7.5 Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP (2)

7.5 Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP (2)

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.08.2018 do 07.09.2018 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór nr RPPK.07.05.00-IP.01-18-018/18 wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VII..

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.08.2018 do 07.09.2018

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór nr RPPK.07.05.00-IP.01-18-018/18 wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VII – Regionalny rynek pracy, Działanie 7.5 Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

grudzień 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11, 35-055 Rzeszów (Kancelaria WUP)

lub w Oddziały Zamiejscowe WUP:

– Oddział Zamiejscowy WUP w Krośnie ul. Lewakowskiego 27B, 38-400 Krosno,

– Oddział Zamiejscowy WUP w Przemyślu ul. Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl,

– Oddział Zamiejscowy WUP w Tarnobrzegu ul. 1 Maja 4a, 39-400 Tarnobrzeg

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać:

1. w formie elektronicznej za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI WUP) przeznaczonego do obsługi procesu naboru wniosków o dofinansowanie projektów dostępnego pod adresem https://lsi.wup-rzeszow.pl do godziny 23:59 ostatniego dnia naboru

oraz

2. w formie papierowej w 2 egzemplarzach wydrukowanych z systemu LSI WUP – od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 7:30 do godz. 15:30 do ostatniego dnia naboru.

Termin dostarczenia wniosku o dofinansowanie projektu w wersji papierowej uznaje się za zachowany w przypadkach określonych w art. 57 § 5 KPA. tj. został:

– nadany w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe tj. w placówce Poczty Polskiej S.A. do godziny 23:59 ostatniego dnia naboru. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę stempla pocztowego;

– dostarczony osobiście lub przesyłką kurierską do siedziby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie lub Oddziałów Zamiejscowych WUP w godzinach urzędowania od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 ostatniego dnia naboru.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie usług rozwojowych, w tym podnoszenie kwalifikacji pracowników, wynikających z diagnozy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w rozdziale 4 Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

17 115 546,00 PLN

W ramach konkursu, na realizację projektu w ramach wybranego subregionu województwa podkarpackiego, obejmującego wszystkie wymienione powiaty, przewidziano następujące kwoty dofinansowania:

1. subregion „SR” – miasto Rzeszów, rzeszowski, dębicki, leżajski, łańcucki, ropczycko-sędziszowski – 7 638 668,18 PLN

2. subregion „SK” – miasto Krosno, krośnieński, jasielski, brzozowski, sanocki, leski, bieszczadzki, strzyżowski – 5 071 336,28 PLN

3. subregion „ST” – miasto Tarnobrzeg, tarnobrzeski, stalowowolski, mielecki, niżański, kolbuszowski – 4 405 541,54 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu nr RPPK.07.05.00-IP.01-18-018/18 (PDF 2 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020 (PDF 563 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Załącznik 7 Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP 2014-2020 (ZIP 994 KB)

Załącznik 8 Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP 2014-2020 (uproszczone metody rozliczania wydatków) (ZIP 973 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w punkcie 4.6 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres e-mail: wup@wup-rzeszow.pl

Dodatkowych informacji udziela Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11, Wydział Aktywizacji Zawodowej EFS, tel. 17 850 92 22, 17 743 28 74 oraz Punkt Informacyjny EFS tel. 17 850 92 00.

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu będzie można uzyskać na spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się w dniu 22 sierpnia 2018 r. Wszystkich zainteresowanych udziałem w spotkaniu zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego (plik do pobrania).

Linki

Ogłoszenie o naborze na stronie Instytucji Zarządzającej