8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych (16)

8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych (16)

PLANOWANY data naboru wniosków od 06.11.2020 do 09.11.2020 Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosku o dofinansowanie projektu w trybie nadzwyczajnym w ramach działania 8.1 Dost..

PLANOWANY data naboru wniosków od 06.11.2020 do 09.11.2020

Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosku o dofinansowanie projektu w trybie nadzwyczajnym w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług zdrowotnych – opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościamiw obszarze działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa SARS-CoV-2wywołującego chorobę COVID-19, Osi VIII Integracja społeczna RPO WO 2014-2020

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia Procedury wyboru projektu w trybie nadzwyczajnym to kwiecień 2021 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Sekretariat Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych

ul. Krakowska 38 (budynek w podwórku, wejście od ul. Krakowskiej lub ul. Leona Powolnego, III piętro), 45-075 Opole

Sposób składania wniosków

Procedura wyboru projektu w trybie nadzwyczajnym jest udostępniona w formie elektronicznej poniżej, w punkcie Niezbędne dokumenty oraz dodatkowo na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:

– elektronicznej oraz

– papierowej.

Wypełniony w Panelu Wnioskodawcy SYZYF RPO WO 2014-2020, tj. generatorze wniosków formularz wniosku o dofinansowanie projektu, należy wysłać on-line (taką funkcjonalność zapewnia generator wniosków dostępny na stronie internetowej Panel wnioskodawcy) w terminie wyznaczonym przez IZ w wezwaniu.

Natomiast wersję papierową wniosku, należy złożyć w terminie określonym w wezwaniu od poniedziałku do piątku w godzinach pracy IZ tj. od 7:30 do 15:30.

UWAGA! Wersja papierowa powinna być wydrukowana z elektronicznej wersji przesłanego on-line wniosku o dofinansowanie projektu. Zgodność sumy kontrolnej wersji papierowej wniosku z wersją elektroniczną wniosku, zostanie zweryfikowana podczas składania wniosku o dofinansowanie projektu na etapie sprawdzania warunków formalnych rejestracyjnych.

Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu znajduje się w załączniku nr 2 do Procedury wyboru projektu w trybie nadzwyczajnym.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie projektu w roli Lidera jest Samorząd Województwa Opolskiego.

W roli partnerów w ramach projektu mogą występować następujące podmioty:

1) podmioty działające w obszarze pomocy i integracji społecznej[1],

2) podmioty działające w obszarze ochrony zdrowia – publiczne i prywatne[2],

3) podmioty ekonomii społecznej,

4) organizacje pozarządowe.

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 2009 z późn. zm.).

Uwaga!

W związku z wystąpieniem siły wyższej w postaci pandemii koronawirusa, jeżeli działania planowane w ramach wniosku projektowego dotyczą działań zmierzających do poprawy sytuacji epidemicznej poprzez zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID – 19, dopuszcza się odstępstwa od warunków określonych w SZOOP w ww. zakresie.

[1] Poprzez podmioty działające w obszarze pomocy i integracji społecznej rozumie się:

– podmioty działające na podstawie obowiązujących regulacji prawnych w ww. zakresie i/lub

– podmioty prowadzące działalność gospodarczą, której przeważający numer PKD odpowiada działalności w obszarze pomocy i integracji społecznej i/lub

– podmioty posiadające w statucie lub w innym dokumencie (np. w umowie spółki) stanowiącym podstawę jego funkcjonowania zapisy o prowadzeniu działalności w przedmiotowym zakresie i/lub

– podmioty, które w sprawozdaniu finansowym, sporządzonym na koniec roku obrachunkowego poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazują, iż przeważający przychód uzyskały z prowadzenia działalności w obszarze pomocy i integracji społecznej.

[2] Poprzez podmioty działające w obszarze ochrony zdrowia rozumie się:

– podmioty działające na podstawie obowiązujących regulacji prawnych w ww. zakresie i/lub

– podmioty prowadzące działalność gospodarczą, której przeważający numer PKD odpowiada obszarowi ochrony zdrowia i i/lub

– podmioty posiadające w statucie lub w innym dokumencie (np. w umowie spółki) stanowiącym podstawę jego funkcjonowania zapisy o prowadzeniu działalności w przedmiotowym zakresie i/lub

– podmioty, które w sprawozdaniu finansowym, sporządzonym na koniec roku obrachunkowego poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazują, iż przeważający przychód uzyskały z prowadzenia działalności w obszarze ochrony zdrowia.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem naboru są następujące typy projektów:

1) Rozwój zdeinstytucjonalizowanych form opieki medycznej nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami, w zakresie m.in.:

a) wsparcia działalności lub tworzenia nowych dziennych domów opieki medycznej, zgodnie ze standardem DDOM wypracowanym w ramach POWER i przyjętym w formie uchwały przez Komitet Sterujący[1] lub innych form opieki,

b) wdrożenia na poziomie lokalnym rozwiązań z zakresu koordynacji realizacji usług medycznych[2],

c) wsparcia działalności lub tworzenia nowych miejsc opieki medycznej, w tym długoterminowej medycznej opieki domowej,

d) zapewnienia opieki medycznej w zastępstwie za opiekunów faktycznych,

e) teleopieki medycznej,

f) zwiększenia dostępu do usług poprzez zapewnienie niezbędnego transportu,

g) podnoszenia kompetencji i kwalifikacji personelu służb świadczących usługi zdrowotne dotyczące form zdeinstytucjonalizowanych[3].

2) Rozwój działań wpływających na poprawę stanu zdrowia osób starszych, w tym z niepełnosprawnościami, w tym[4]:

a) rehabilitacja ruchowa, psychiatryczna i logopedyczna,

b) zwiększenie dostępu do sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego poprzez tworzenie wypożyczalni sprzętu, w tym szkolenia/doradztwo w połączeniu z nauką ich obsługi i doradztwem w zakresie jego wykorzystania,

c) wsparcie psychologiczne i/lub szkolenia dla opiekunów faktycznych w zakresie opieki medycznej.

Uwaga!

W związku z wystąpieniem siły wyższej w postaci pandemii koronawirusa, jeżeli działania planowane w ramach wniosku projektowego dotyczą działań zmierzających do poprawy sytuacji epidemicznej poprzez zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie koronawirusa SARS-CoV-2wywołującego chorobę COVID-19, dopuszcza się odstępstwa od warunków określonych w SZOOP w zakresie ww. typów projektu.

Zgodnie z kryterium o charakterze bezwzględnym działania zaplanowane w projekcie muszą zostać uzgodnione z właściwym wojewodą.

[1] Projektodawca jest zobowiązany do zaangażowania w świadczenie usług lekarza geriatry. Mając jednak na uwadze małą liczbę praktykujących w Polsce lekarzy geriatrów, jeżeli nie ma możliwości zatrudnienia lekarza specjalisty w tej dziedzinie, zgodnie z wymogami określonymi w standardzie DDOM, i zostanie wykonana odpowiednia analiza, potwierdzająca taki fakt, wówczas możliwe jest dopuszczenie świadczenia usług w ramach DDOM przez zespół medyczny, w którym zamiast geriatry mógłby zostać zaangażowany lekarz innej specjalności – z zakresu medycyny rodzinnej lub chorób wewnętrznych.

[2] Działania stanowią jedynie element kompleksowego projektu.

[3] Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji służb świadczących usługi zdrowotne stanowi jedynie część kompleksowego projektu i jest uzupełnieniem działań o charakterze wdrożeniowym.

[4] Działania stanowią jedynie element kompleksowego projektu dotyczącego zdeinstytucjonalizowanych form opieki medycznej.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID – 19 w ramach Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług zdrowotnych – opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami w ramach RPO WO 2014-2020, Zakres: Europejski Fundusz Społeczny. (DOCX 63 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

94,5%, w tym maksymalny udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 9,5%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług zdrowotnych – opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami w obszarze działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa SARS-CoV-2wywołującego chorobę COVID-19 wynosi 31 000 000 PLN, w tym:

– 27 883 598,00 PLN środki EFS,

– 3 116 402,00 PLNśrodki Budżetu Państwa.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Procedura wyboru projektu w trybie nadzwyczajnym w ramach Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług zdrowotnych – opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami w obszarze działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19, Osi VIII Integracja społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Nabór II. (DOCX 144 KB)

Załączniki

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. (DOCX 861 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór decyzji o dofinansowaniu projektu wraz z załącznikami. (PDF 2 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W ramach Procedury wyboru projektu w trybie nadzwyczajnym, środki odwoławcze nie przysługują. Powyższe oznacza, że w przypadku negatywnej oceny projektu, wnioskodawcy nie przysługuje prawo wniesienia protestu.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu IZ RPO WO 2014-2020 udziela odpowiedzi indywidualnie na pytania wnioskodawcy. W przypadku pytań wymagających dodatkowych konsultacji odpowiedzi będą przekazywane niezwłocznie po ich przeprowadzeniu. Zapytania można składać za pomocą:

– Poczty e – mail: info@opolskie.pl, ropefs@opolskie.pl

– Telefonu: 77 44 04 720-722, 77 54 16 212.

Natomiast w zakładce „często zadawane pytanie” na stronie: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego zamieszczane są pytania i odpowiedzi na często zadawane pytania do różnych naborów.

Linki

Panel Wnioskodawcy

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego