8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych (5)

8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych (5)

PLANOWANY data naboru wniosków od 06.05.2019 do 13.05.2019 Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakośc..

PLANOWANY data naboru wniosków od 06.05.2019 do 13.05.2019

Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie opieki nad matką i dzieckiem,Osi VIII Integracja społeczna RPO WO 2014-2020

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to październik 2019 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Koordynacji Programów Operacyjnych ul. Krakowska 38 (budynek w podwórku, wejście od ul. Krakowskiej lub ul. Leona Powolnego, 1 piętro, pokój nr 115) 45-075 Opole

Sposób składania wniosków

Regulamin konkursu jest udostępniony w formie elektronicznej poniżej, w punkcie Niezbędne dokumenty oraz dodatkowo na stronie www.rpo.opolskie.pl.

Konkurs nie został podzielony na rundy.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:

– elektronicznej oraz

– papierowej.

Wypełniony w Panelu Wnioskodawcy SYZYF RPO WO 2014-2020, tj. generatorze wniosków formularz wniosku o dofinansowanie projektu, należy wysłać on-line (taką funkcjonalność zapewnia generator wniosków dostępny na stronie internetowej www.pw.opolskie.pl) w terminie 06-13.05.2019 r.

Natomiast wersję papierową wniosku, należy złożyć w ww. terminie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy IOK tj. od 7:30 do 15:30.

UWAGA! Wersja papierowa powinna być wydrukowana z elektronicznej wersji przesłanego on-line wniosku o dofinansowanie projektu. Zgodność sumy kontrolnej wersji papierowej wniosku z wersją elektroniczną wniosku, zostanie zweryfikowana podczas składania wniosku o dofinansowanie projektu na etapie sprawdzania warunków formalnych rejestracyjnych.

Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu znajduje się w załączniku nr 2 do Regulaminu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się:

1) podmioty działające w obszarze pomocy i integracji społecznej[1],

2) podmioty działające w obszarze ochrony zdrowia – publiczne i prywatne[2],

3) podmioty ekonomii społecznej,

4) organizacje pozarządowe.

W przypadku przedsiębiorstw – wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego[3].

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 2009 z późn. zm.).

UWAGA!

Zgodnie z definicją kryterium merytorycznego szczegółowego nr 1 o charakterze bezwzględnym w realizację projektu w roli lidera lub partnera zaangażowany musi być co najmniej jeden podmiot leczniczy. Ponadto przewidziane w projekcie świadczenia opieki zdrowotnej muszą być realizowane wyłącznie przez podmioty wykonujące działalność leczniczą, zgodnie z kryterium merytorycznym szczegółowym nr 2 o charakterze bezwzględnym.

Zgodnie z kryterium merytorycznym szczegółowym nr 1 o charakterze bezwzględnym Wnioskodawca musi zapewnić wyspecjalizowaną kadrę oraz odpowiednie zaplecze techniczne. Wymogi dotyczące kwalifikacji i doświadczenia kadry zaangażowanej w realizację projektu oraz odpowiedniego zaplecza technicznego zostały opisane w Regionalnym Programie Zdrowotnym oraz Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (EFS) stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu.

[1] Poprzez podmioty działające w obszarze pomocy i integracji społecznej rozumie się:

– podmioty działające na podstawie obowiązujących regulacji prawnych ww. zakresie i/lub; – podmioty prowadzące działalność gospodarczą, której przeważający numer PKD odpowiada działalności w obszarze pomocy i integracji społecznej i/lub;

– podmioty posiadające w statucie lub w innym dokumencie (np. w umowie spółki) stanowiącym podstawę jego funkcjonowania zapisy o prowadzeniu działalności w przedmiotowym zakresie i/lub;

– podmioty, które w sprawozdaniu finansowym, sporządzonym na koniec roku obrachunkowego poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazują, iż przeważający przychód uzyskały z prowadzenia działalności w obszarze pomocy i integracji społecznej.

[2] Poprzez podmioty działające w obszarze ochrony zdrowia rozumie się:

– podmioty działające na podstawie obowiązujących regulacji prawnych ww. zakresie i/lub

– podmioty prowadzące działalność gospodarczą, której przeważający numer PKD odpowiada obszarowi ochrony zdrowia i i/lub

– podmioty posiadające w statucie lub w innym dokumencie (np. w umowie spółki) stanowiącym podstawę jego funkcjonowania zapisy o prowadzeniu działalności w przedmiotowym zakresie i/lub

– podmioty, które w sprawozdaniu finansowym, sporządzonym na koniec roku obrachunkowego poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazują, iż przeważający przychód uzyskały z prowadzenia działalności w obszarze ochrony zdrowia.

[3]Oznacza to, że na terenie województwa opolskiego Wnioskodawca posiada główną siedzibę lub oddział lub miejsce prowadzenia działalności. Weryfikacja nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wnioskodawcę odpisu ze stosownego rejestru (ewidencji) – z zastrzeżeniem, że przedmiotowy wpis do rejestru (ewidencji) został dokonany najpóźniej na dzień podpisania umowy o dofinansowanie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie opieki nad matką i dzieckiem w ramach Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna RPO WO 2014-2020:

1) Kompleksowa opieka nad matką i dzieckiem w zakresie:

a) poprawy jakości opieki nad kobietą w okresie ciąży, porodu i połogu (Moduł 1), w ramach którego realizowane będą bloki:

– wczesne wykrywanie wad rozwojowych,

– mobilna opieka okołoporodowa,

– poradnictwo specjalistyczne dla rodziców,

– szkolenia dla personelu medycznego (pielęgniarki, położne, lekarze) – działania uzupełniające,

– działania informacyjno – edukacyjne – działania uzupełniające,

b) ochrony zdrowia dziecka w kierunku wsparcia jego rozwoju psychospołecznego (Moduł 2), w ramach którego realizowane będą bloki:

– pogłębiona diagnostyka rozwoju (psychomotorycznego) dziecka,

– wsparcie koordynowane,

– niwelowanie nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2[1],

– szkolenia dla personelu medycznego (pielęgniarki, położne, lekarze) – działania uzupełniające,

– dojazdy na rehabilitację[2]/opieka nad osobą niesamodzielną[3] – działania uzupełniające,

– działania informacyjno – edukacyjne – działania uzupełniające.

Ważne!

Realizacja projektu musi być zgodna z zapisami Regionalnego Programu Zdrowotnego, który stanowi załącznik nr 9 do niniejszego regulaminu.

W ramach mobilnej opieki okołoporodowej, należy zapewnić punkty świadczenia usług w każdym powiecie, z zastrzeżeniem, że w powiecie m. Opole, opolskim oraz nyskim muszą zostać utworzone co najmniej 3 punkty.

W ramach jednego obszaru do dofinansowania zostanie wybrany jeden projekt. Wnioskodawca zobligowany jest do:

– uwzględnienia we wniosku o dofinansowanie projektu wszystkich rodzajów wsparcia przewidzianych dla Modułu 1 i 2 oprócz wyjątku wskazanego dla Modułu 2. Przy czym zakres realizowanych działań musi być dostosowany do indywidualnych potrzeb każdego uczestnika projektu;

– objęcia wsparciem całego terytorium danego obszaru;

– złożenia wniosku o dofinansowanie wykorzystującego całą dostępną alokację w danym obszarze.

Jeden beneficjent (niezależnie czy jest wnioskodawcą, czy partnerem) może złożyć maksymalnie dwa wnioski o dofinansowanie projektu.

[1] Wsparcie w postaci leczenia dzieci paliwizumabem nie będzie realizowane, gdyż lek ten od stycznia 2019 r. podlega refundacji w ramach NFZ.

[2] Przez co należy rozumieć zapewnianie niezbędnego dojazdu dla danej osoby oraz jej opiekuna z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania usługi zdrowotnej i z powrotem.

[3] W przypadku gdy opiekun osoby biorącej udział w projekcie, poza uczestnikiem projektu, ma dodatkowo pod opieką inną osobę niesamodzielną, w ramach projektu możliwe jest zapewnienie opieki nad tą osobą niesamodzielną w czasie korzystania ze wsparcia przez uczestnika projektu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie opieki nad matką i dzieckiem w ramach RPO WO 2014-2020 (DOCX 86 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

94,5%, w tym maksymalny udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 9,5%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie opieki nad matką i dzieckiem wynosi:

 • 22 392 799,00 PLN, w tym:
  • 20 141 671,00 PLN środki EFS,
  • 2 251 128,00 PLN środki Budżetu Państwa.

Kwota alokacji w podziale na obszary:

 • powiat: kluczborski, namysłowski, oleski:
  • 4 174 017,00 PLN, w tym:
   • 3 754 407,00 PLN środki EFS,
   • 419 610,00 PLN środki Budżetu Państwa.
 • powiat: kędzierzyńsko-kozielski, strzelecki:
  • 3 862 758,00 PLN, w tym:
   • 3 474 438,00 PLN środki EFS,
   • 388 320,00 PLN środki Budżetu Państwa.
 • powiat: opolski, m. Opole:
  • 6 883 547,00 PLN, w tym:
   • 6 191 550,00 PLN środki EFS,
   • 691 997,00 PLN środki Budżetu Państwa.
 • powiat: nyski, brzeski:
  • 3 828 049,00 PLN, w tym:
   • 3 443 219,00 PLN środki EFS,
   • 384 830,00 PLN środki Budżetu Państwa.
 • powiat: prudnicki, głubczycki, krapkowicki:
  • 3 644 428,00 PLN, w tym:
   • 3 278 057,00 PLN środki EFS,
   • 366 371,00 PLN środki Budżetu Państwa.

Projekt należy skierować do osób fizycznych mieszkających w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i/lub pracujących i/lub uczących się na terenie województwa opolskiego. Ponadto realizacja projektu może wyłącznie obejmować osoby, dla których miejsce udzielenia świadczenia usługi zdrowotnej znajduje się na terytorium danego obszaru.

Umowy/decyzje o dofinansowanie projektów zostaną podpisane, z uwzględnieniem wysokości dostępnej alokacji wyliczonej na podstawie Algorytmu przeliczania środków.

Uwaga!

Na działania informacyjno-edukacyjne, w skład których wliczają się również szkolenia dla personelu medycznego można przeznaczyć max. 16% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Ponadto na dojazdy na rehabilitację/opiekę nad osobą niesamodzielną, które są działaniami uzupełniającymi, niemożliwymi do realizacji samodzielnie można przeznaczyć max. 3% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (DOCX 158 KB)

Załączniki

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzor wniosku (DOCX 809 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

umowa z załącznikami – koszty rzeczywiście poniesione (PDF 9 MB)

umowa z załącznikami – koszty rzeczywiście poniesione i stawki jednostkowe (PDF 9 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 45 ust. 4 ww. ustawy, złożyć pisemny protest do IOK – IZ RPO WO 2014-2020, zgodnie z pouczeniem o którym mowa w art. 45 ust. 5 ww. ustawy. Instytucją odpowiedzialną za rozpatrzenie protestu jest IZ.

Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w rozdziale 15 ustawy wdrożeniowej zamieszczonej na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w zakładce: „Zapoznaj się z prawem i dokumentami” oraz na portalu Funduszy Europejskich.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu IZ RPO WO 2014-2020 udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy. W przypadku pytań wymagających dodatkowych konsultacji odpowiedzi będą przekazywane niezwłocznie po ich przeprowadzeniu. Zapytania do IOK można składać za pomocą:

– Zakładki „często zadawane pytanie”na stronie: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego

– Poczty e – mail: info@opolskie.pl, rpefs@opolskie.pl

– Faksu: 77 44 04 721

– Telefonu: 77 44 04 720-722, 77 54 93 821, 77 54 16 212

– Bezpośrednio w siedzibie:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Opolu ul. Krakowska 38 (budynek w podwórku, wejście od ul. Krakowskiej lub ul. Leona Powolnego, parter, pokój nr 7, 8), 45-075 Opole

Linki

Panel Wnioskodawcy

strona Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego