8.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne / 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta

8.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne / 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta

PLANOWANY data naboru wniosków od 01.03.2017 do 31.03.2017 Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 – Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 8.1.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolital..

PLANOWANY data naboru wniosków od 01.03.2017 do 31.03.2017

Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 – Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 8.1.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta.
Przedmiotem konkursu jest udzielenie dofinansowania projektom wpisującym się w cele szczegółowe Poddziałania 8.1.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta, w ramach OP 8 Konwersja RPO WP 2014-2020 realizowanym w formie projektów zintegrowanych w rozumieniu art. 32 ustawy wdrożeniowej uzgodnionych pomiędzy IZ RPO WP a Miastami uprawnionymi do wsparcia.

Na każdy zintegrowany projekt rewitalizacyjny składają się co najmniej dwa pojedyncze projekty: infrastrukturalny – realizowany w ramach Poddziałania 8.1.2. współfinansowanego ze środków EFRR oraz nieinfrastrukturalny – realizowany w ramach Podziałania 6.1.2. Aktywizacja społeczno – zawodowa i/lub Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych RPO WP 2014-2020 współfinansowanych ze środków EFS.

Zobacz ogłoszenie o naborze dla Poddziałania 6.1.2.

Zobacz ogłoszenie o naborze dla Poddziałania 6.2.2.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Konkurs powinien zostać rozstrzygnięty w sierpniu 2017 roku.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Regionalnych
ul. Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych dostępnym na stronie www.gwa.pomorskie.eu.

Następnie należy złożyć do Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 wniosek, na który składa się podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami:
– dwa egzemplarze wniosku w wersji papierowej wraz z zapisem na nośniku optycznym (CD lub DVD) osobiście w godzinach pracy urzędu lub przesłać na adres urzędu wskazany powyżej
lub

– w wersji elektronicznej za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP na adres: /x7tx0no864/SkrytkaESP lub /x7tx0no864/Skrytka
Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są dostępne w pkt 11 Regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do Miast działających w porozumieniach (partnerstwach) m.in. z: innymi jednostkami samorządu terytorialnego i ich jednostkami organizacyjnymi, związkami i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, instytucjami pomocy i integracji społecznej, instytucjami kultury, kościołami i związkami wyznaniowymi, przedsiębiorcami, instytucjami edukacyjnymi, szkołami wyższymi, instytucjami rynku pracy, klubami sportowymi, wspólnotami i spółdzielniami mieszkaniowymi, towarzystwami budownictwa społecznego.
Konkurs skierowany jest do wnioskodawców spoza Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta z wyłączeniem Miast realizujących projekty w ramach Poddziałania 8.1.1. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta – mechanizm ZIT.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu dla Poddziałania 8.1.2. przewiduje się wsparcie projektów dotyczących kompleksowej rewitalizacji obszarów problemowych wskazanych w programach rewitalizacji realizowanej poprzez:
1) renowację, rewaloryzację, przebudowę i remont istniejącej zabudowy w tym zabytkowej, pełniącej funkcje edukacyjne, kulturalne, sportowe, rekreacyjne, gospodarcze oraz inne społeczne, także w uzasadnionych przypadkach wybrane elementy wspólne w budynkach mieszkalnych wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem bezpośredniego otoczenia,

2) adaptację historycznej zabudowy na cele: edukacyjne, kulturalne, sportowe, rekreacyjne, gospodarcze i inne społeczne wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem bezpośredniego otoczenia (prace konserwatorskie, prace restauratorskie, roboty budowlane),

3) kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych i półpublicznych o lokalnym charakterze (w tym: renowacja parków, skwerów, zieleńców) i odnowa istniejących terenów zielonych wraz z budową małej architektury (w szczególności małej architektury dedykowanej konkretnym projektom i miejscom, w tym wybieranej w trybie konkursów architektonicznych i urbanistycznych) wraz z tworzeniem zagospodarowania miejskiego dedykowanego rozwojowi drobnych usług ogólnomiejskich,

4) budowę, rozbudowę i przebudowę podstawowej infrastruktury komunalnej (m.in. drogowej, rowerowej i pieszej, jak również sieci lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych lub telekomunikacyjnych) na obszarze objętym projektem, w celu zapewnienia dostępu obiektów i terenów rewitalizowanych do podstawowych usług komunalnych,
5) budowę nowej, publicznej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji m.in. gospodarczych, kulturalnych, edukacyjnych, społecznych, rekreacyjnych (w szczególnych przypadkach).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria formalne (tak/nie):
Obszar A – Podstawowe:
A.1. Poprawność złożenia wniosku
A.2. Zgodność z celem szczegółowym RPO WP oraz profilem Działania/Poddziałania
A.3. Kwalifikowalność wnioskodawcy oraz partnerów
A.4. Partnerstwo
A.5. Kwalifikowalność wartości projektu
A.6. Kwalifikowalność okresu realizacji projektu
A.7. Pomoc publiczna
A.8. Montaż finansowy projektu
A.9. Cross-financing
A.10. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE
A.11. Zgodność z wymaganiami formalno-prawnymi

Obszar B – Specyficzne
B.1. Status projektu zintegrowanego

Kryteria wykonalności (tak/nie):
Obszar A – Wykonalność rzeczowa projektu
A.1. Możliwe warianty
A.2. Zakres rzeczowy projektu
A.3. Trwałość technologiczna
A.4. Poprawność procedury OOŚ

Obszar B – Wykonalność finansowo-ekonomiczna projektu
B.1. Nakłady na realizację projektu
B.2. Założenia do analiz
B.3. Analiza finansowa projektu
B.4. Analiza ekonomiczna projektu
B.5. Trwałość instytucjonalno-finansowa

Kryteria strategiczne I stopnia (tak/nie):

Obszar D – Kryteria dodatkowe
D.1. Status projektu zintegrowanego

Kryteria strategiczne II stopnia (punktowe):
Obszar A – Oddziaływanie strategiczne projektu zintegrowanego
A.1. Efekt rewitalizacyjny projektu zintegrowanego
A.2. Spójność projektu zintegrowanego
A.3. Wkład projektu zintegrowanego w zakładane efekty realizacji Programu
A.4. Priorytetowość realizacji projektu zintegrowanego

Obszar B – Kontekst projektu zintegrowanego
B.1. Komplementarność projektu zintegrowanego

Obszar C – Wartość dodana projektu zintegrowanego
C.1. Lokalizacja projektu zintegrowanego
C.2. Partnerstwo publiczno-prywatne
C.3. Innowacyjne podejście
C.4. Ład przestrzenny
C.5. Funkcje ponadlokalne
Definicje kryteriów wyboru projektów przyjęte przez KM RPO WP znajdują się w wyciągu z Załącznika nr 3 do SzOOP RPO WP, który stanowi Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85%. W przypadku wystąpienia pomocy publicznej wsparcie udzielane będzie zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych wskazanych w pkt 18 opisu Poddziałania 8.1.2. w SzOOP RPO WP.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

104 393 977 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Załączniki do regulaminu

Załączniki w wersji edytowalnej

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu na każdym etapie oceny, o którym mowa w pkt 9 Regulaminu konkursu, Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu. Podstawę prawną dla procedury odwoławczej stanowi ustawa wdrożeniowa. Procedura odwoławcza dzieli się na dwa etapy: • etap przedsądowy, który odbywa się na poziomie IZ RPO WP, • etap postępowania przed sądami administracyjnymi, tj. wojewódzkim sądem administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym. Procedura odwoławcza nie wstrzymuje zawierania umów z wnioskodawcami, których projekty zostały wybrane do dofinansowania w ramach danego konkursu. Oznacza to, że w odniesieniu do projektów nieobjętych procedurą odwoławczą ich ocena odbywa się w normalnym trybie przewidzianym systemem realizacji, z zawarciem umowy o dofinansowanie włącznie.

Pytania i odpowiedzi

– w sprawach dotyczących naboru dla Poddziałania 8.1.2. informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:
Magdalena Kaniewska, tel. (58) 326 81 38, e-mail: m.kaniewska@pomorskie.eu,
Agnieszka Parkot, tel. (58) 326 82 58, e-mail a.parkot@pomorskie.eu,
Justyna Wieczerzak, tel. (58) 326 82 58, e-mail j.wieczerzak@pomorskie.eu.

– w sprawach dotyczących Generatora Wniosków Aplikacyjnych informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:
Dariusz Pyśko, tel. (58) 326 82 43, e-mail: d.pysko@pomorskie.eu,
Andrzej Wrona, tel. (58) 326 81 13, e-mail: a.wrona@pomorskie.eu.

Linki

www.rpo.pomorskie.eu