7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej w zakresie usług zdrowotnych z zakresu rehabilitacji medycznej ułatwiających powrót do pracy

7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej w zakresie usług zdrowotnych z zakresu rehabilitacji medycznej ułatwiających powrót do pracy

PLANOWANY data naboru wniosków od 28.05.2018 do 06.04.2018 Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 7.4 Wydłużanie aktywności zaw..

PLANOWANY data naboru wniosków od 28.05.2018 do 06.04.2018

Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej, w zakresie usług zdrowotnych z zakresu rehabilitacji medycznej ułatwiających powrót do pracy,Osi VII Konkurencyjny rynek pracy RPO WO 2014-2020

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to listopad 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Departament Koordynacji Programów Operacyjnych

ul. Krakowska 38 (budynek w podwórku, wejście od ul. Krakowskiej lub ul. Leona Powolnego, 1 piętro, pokój nr 115)

45-075 Opole,

Sposób składania wniosków

Regulamin konkursu jest udostępniony w formie elektronicznej poniżej, w punkcie Niezbędne dokumenty oraz dodatkowo na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Konkurs nie został podzielony na rundy.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:

  • elektronicznej oraz
  • papierowej.

Wypełniony w Panelu Wnioskodawcy SYZYF RPO WO 2014-2020, tj. generatorze wniosków formularz wniosku o dofinansowanie projektu, należy wysłać on-line (taką funkcjonalność zapewnia generator wniosków dostępny na stronie internetowej www.pw.opolskie.pl) w terminie 28.05-08.06.2018 r.

Natomiast wersję papierową wniosku, należy złożyć w ww. terminie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy IOK tj. od 7:30 do 15:30.

UWAGA! Wersja papierowa powinna być wydrukowana z elektronicznej wersji przesłanego on-line wniosku o dofinansowanie projektu. Zgodność sumy kontrolnej wersji papierowej wniosku z wersją elektroniczną wniosku, zostanie zweryfikowana podczas składania wniosku o dofinansowanie projektu na etapie sprawdzania warunków formalnych rejestracyjnych.

Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu znajduje się w załączniku nr 2 do Regulaminu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się:

1) podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia (publiczne i prywatne),

2) organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej,

3) pozostałe podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

W przypadku przedsiębiorstw – wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego[1].

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r., poz. 2009 z późn. zm.).

[1]Oznacza to, że na terenie województwa opolskiego Wnioskodawca posiada główną siedzibę lub oddział lub miejsce prowadzenia działalności. Weryfikacja nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wnioskodawcę odpisu ze stosownego rejestru (ewidencji) – z zastrzeżeniem, że przedmiotowy wpis do rejestru (ewidencji) został dokonany najpóźniej na dzień podpisania umowy o dofinansowanie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla Działania 7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej w ramach Osi priorytetowej VII Konkurencyjny rynek pracy RPO WO 2014-2020, w zakresie:

1) Usług zdrowotnych z zakresu rehabilitacji medycznej ułatwiających powrót do pracy[1], w tym m.in.:

a) rehabilitacja po wypadkach i zabiegach,

b) rehabilitacja po intensywnej opiece anestezjologicznej,

c) rehabilitacja po przebyciu ciężkich chorób (zwłaszcza hematologicznych, cukrzycy, układu krążenia, układu oddechowego oraz reumatologicznych).

Uwaga! Wsparcie uzupełniające mogą stanowić działania mające na celu poprawę dostępu do usług zdrowotnych, w tym m.in.:

zapewnienie dojazdu do miejsca realizacji usługi zdrowotnej i z powrotem oraz

opieka nad osobą niesamodzielną, którą opiekuje się osoba korzystająca z usługi zdrowotnej w ramach projektu, w czasie korzystania ze wsparcia.

2) Szkoleń mających na celu podniesienie kwalifikacji z zakresu nowoczesnych technik rehabilitacji medycznej skierowanych m.in. do podmiotów świadczących usługi rehabilitacyjne[2].

Uszczegółowienie działań możliwych do realizacji w ramach:

Usług zdrowotnych z zakresu rehabilitacji medycznej ułatwiających powrót do pracy oraz szkoleń mających na celu podniesienie kwalifikacji z zakresu nowoczesnych technik rehabilitacji medycznej znajduje się w Regionalnym Programie Zdrowotnym pn. Program rehabilitacji medycznej ułatwiający powroty do pracy.

[1] Działania mogą być prowadzone wyłącznie w zakresie wskazanym we właściwym regionalnym programie zdrowotnym. Ponadto uzupełniająco może być prowadzony monitoring jakości i celowości podejmowanych działań.

[2] Typ projektu musi być realizowany łącznie z typem projektu nr 1.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów (PDF 672 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

95%, w tym maksymalny udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 10%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie dla Działania 7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej w zakresie usług zdrowotnych z zakresu rehabilitacji medycznej ułatwiających powrót do pracy w ramach Osi priorytetowej VII Konkurencyjny rynek pracy RPO WO 2014-2020 wynosi:

  • 4 463 165,00 PLN, w tym:

– 3 993 358,00 PLN środki EFS,

– 469 807,00 PLN środki Budżetu Państwa

Umowy/decyzje o dofinansowanie projektów zostaną podpisane, z uwzględnieniem wysokości dostępnej alokacji wyliczonej na podstawie Algorytmu przeliczania środków.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu dotyczący projektów złożonych w ramach:Działania 7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej, w zakresie usług zdrowotnych z zakresu rehabilitacji medycznej ułatwiających powrót do pracy, VII Konkurencyjny rynek pracy RPO WO 2014-2020,Nabór IV. (PDF 710 KB)

Załączniki

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (DOCX 801 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (ZIP 3 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie – ryczałt (ZIP 3 MB)

Wzór decyzji o dofinansowanie (ZIP 3 MB)

Wzór decyzji o dofinansowanie – ryczałt (ZIP 3 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 45 ust. 4 ww. ustawy, złożyć pisemny protest do IOK, zgodnie z pouczeniem o którym mowa w art. 45 ust. 5 ww. ustawy. Instytucją odpowiedzialną za rozpatrzenie protestu jest IZ.

Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w rozdziale 15 ustawy wdrożeniowej zamieszczonej na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w zakładce: „Zapoznaj się z prawem i dokumentami” oraz na portalu Funduszy Europejskich.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu IZ RPO WO 2014-2020 udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy. W przypadku pytań wymagających dodatkowych konsultacji odpowiedzi będą przekazywane niezwłocznie po ich przeprowadzeniu. Zapytania do IOK można składać za pomocą:

– Zakładki „często zadawane pytanie”na stronie:

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego

– Poczty e – mail: info@opolskie.pl, rpefs@opolskie.pl

– Faksu: 77 44 04 721

– Telefonu: 77 44 04 720-722, 77 54 93 817

– Bezpośrednio w siedzibie:

Główny Punkt Informacyjny

Funduszy Europejskich w Opolu

ul. Krakowska 38 (budynek w podwórku, wejście od ul. Krakowskiej lub ul. Leona Powolnego, parter, pokój nr 7, 8),

45-075 Opole

Linki

Panel Wnioskodawcy

Strona RPO WO 2014-2020