7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym (2)

7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym (2)

PLANOWANY data naboru wniosków od 18.05.2017 do 19.06.2017 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym, w ramach Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym. Numer naboru: RPZP.07.06.00-IP.0..

PLANOWANY data naboru wniosków od 18.05.2017 do 19.06.2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym, w ramach Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.

Numer naboru: RPZP.07.06.00-IP.02-32-K28/17

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2017-09-18

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
ul. A. Mickiewicza 41
70-383 Szczecin

pok. 006 (Kancelaria)od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30

Sposób składania wniosków

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) w terminie naboru projektów oraz doręczeniu do IOK pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 3 dni od dnia zakończenia naboru projektów, tj. do 22.06.2017 r.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu w trybie konkursowym w ramach w/w działania mogą się ubiegać:

  • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
  • organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej prowadzące działalność statutową lub gospodarczą w obszarze usług społecznych użyteczności publicznej,
  • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, statutowo świadczące usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Rozwój usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Kryteria wyboru projektów

Zostały określone w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

95% (85% EFS, 10% budżet państwa)

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

12 136 944,38 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza przysługująca wnioskodawcom uregulowana jest w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020. Każdy Wnioskodawca, którego projekt złożony w trybie konkursowym otrzymał ocenę negatywną ma możliwość wniesienia protestu. Celem wniesienia protestu jest ponowne sprawdzenie złożonego wniosku w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów (art. 53 ust. 1 ustawy). Protest może dotyczyć każdego etapu oceny projektu,a także sposobu dokonania oceny(w zakresie ewentualnych naruszeń proceduralnych).

Pytania i odpowiedzi

Pytania należy kierować na adres:

  • efs@wup.pl
  • efskoszalin@wup.pl

Odpowiedzi na pytania znajdują się na stronie: www.wup.pl/rpo/

Linki

www.wup.pl/rpo/

www.rpo.wzp.pl