptacji istniejących budynków i gdy przedstawiono uzasadnienie wskazujące, że zaproponowane inwestycje stanowią element strategicznego podejścia do edukacji przedszkolnej i szkolnej na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego.Wsparcie infrastrukturalne finansowane z EFRR możliwe jest jako uzupełnienie działań realizowanych z EFS lub gdy jest niezbędne do osiągnięcia celów odnoszących się do celu tematycznego 10 Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie. W celu udokumentowania istnienia komplementarności należy przedłożyć zawartą umowę o dofinansowanie w ramach EFS lub (jeśli umowa jest na etapie przygotowywania) stosowne dokumenty potwierdzające powyższe. W przedmiotowym przypadku umowę w ramach EFS należy przedłożyć najpóźniej w dniu podpisania umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020. Wszystkie przedsięwzięcia realizowane w ramach działania uwzględniać powinny poziom dostępności i wykorzystania infrastruktury edukacyjnej w województwie, tendencje demograficzne, specyfikę regionu oraz potrzeby i deficyty zidentyfikowane w diagnozie regionalnej w celu zagwarantowania wdrożenia jedynie uzasadnionych kosztowo i efektywnych działań.W zakresie interwencji dotyczącej kształcenia ogólnego możliwa będzie realizacja działań służących wykorzystaniu infrastruktury do popularyzacji nauki i innowacji, jednak wyłącznie jako komponent szerszego projektu.

Wsparciem objęte zostaną projekty zlokalizowane na obszarze miasta Łodzi, wynikające z programu rewitalizacji.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania VII.4.5 Edukacja ogólna – miasto Łódź przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WŁ 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 3 do SZOOP RPO WŁ na lata 2014-2020 oraz w Załączniku nr IV do Regulaminu Konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu w ramach naboru wynosi 85%.

W przypadku projektów, w których wszystkie wydatki kwalifikowalne objęte są pomocą publiczną lub pomocą de minimis oraz w przypadku projektów generujących dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia ogólnego dofinansowanie udzielone będzie wyłącznie ze środków UE na poziomie nie wyższym niż 85% z uwzględnieniem odrębnych przepisów prawnych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego Konkursu wynosi 1 410 000,00 Euro (słownie: jeden milion czterysta dziesięć tysięcy Euro), tj. 5 944 701,00 PLN (kurs Euro = 4,2161 PLN z dnia 27 kwietnia 2018 r.)

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawca, którego wniosek otrzymał ocenę negatywną w terminie 14 dni od dnia otrzymania o tym informacji, może złożyć do IZ RPO WŁ, zgodnie z pouczeniem, pisemny protest zawierający zgodnie z art. 54 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020:

  1. oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu, (tj, IZ RPO WŁ, obsługiwanej przez DRPO);
  2. oznaczenie Wnioskodawcy;
  3. numer wniosku o dofinansowanie;
  4. wskazanie wszystkich kryteriów wyboru projektu, z których oceną Wnioskodawca się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem;
  5. wskazanie wszystkich zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem Wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem;
  6. podpis Wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub uwierzytelnionej kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania Wnioskodawcy.

Przez ocenę negatywną należy rozumieć, zgodnie z art. 53 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 ocenę w zakresie spełniania przez projekt kryteriów wyboru projektów, w ramach której:

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących Poddziałania VII.4.5 Edukacja ogólna – miasto Łódź informacji i wyjaśnień udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Województwie Łódzkim.

Wyjaśnienia i odpowiedzi na kluczowe lub powtarzające się pytania publikowane są na stronie internetowej Programu Regionalnego Województwa Łódzkiego.

Linki

Link bezpośredni do ogłoszenia o konkursie na stronie internetowej instytucji ogłaszającej