7.4 Wspomaganie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie (działania z zakresu outplacementu) / 7.4.2 Outplacement (2)

7.4 Wspomaganie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie (działania z zakresu outplacementu) / 7.4.2 Outplacement (2)

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.11.2017 do 29.12.2017 Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 7.4.2 Outplacement - konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Informacje o nabo..

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.11.2017 do 29.12.2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 7.4.2 Outplacement – konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Maj 2018

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice.

Sposób składania wniosków

Wyłącznie w formie elektronicznej, za pomocą systemu LSI 2014 (https://lsi.slaskie.pl), a następnie przesłać w formacie .pdf z wykorzystaniem:

a) platformy SEKAP (https://www.sekap.pl)

lub

b) ePUAP (http://www.epuap.gov.pl)

wskazując w temacie/treści wiadomości pełny numer wniosku.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie typu outplacement dla pracowników przedsiębiorstw zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w tym w szczególności:

a. doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania jako obowiązkowy element wsparcia;

b. poradnictwo psychologiczne;

c. pośrednictwo pracy;

d. szkolenia , kursy, studia podyplomowe;

e. staże, praktyki zawodowe ;

f. subsydiowane zatrudnienie ;

g. dodatek relokacyjny;

h. wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w formie bezzwrotnej połączone ze wsparciem doradczo-szkoleniowym. O uzyskanie wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej może ubiegać się osoba, która spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:
• jest osobą z niepełnosprawnością,
• jest osobą powyżej 50 roku życia,
• jest kobietą,
• jest pracownikiem o niskich kwalifikacjach,
• jest osobą powyżej 30 roku życia ;

i. wsparcie pomostowe w postaci finansowej wypłacanej miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego na dzień wypłacenia wsparcia bezzwrotnego lub zwrotnego przez okres od 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej- realizowane jedynie w połączeniu ze wsparciem wymienionym w literze h.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów określone zostały w Regulaminie Konkursu nr RPSL.07.04.02- IP.02-24-047/17.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

20 144 762,48 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Link do pliku

Wzór wniosku o dofinansowanie

Link do pliku

Wzór umowy o dofinansowanie

Link do pliku

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Kryteria wyboru projektów określone zostały w Regulaminie Konkursu nr RPSL.07.04.02- IP.02-24-047/17.

Pytania i odpowiedzi

Pytanie prosimy kierować na adres efs@wup-katowice.pl

Linki

Link do strony naboru

Link do strony Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach