7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie

7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie

PLANOWANY data naboru wniosków od 08.08.2016 do 31.08.2016 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór nr RPPK.07.04.00-IP.01-18-005/16wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VII – ..

PLANOWANY data naboru wniosków od 08.08.2016 do 31.08.2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór nr RPPK.07.04.00-IP.01-18-005/16wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VII – Regionalny rynek pracy, Działanie 7.4 – ROZWÓJ OPIEKI ŻŁOBKOWEJ W REGIONIE – PROJEKTY KONKURSOWE

Ogłoszenie zostało opublikowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Informacja Instytucji Pośredniczącej dotycząca terminów rozstrzygnięcia konkursów

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Marzec 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ul. płk. L. Lisa-Kuli 20, 35-025 Rzeszów

Oddział Zamiejscowy WUP w Krośnie ul. Lewakowskiego 27B, 38-400 Krosno

Oddział Zamiejscowy WUP w Przemyślu ul. Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl

Oddział Zamiejscowy WUP w Tarnobrzegu ul. 1 Maja 4a, 39-400 Tarnobrzeg

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać:

1. w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI WUP) do obsługi procesu naboru wniosków o dofinansowanie dostępnego pod adresem https://lsi.wup-rzeszow.pl

oraz

2. w formie papierowej w 2 egzemplarzach wydrukowanych z systemu LSI WUP – osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą w godzinach pracy Urzędu tj. od 7:30 do 15:30.

Decyduje data wpływu wniosku o dofinansowanie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  • Tworzenie nowych podmiotów opieki nad dziećmi do lat 3 (m.in. żłobki, żłobki przyzakładowe, kluby dziecięce).
  • Tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie dziennego opiekuna.
  • Tworzenie nowych miejsc opieki w istniejących instytucjach opieki nad dziećmi (m.in. żłobkach, żłobkach przyzakładowych, klubach dziecięcych).
  • Zwiększenie dostępności usług opieki nad dziećmi (w tym poprzez pokrycie kosztów opieki) dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji, dla których obowiązek opieki nad dziećmi stanowi barierę w dostępie do rynku pracy.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie konkursu. (PDF 1 MB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

27 600 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 1 MB)

Załączniki do regulaminu konkursu (ZIP 5 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 603 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (ZIP 975 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP 2014-2020 (uproszczone metody rozliczania wydatków) (ZIP 173 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres e-mail: wup@wup-rzeszow.pl

Dodatkowych informacji udziela Wydział Aktywizacji Zawodowej EFS, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Króla Kazimierza 7, tel. 17 747 06 67, 17 747 06 65

oraz Punkt Informacyjny EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie, ul. płk L. Lisa-Kuli 20, tel. 17 850 92 00

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu będzie można uzyskać na spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się w dniu 22 lipca 2016 r. Wszystkich zainteresowanych udziałem w spotkaniu zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego (DOC 156 KB)

Linki

www.rpo.podkarpackie.pl