7.7 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości – ZIT

7.7 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości – ZIT

PLANOWANY data naboru wniosków od 07.12.2020 do 31.12.2020 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór nr RPPK.07.07.00-IP.01-18-027/20 wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VII..

PLANOWANY data naboru wniosków od 07.12.2020 do 31.12.2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór nr RPPK.07.07.00-IP.01-18-027/20 wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VII – Regionalny rynek pracy, Działanie 7.7 – Wsparcie Rozwoju Przedsiębiorczości – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Ogłoszenie zostało opublikowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

czerwiec 2021 r.

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11 35-055 Rzeszów

Oddział Zamiejscowy WUP w Krośnie ul. Lewakowskiego 27B, 38-400 Krosno

Oddział Zamiejscowy WUP w Przemyślu ul. Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl

Oddział Zamiejscowy WUP w Tarnobrzegu ul. 1 Maja 4a, 39-400 Tarnobrzeg

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać:

  • w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI WUP) 23:59 ostatniego dnia naboru oraz
  • w formie papierowej w 2 egzemplarzach wydrukowanych z systemu LSI WUP – osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą w godzinach pracy Urzędu tj. od 7:30 do 15:30.

Decyduje data wpływu wniosku o dofinansowanie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego i ich jednostek organizacyjnych, mogą uczestniczyć w realizacji projektu wyłącznie jako partner, który nie udziela wsparcia finansowego ostatecznym odbiorcom.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej:

  • wsparcie bezzwrotne udzielane jako stawka jednostkowa zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020,
  • wsparcie pomostowe w postaci pomocy finansowej wypłacanej miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego na dzień przyznania wsparcia bezzwrotnego przez okres od 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej,­
  • usługi szkoleniowe (indywidualne i grupowe) udzielane na etapie poprzedzającym rozpoczęcie działalności gospodarczej (przygotowanie do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej).

Projekty w ramach niniejszego działania mogą być realizowane, jako projekty partnerskie w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w rozdziale 4 Regulaminu konkursu

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

95% wartości projektu pomniejszonej o środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

12 259 948,24 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Załączniki do Regulaminu konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie projektu (uproszczone metody rozliczania wydatków)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w punkcie 4.8 Regulaminu konkursu

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres e-mail: wup@wup-rzeszow.pl

Dodatkowych informacji udziela:

  • Wydział Aktywizacji Zawodowej EFS, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11, 35-055 Rzeszów tel.17 74 32 877, 17 85 09 209, 17 85 09 278, 17 74 32 868, 17 74 32 874
  • Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, ul. Rynek 5, 35-064 Rzeszów, tel. 17 858 14 90
  • Punkt Informacyjny EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie, ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11, tel. 17 850 92 00

Linki

Ogłoszenia o naborze na stronie Instytucji Zarządzającej.