8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty powiatowych urzędów pracy

8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty powiatowych urzędów pracy

PLANOWANY data naboru wniosków od 14.02.2018 do 19.02.2018 Zarząd Województwa Małopolskiego jako Instytucja ZarządzającaRegionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 (dalej jako IZ), za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie jako Instytucji Poś..

PLANOWANY data naboru wniosków od 14.02.2018 do 19.02.2018

Zarząd Województwa Małopolskiego jako Instytucja ZarządzającaRegionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (dalej jako IZ), za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie jako Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 8 Osi Priorytetowej, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty powiatowych urzędów pracy.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Marzec 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą Systemu e-RPO dostępnego na stronie internetowej: www.erpo.malopolska.pl w dniach: od 14 lutego 2018 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 19 lutego 2018 r., do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru).

Sposób składania wniosków

W sytuacji wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu, IZ zamieści na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl informację odnośnie odpowiednich zasad postępowania.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 8.1 RPO WM podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu jest powiat, przy czym jako realizatora we wniosku wskazuje się powiatowy urząd pracy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach Działania 8.1 RPO WM można realizować następujący typ projektu (operacji): instrumenty i usługi rynku pracy wynikające z Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.), z wyłączeniem robót publicznych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 4 do Regulaminu naboru.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Wnioski o dofinansowanie projektów pozakonkursowych PUP powinny zostać przygotowane na wartość: zgodną z kwotą wskazaną w przesłanej do PUP decyzji Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej określającej poziom środków Funduszu Pracy na 2018 r., pomniejszoną o wydatki w projektach z naboru z 2017 r.*, powiększoną o kwotę nie wyższą niż 3/12 przyznanej puli środków na 2018 r.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Ogólna pula środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów 43 996 739,00 PLN** z tego:37 397 228,00 PLN stanowi kwota w części EFS;6 599 511,00 PLN stanowi kwota w części krajowego wkładu publicznego.* Od ogólnej kwoty przeznaczonej na 2018 r. należy odjąć przewidziane na 2018 r. wydatki w projekcie z naboru z 2017 r. ** Kwota środków Funduszu Pracy ogółem na realizację projektów w 2018 r. przed odliczeniem zobowiązań z projektów z roku 2017.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin Naboru (PDF 863 KB)

Załącznik nr 1 – Regulamin korzystania z systemu e-RPO (PDF 257 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 2 – Wzór Wniosku o dofinansowanie (PDF 985 KB)

Załącznik nr 3 – Instrukcja wypełeniania wniosku (PDF 840 KB)

Załącznik nr 4 – Kryteria wyboru projektów (PDF 250 KB)

Załącznik nr 5 – Definicje wskaźników (PDF 293 KB)

Załącznik nr 6 – Regulamin KOPP (PDF 377 KB)

Załącznik nr 7 – Wzór KOF (PDF 248 KB)

Załącznik nr 8 – Wzór KOM (PDF 350 KB)

Załącznik nr 9 – Oświadczenie KOPP (PDF 175 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 10 – Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 488 KB)

Załącznik nr 3 do umowy – VAT (PDF 175 KB)

Załącznik do umowy nr 4 (PDF 410 KB)

Załacznik do umowy nr 5 (PDF 205 KB)

Załacznik do umowy nr 6 (PDF 189 KB)

Załacznik do umowy 7a (PDF 173 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

.