8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (4)

8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (4)

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Nabór nr RPPK.08.01.00-IP.01-18-019/17 Wnioski o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020Oś Priorytetowa VIII – Integracja społeczna Działanie 8.1...

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Nabór nr RPPK.08.01.00-IP.01-18-019/17 Wnioski o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020Oś Priorytetowa VIII – Integracja społeczna Działanie 8.1…