8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (5)

8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (5)

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Nabór nr RPPK.08.01.00-IP.01-18-020/17 Wnioski o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020Oś Priorytetowa VIII – Integracja Społeczna Działanie 8.1...

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Nabór nr RPPK.08.01.00-IP.01-18-020/17 Wnioski o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020Oś Priorytetowa VIII – Integracja Społeczna Działanie 8.1…