8.1.3 Kształcenie ogólne – Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020 – projekt pozakonkursowy

8.1.3 Kształcenie ogólne – Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020 – projekt pozakonkursowy

AKTUALNY data naboru wniosków od 02.06.2016 do 31.07.2016 Zarząd Województwa Wielkopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+) z dniem 02.06.2016 r. ogłasza nabór nr RPWP.08.01.03-IZ-00-30-001/16. Ogłoszenie zostało ..

AKTUALNY data naboru wniosków od 02.06.2016 do 31.07.2016

Zarząd Województwa Wielkopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 – 2020 (WRPO 2014+) z dniem 02.06.2016 r. ogłasza nabór nr RPWP.08.01.03-IZ-00-30-001/16. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

III kwartał 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Sekretariat Departamentu Wdrażania EFS
(bud. „C”, 1 piętro, pok. 142)
al. Niepodległości 18
61–713 Poznań.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+)na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl od dnia 02.06.2016 r. od godziny 0.00 do dnia 31.07.2016 r. do godziny 15.30. Przygotowanie wniosku w systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru.
Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy złożyć (w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Sekretariacie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań (bud. „C”, 1 piętro, pok. 142) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską.
Decyduje data wpływu dokumentacji do Departamentu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Samorząd Województwa Wielkopolskiego/Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu w partnerstwie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach naboru można realizować następujące typy projektów:
1. Prowadzenie i upowszechnianie metod nauczania (w oparciu o strategię kształcenia wyprzedzającego wraz z metodą projektów uczniowskich) z zastosowaniem narzędzi informatycznych i rozwijania kompetencji cyfrowych opartych na TIK.
2. Wzmocnienie kompetencji cyfrowych uczniów poprzez wykorzystanie aplikacji/programów wraz z dokumentacją i programem szkoleń (np. Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolski, Cyfrowa Mapa Dorzecza Warty) oraz innych narzędzi wirtualnych (np. ligi przedmiotowe, wykłady akademickie, nauka programowania).
3. Kształcenie nauczycieli w zakresie stosowania narzędzi TIK w nauczaniu i organizacji pracy z uczniami, w tym m.in. zastosowanie metody kształcenia wyprzedzającego, opracowanie i wdrożenie pedagogicznych warunków stosowania narzędzi TIK (w tym poprzez wielofunkcyjną platformę edukacyjną), a także rozwój sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli.
4. Przygotowanie w szkołach infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu, a także wyposażenie pracowni i laboratoriów w TIK.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów (PDF 2 MB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

95% kosztów kwalifikowanych (85% dofinansowania UE+ 10% dofinansowania krajowego)

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

100 485 300,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Zasady ubiegania się o dofinansowanie (PDF 1 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 529 KB) stanowi załącznik nr 6.4 do Zasad ubiegania się o dofinansowanie.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór zobowiązania do realizacji projektu pozakonkursowego (PDF 2 MB) stanowi załącznik nr 6.3 do Zasad ubiegania się o dofinansowanie.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla naboru została szczegółowo opisana w Zasadach ubiegania się o dofinansowanie (PDF 1 MB)

Pytania i odpowiedzi

Zapytania do Instytucji prowadzącej nabór można składać za pomocą:
Poczty elektronicznej na adresy e-mail: info.wrpo@wielkopolskie.pl, info.fe@wielkopolskie.pl
Telefonu: 61 626 61 92;
lub bezpośrednio:
w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.

Linki

Strona Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Przejdź na stronę ogłoszenia